DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.44.2017.110690

Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку

Олена Олександрівна Плаксюк

Анотація


В статті розглянуто сучасний стан досліджень теорії кластерної економіки, проблеми створення економічного кластеру як частки інноваційної системи, утвореного  з метою підвищення ефективності її функціонування. Проаналізовано теорії, що лягли в основу використання кластерів як форми регіонального розвитку та досліджено публікації як зарубіжних, так і вітчизняних авторів, що розкривають окремі аспекти формування або результати діяльності кластерних утворень, проблеми розробки та реалізації кластерної політики держави.

 


Ключові слова


кластер; кластеризація; інструмент; конкурентоспроможність; економіка; глобалізація; розвиток; кластерні формування

Повний текст:

PDF

Посилання


Попело О.В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах / О.В. Попело // Вісник чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 3 (75). – С. 122–134.

Шпак В. Особливості малого підприємництва в україні та за кордоном у 1990–2000 р.р. / В. Шпак // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.– № 4 (66). – С. 250–260.

Семененко В.М., Коваленко Д.І. Економічна теорія. Політекономія [Текст]: Навч. посібник / В.М. Семененко, Д.І. Коваленко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

Малий бізнес: зарубіжний досвід. Режим доступу: www.remzavod.bi

Шмигельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств та можливості його адаптації в ринковій економіці України / З. К. Шмигельська // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2 (3). – С. 119–128.

Рибчак В. І. Світовий досвід державного регулювання підприємств малого бізнесу /В. І. Рибчак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. –2006. – Вип. 16.1. – С. 441–446.

Митропан С. О. Світовий досвід державного регулювання підприємництва / С. О. Митропан // Вісник КНУТД. – 2011. – № 4. – С. 163-168.

Офіційний веб-портал Республіки Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.poland.gov.pl.

Польша твой экономический партнер [Электронный ресурс]. – Варшава, 2008. – 205 с. –Режим доступа : http://polska.polpred.com/upload/pdf/ polsha_tvoi_ ekon_partner.pdf.

Фінагіна О.В. Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку та діагностування: Монографія/ НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 228с.

Сурай А.С. Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади / А.С. Сурай // Зб. наук.пр. Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 43 – Ч. 1. – Серія «Економічні науки». – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – С. 86-95

Безус А.М. Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні / Безус А.М. // Вісник КНУТД – Серія «Проблеми розвитку економіки» №3 (99), 2016.– С. 7-17.

Рібун Л.В. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу / Л.В. Рібун, Г.А. Лех, І.М. Васькович // Науковий вісник НЛТУ України.– Вип. 26.2, – 2016.- С.230-235.

EU measures for small and medium-sized enterprises (SMEs) / Russell-Cooke LLP official site. Режим доступу: http://www.russell-cooke.co.uk/clientUpload/document/file/EU %20measures% 20for %20SMEs%20-%20June%202011.pdf.

Ease of Doing Business Rate, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/rankings

International Monetary Fund World Economic Outlook, October 2016 [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : InternationalMonetaryFundWorldEconomic Outlook (October-2016).

Dr. René Söllner Die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Januar 2014, p. 41–43.

Bazilinska O., Panchenko O., Dovhinka Ye. (2016). Comparison of running a small enterprise in Germany and Ukraine. Problems and prospects of economics and management, no. 4 (8), pp. 100-106.

EU Grants Guidelines. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.welcomeurope.com/ eurofunding_guidelines/guideline_european_project_ leaders.html

Газуда Л.М. Факторний аналіз умов розвитку малого підприємництва прикордонного регіону / Л.М.Газуда, Н.Ю. Волощук // Scientific Journal «ScienceRise» № 5 / 3 (10) 2015. –С. 7-12


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Олександрівна Плаксюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420