DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.42.2016.110637

Фінансове забезпечення бізнесу як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів

Володимир Іванович Захарченко, Cергій Володимирович Захарченко

Анотація


У статті показано значення фінансового забезпечення бізнесу як чинника міжнародної конкурентоспроможності країн і регіонів у контексті методології Інституту розвитку менеджменту (ІРМ – Лозанна, Швейцарія). Запропоновано авторський варіант методики оцінювання міжнародної конкурентоспроможності країни та її регіонів за рівнем фінансового забезпечення бізнесу. Наведено оцінки фінансового забезпечення бізнесу України та її регіонів у період до російської агресії за індикаторною базою IРМ-2012 (ефективністю банківської системи, фондового ринку, фінансового менеджменту тощо). На основі одержаних оцінок виявлено причини недостатнього фінансового забезпечення бізнесу в Україні та її регіонах і обґрунтовано стратегічні напрями зміцнення фінансової бази для бізнес-діяльності.

 


Ключові слова


бізнес; фінанси; фінансове забезпечення; конкурентоспроможність (країни; регіону); оцінка; конкурентна позиція (місце в рейтингу IРМ-Лозанна); розвиток; стратегічний напрям

Повний текст:

PDF

Посилання


Butenko, A. I., Sarajeva, I. M. (2015), "Increase of credit-financial support to small business development in the conditions of Ukrainian economy instability" ["Posylennya kredytno-finansovoyi pidtrymky rozvytku malogo pidpryyemnycztva v umovax nestabilnosti ukrayinskoyi ekonomiky"], Ekonomika Ukrayiny, No. 1, pp. 70–81.

Holchenko, Ivan, Sidorenko, Olga (2008), "The banking system of Ukraine in strengthening of the competitiveness of regions" ["Bankivska systema Ukrayiny u zmicznenni konkurentospromozhnosti regioniv"], Nacionalna bezpeka i oborona, No 4, pp. 32–34.

State statistics service of Ukraine: official website, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

"Notes of a young and prospective financier, inspired by Rockefeller. Venture activity" ["Zapysky molodogo i perspektyvnogo finansysta, nathnennogo Rokfelerom. Venchurna diyalnist"] (02.10.08), available at:

http://finansist.hiblogger.net/198278.html

Zakharchenko, S. V. (2016), Competitiveness of Ukraine and its regions: an international dimension [Konkurentospromozhnist Ukrayiny ta yiyi regioniv: mizhnarodnyj vymir], Consol, Vinnycya, 413 p.

"Report on competitiveness of regions of Ukraine 2012. Towards economic growth and prosperity" ["Zvit pro konkurentospromozhnist regioniv Ukrayiny 2012. Nazustrich ekonomichnomu zrostannyu ta proczvitannyu"], available at: http://www.feg.org.ua/docs/FEG_report_2012_body_ua_20.11.2012.pdf

Kachala, T. M., Ionenko, K. V., Hevel, V. V. (2009), Territorial organization of financial assets market in the region [Terytorialna organizaciya rynku finansovyh aktyviv regionu], ChDTU, Cherkasy, 231 p.

Kopylyuk, O. I. (2014), "Conceptual bases for formation of regional policy of banking system development of Ukraine" ["Konceptualni zasady formuvannya regionalnoyi polityky rozvytku bankivskoyi systemy Ukrayiny"], Socialno-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrayiny : zb. nauk. prats, 3 (107), pp. 310–320.

Kravchuk, Vitaliy, Premyerova, Olena (2012), The market of Ukrainian payment cards: international experience and national regulation: analytical report, ADEF-Ukraine, Kyiv, 60 p.

Lomachynska, I. A. (2012), "Formation of sources of financial support of small businesses development" ["Formuvannya dzherel finansovogo zabezpechennya rozvytku subyektiv malogo pidpryyemnycztva"], Visnyk

Odeskogo nacionalnogo universytetu imeni I. I. Mechnikova, 17 (3-4), pp. 37–43.

Muzyka, I. S. (2015), "Lending of regional economy: problems, trends and directions of activation" ["Kredytuvannya ekonomiky regioniv: problemy, tendenciyi, napryamy aktyvizaciyi"], Regionalna ekonomika,

No. 1, pp. 96–103.

The National Commission on Securities and Stock Market: official site, available at: http://www.nssmc.gov.ua/

The National Bank of Ukraine: official website, available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Onishchenko, V. O., Zaborovets, Yu. O. (2010), "Directions to improve the management by the process of financial support of regional business development" ["Napryamy vdoskonalennya upravlinnya procesom finansovogo zabezpechennya regionalnogo rozvytku pidpryyemnycztva"], Formuvannya rynkovyh vidnosyn v Ukrayini, No. 1, pp. 143–146.

Povazhnyj, S. F, Sevostyanova, S. I., Nikolenko, G. A. (2011), "Investment potential of the region: the nature and terms of use" ["Investycijnyj potencial regionu: sutnist ta umovy vykorystannya"], Zbirnyk naukovyh pracz Doneczkogo derzhavnogo universytetu upravlinnya. Seriya: Derzhavne upravlinnya, (194), available at:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/du/2011_194/a.htm

Ryabinina, L. N. (2016), "Credit expansion and its impact on the economy of Ukraine" ["Kredytna ekspansiya ta yiyi vplyv na ekonomiku Ukrayiny"], Ekonomika Ukrayiny, No. 3, pp. 41–51.

Chevhanova, V. Ya. and Cheverda, V. V. (2011), "Financial support of small business" ["Finansove zabezpechennya malogo pidpryyemnycztva"], Visnyk Khmelnyczkogo nacionalnogo universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, No. 2 (1), pp. 164–168.

The Global Competitiveness Report 2012 – 2013, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf

World Competitiveness Yearbook 2012. IMD, available at: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Володимир Іванович Захарченко, Cергій Володимирович Захарченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420