Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України

Автор(и)

  • Олена Олексіївна Гончаренко ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут, професор кафедри обліку і оподаткування

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.44.2017.110673

Ключові слова:

фінансові посередники, небанківські фінансові установи, небанківські фінансово-кредитні установи, фінансова послуга, ринок фінансових послуг

Анотація

У статті розглянуто класифікаційні підходи до групування небанківських фінансових установ на основі виокремлення спільних рис, які повинні стати основою побудови системи порівняних показників оцінки ефективності їх діяльності. Існуючі класифікаційні підходи щодо небанківських фінансових установ свідчать про відсутність єдиної думки як серед науковців, так і на законодавчо-нормативному рівні. Визначено, що визначальним критерієм вибору класифікаційної ознаки поділу небанківських фінансових установ є потреби користувачів інформації. Обґрунтовано виокремлення двох груп небанківських фінансових установ за ознакою спорідненості надаваних послуг: фінансово-кредитні і страхові установи, з метою оптимального розподілу функцій регуляторів ринку фінансових послуг, а також стандартизації підходів до організації бухгалтерського обліку та побудови оптимальної системи показників фінансової звітності, як джерела прийняття рішень задля реалізації Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

 

Посилання

Вовчак О., Крентовська Л. Фінансове посередництво: економічна сутність і класифікація // Вісник НБУ. – 2012. – Серпень – С. 4-9 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2012_8/2012_08_2.pdf

Гладчук О.М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Київ, 2009. – 216 с.

Горбач Л.М.., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 436 с.

Декрет Кабінету міністрів України «Про довірчі товариства» від 17.03.2003 р. № 23-93 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/23-93

Державний реєстр фінансових установ Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/stor-nd-drfu.html

Дорош О.Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія.: Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів, 2003. – 192 с.

Еш С.М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.

Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2908-14

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 266-ІІІ від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

Зимовець В.В., Зубик С.П. Фінансове посередництво: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

Каракулова І.С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України. / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 235 с.

Картамишева О.Є. Адміністративно-правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право: Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2012. – 189 с.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk009_2016.htm

Класифікація інституційних секторів економіки України, затверджена наказом Державної служби статистики України від 03.12.2014 р. № 378 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kise_2016.htm

Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kis.nfp.gov.ua/

Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. – К.: Основа, 2007. – 192 с.

Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія / В.П. Левченко – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджені наказом Державного комітету статистики України від 23.12.2011 р. № 396 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cct.com.ua/2012/23.12.2011_396.htm

Огляд ринків [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/oglyad-rinkiv.html

Поліщук Є.А. Класифікація небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук// Ринок цінних паперів. – 2012. – №12. – С.3-8.

Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 41 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2161-13

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. № 3981 [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0565-05

Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 304 с.

Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.

Розвиток небанківського фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України: дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Пономарьова Вікторія Сергіївна, Донецький державний університет управління. – Донецьк, 2014. – 202 с.

Рубанов П. М. Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи / П. М. Рубанов // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3 (15). – С. 204-209. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Natural/Vznu/eco/2012_3/204-209.pdf

Сайт Відділу статистики ООН System of National Accounts 2008 (United Nations Statistics Division) С. 75-78 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp.

Сідельник О.П. Конкурентоспроможність небанківських фінансових установ / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит: Університет банківської справи НБУ (м. Київ). – Київ, 2010. – 180 с.

Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник / В.М. Шелудько; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2015. – 535 с.

Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія / І.О. Школьник. Суми: ВВП «Мрія 1» ТОВ, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

Nataliya Оrlova. Issues of non bank financial institutions investment activity in Ukraine ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 2 (1) 2014, 13–22 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences – SGGW ISSN 2300-9683 P. 15 http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/ZFIR_n1_2014.pdf

Basu K. Non-Banking Financial Companies,: Oxford University Press. http://www.uni-heidelberg.de/md/sai/wiw/team/klonner/non-banking_financial_companies__forthcoming.pdf

Patrice Muller, Graham Bishop, Shaan Devnani, Mark Lewis and Rohit Ladher. Non-bank financial institutions: Assessment of their impact on the stability of the financial system // European Economy. Economic Papers. November 2012. Brussels. 261pp. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/ecp472_en.htm

Carmichael Jeffrey; Pomerleano Michael. The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15236

Rădiţa Corcheş, Cristian Dima. Non-Bank Financial Institutions. Types and Functions. // Contemporary Readings in Law and Social Justice. 2013. Vol.5, No.2. Page Range: 700-704 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=81082

The Role & Regulations of NBFCs (Non Banking Finance Companies) in India: The Structure and status profile. Shweta Singh, Anuj Pratap Singh and Sharad Tiwari. International Journal of Theoretical & Applied Sciences, Special Issue-NCRTAST 8 (1): 180-184 (2016). http://researchtrend.net/ijtas/pdf/43%20SHWETA%20SINGH.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті