DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.42.2016.110643

Методологічні особливості оцінювання економіки знань

Наталія Олександрівна Подлужна

Анотація


Досліджено основні підходи щодо складу компонентів економіки знань та визначено ті, які доцільно враховувати при оцінюванні її стану. Зроблено порівняльний аналіз показників оцінювання економіки. Встановлено особливості їх розрахунку, переваги та недоліки.

Запропоновано при оцінюванні стану економіки знань враховувати інші міжнародні коефіцієнти, крім спеціальних, основними серед яких є індекси розвитку інноваційної системи, зведені ІКТ-індекси, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс людського розвитку, глобальний індекс талантів, індекс цитування наукових статей та інші. Розрахунок цих індексів дасть можливість доповнити аналіз і допоможе розгорнуто встановити шляхи досягнення економікою країни стану економіки знань, слабкі та сильні сторони в політиці її формування, соціальні та економічні орієнтири при розробці довгострокових стратегій на макрорівні. Обґрунтовано значення кожного індексу щодо оцінювання загального стану економіки знань.


Ключові слова


економіка знань; оцінювання; індекс економіки знань; глобальний індекс економіки знань; індекс суспільства знань; показники; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Zolotykh, I. B. (2015), "The economy of knowledge: methodological approaches to its measurement" ["Еkonomika znaniy: metodologicheskiye podkhody yeyo izmereniya"], Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, (6), pp. 162–167.

Kononova, Ye. Yu., Kovpak, Ye. А. (2015), "Statistical profiles of information society: comparative analysis of eindices" ["Statisticheskiye profili informatsionnogo obshchestva: sravnitel'nyy analiz e-indeksov"]. Efektyvna ekonomika, (5), available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4111

Shumayeva, M. (2014), "Index model for evaluation of the evelopment of information society of Ukraine based on ICT-indices" ["Indeksna model' otsinyuvannya rozvytku informatsiynoho suspil'stva Ukrayiny na bazi IKTindeksiv"], Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, No. 7 (160), pp. 109–117.

Amosha, O. I., Nikolayenko, A. I. (2015), "National innovation system of Ukraine in the context of international comparisons" ["Natsional'na innovatsiyna systema Ukrayiny v konteksti mizhnarodnykh porivnyan'"],

Ekonomichnyy visnyk Donbasu, No. 1 (39), pp. 115–121.

Sokolyk, M. P. (2007), "Index of knowledge society development in Ukraine" ["Indeks rozvytku suspil'stva znan' v Ukrayini"], available at: http: // eip.org.ua/docs/EP_07_4_07_uk.pdf

Vakhnyuk, S. V., Bratushka, S. M. (2008), "Technological priorities of Ukraine in the period of knowledge economy development" ["Tekhnolohichni priorytety Ukrayiny v period rozbudovy ekonomiky znan'"], Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, No. 3 (2), pp. 206–214.

Kalyuzhna, N. G. (2015), "Analyzing Ukraine's ranking in major international knowledge economy indexes", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 14 (1), pp. 16–18.

Machlup, F. (1962), The supply of inventors, The Rate and Directions of Inventive Activity, 155 p.

Porat, M. U. (1977), The information economy, Vol. 1. Washington, p. 204.

Tyshchenko, V. F. (2016), "Theoretical support of knowledge economy development by means of public-private partnership in regions of Ukraine" ["Teoretychne zabezpechennya rozvytku ekonomiky znan' zasobamy publichnopryvatnoho partnerstva v rehionakh Ukrayiny"]: diss. ... for Dr.Sc. in Economics: 08.00.05, Kharkiv, 503 p.

Ivanov, Yu. B., Tyshchenko, V. F., Ostapenko, V. M. (2012), "The development of regions of Ukraine in the conditions of knowledge economy formation" ["Rozvytok rehioniv Ukrayiny v umovakh formuvannya ekonomiky znan'"], VD «Inzhek», Kharkiv, 349 p.

Ivasyshyn, O. I., Sikerko, L. P. (2008), "The influence of modern knowledge economy on society development" ["Vplyv suchasnoyi ekonomiky znan' na rozvytok suspil'stva"], Derzhava ta rehiony, (5), pp. 55–59.

Chen, D., Dahlman, C. (2005), The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations, World Bank Institute Working Paper, (37256), 33 p.

Rak, N. Ye. (2009), "Knowledge economy: the nature and factors of knowledge management" ["Ekonomika znan': sutnist' ta faktory upravlinnya znannyamy"], Rehional'na ekonomika, (3), pp. 224–232.

Fedulova, L. I. (2007), "Knowledge economies in the context of Peter Drucker's views" ["Ekonomiki znaniy v kontekste vzglyadov Pitera Drukera"], Ekonomicheskaya teoriya, (3), pp. 86–99.

Fedulova, L. I., Kornyeyeva, T. M. (2009), "State policy of knowledge economy development: peculiarities of anticrisis strategy realization" ["Derzhavna polityka rozbudovy ekonomiky znan': osoblyvosti realizatsiyi antykryzovoyi stratehiyi"], (10), pp. 3–17.

Shevchenko, O. O. (2010), "The history of economy and economic thought. Modern economic theories" ["Istoriya ekonomiky ta ekonomichnoyi dumky. Suchasni ekonomichni teoriyi"], available at: http://pidruchniki.ws/15840720/politekonomiya/ istoriya_ekonomiki_ta_ekonomichnoyi_dumki_-_shevchenko_oo

Gordiyenko, O. I. (2012), "Factors of knowledge society formation in Belarus Republic in the context of sustainable development" ["Faktory formirovaniya obshchestva znaniy v respublike Belarus' v kontekste ustoychivogo razvitiya"], available at: http://elib.psu.by:8080/bitstream.pdf

Towards a knowledge-based economy (2002), Country readiness assessment report, regional report, UNITED NATIONS New York and Geneva, 65 p.

Zhukovych, I. A. (2013), "Integral indices in knowledge economy measurement according to World Bank methodology" ["Intehral'ni indeksy u vymiryuvanni ekonomiky znan' za metodolohiyeyu Svitovoho banku"], Statystyka Ukrayiny, (1), pp. 47–54.

Understanding knowledge societies (2005), New York: Department of Economic and Social Affairs of United Nations, 178 p.

Global Innovation Index 2009 – 10, INSEAD – 2010, available at: http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/reports/ index.cfm8

The innovation imperative in manufacturing. How the United States can restore its edge (2009), Report VSG, available at: http://www.bcg.com/documents/file15445.pdf

Innovation for Development Report 2010, available at: http:// www.innovationfordevelopmentreport.org/ici.html

European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, European Comission, PRO INNO Europe Paper, (15).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Наталія Олександрівна Подлужна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420