DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.46.2017.112132

МЕТОДИКА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ

Ірина Іванівна Гавриш

Анотація


У статті проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки привабливості регіонів, наведена поетапна процедура проведення оцінки привабливості регіону, запропонована адаптивна методика порівняльної оцінки привабливості регіону для різних цільових аудиторій, яка базується на методах традиційного статистичного аналізу та міжрегіональних порівнянь інтегрального індексу привабливості регіонів.


Ключові слова


порівняльний аналіз; оцінка привабливості регіону; регіональні цільові аудиторії; міжрегіональні порівняння; інтегральний індекс привабливості регіону

Повний текст:

PDF

Посилання


Gerasimchuk Z.V., Shevchuk I.B. (2009). Rehional'na polityka rozvytku rynkiv medychnykh posluh: napryamky formuvannya ta realizatsiyi: Monohrafiya. [Regional Policy for the Development of Health Care Markets: Directions of Formation and Implementation: Monograph] – Luts'k: Nadsty"rya, – Lutsk: Suprise, 200 [in Ukrainian].

Gerasimchuk Z.V., Dashchuk Yu.E. (2014) Rozvytok rekreatsiynoho potentsialu rehionu: teoriya i praktyka: monohrafiya [Development of recreational potential of the region: theory and practice: monograph] Z.V. Herasymchuk, Yu.Ye. Dashchuk. – Luts'k: Vezha-Druk, – Z.V. Gerasimchuk, Yu.E. Dashchuk – Lutsk: Tower-Print, 260 [in Ukrainian].

Gerasimchuk Z.V., Tsiganyuk N.E. (2014) Lohistychna rekreatsiyna systema rehioniv Ukrayiny: osnovy formuvannya ta rozvytku. Monohrafiya [Logistic recreational system of the regions of Ukraine: foundations of formation and development. Monograph] – Luts'k: SPD Hadyak Zh.V., druk. «Volyn'polihraf», – Lutsk: SPD Gadi͡ak Zh.V., print. Volyn Polygraph, 270 [in Ukrainian].

Gaiducky A.P. Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti ekonomiky [Elektronnyy resurs] [Estimation of the investment attractiveness of the economy [Electronic resource]] / A.P. Hayduts'kyy. – Rezhym dostupu: http://eip.org.ua/docs/EP_04_4_119_uk.pdf A.P. Gaiducky - Access procedure: http://eip.org.ua/docs/EP_04_4_119_uk.pdf [in Ukrainian].

Shevchuk Ya.V. (2011) Avtotransportna infrastruktura: teoriya i metody suchasnykh rehional'nykh doslidzhen'. Monohrafiya. [Motor transport infrastructure: theory and methods of modern regional research. Monograph ] – Uzhhorod: Vyd-vo TzOV «Liha-Pres» –Uzhgorod: View of "Liga-Press" Ltd., 376 [in Ukrainian].

Juk I.M. (2016) Statystychnyy zbirnyk «Rehiony Ukrayiny» 2016. Ch.1 [za red.. I.M. Zhuk] [Statistical collection "Regions of Ukraine" 2016. Part 1 [ed . I.M. Juk]] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – Kyyiv, State Statistics Service of Ukraine. – Kiev, 299 [in Ukrainian].

Juk I.M. (2016) Statystychnyy zbirnyk «Rehiony Ukrayiny» 2016. Ch.2 [za red.. I.M. Zhuk] [Statistical collection "Regions of Ukraine" 2016. Part 2 [ed . I.M. Juk]] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – Kyyiv, State Statistics Service of Ukraine. – Kiev, 692 [in Ukrainian].

Ekonomika rehioniv u 2015 rotsi: novi realiyi i mozhlyvosti v umovakh zapochatkovanykh reform [analitychna dopovid'] [The Economics of the Regions in 2015: New Realities and Opportunities under the Conditions of Initiated Reforms [analytical report]] – K.: NISD, – K .: NISS, 92 [in Ukrainian].

Statystychnyy byuleten' «Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy na pidpryyemstvakh» 2017 [Statistical bulletin "Use of information and communication technologies at enterprises" 2017] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – Kyyiv, State Statistics Service of Ukraine. - Kyiv, 30 [in Ukrainian].

Statystychnyy byuleten' «Prodazh i zapasy tovariv u torhoviy merezhi pidpryyemstv (I tom) u 2016 rotsi» [Statistical bulletin "Sales and stocks of goods in the trading network of enterprises (I volume) in 2016"] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – Kyyiv, State Statistics Service of Ukraine. - Kyiv, 23 [in Ukrainian].

Nesterova S.I. (2013) Kompleksnaya otsenka pryvlekatel'nosty horoda dlya byznesa [Elektronnyy resurs] S.Y.Nesterova [Complex evaluation of the city's attractiveness for business [Electronic resource] SI Nesterova] // Materyaly Vserossyyskoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy. [Pod redaktsyey S.V. Solov'evoy] – Rezhym dostupu: https://elibrary.ru/item.asp?id=24096806 Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference. [Edited by S.V. Solovyovoy]. – Access procedure: https://library.ru/item.asp?id=24096806, 367-376 [in Russian].

Kunitsyn S.V. (2011) Otsinka turystychnoyi pryvablyvosti terytoriy ta ob"yektiv pryrodno-rekreatsiynoyi sfery [Estimation of tourist attractiveness of territories and objects of nature-recreational sphere]/ S.V. Kunitsyn // Uchenye zapysky Krymskoho ynzhenerno-pedahohycheskoho unyversyteta. Vyp. 30. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2011_30_36 S.V. Kunitsyn // Scientific notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University. Issue 30. - Access procedure: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2011_30_36, 155-162 [in Ukrainian].

Kolektyvni zasoby rozmishchuvannya v Ukrayini u 2016 rotsi. Statystychnyy byuleten' [Elektronnyy resurs] Collective placement in Ukraine in 2016. Statistical Bulletin [Electronic resource] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – Kyyiv,– Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua - State Statistics Service of Ukraine. - Kyiv, - Access procedure: http://www.ukrstat.gov.ua, 200 [in Ukrainian].

Petrovskaya S.A. (2012) Otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti rehionu: porivnyal'nyy pofaktornyy analiz [Estimates of investment attractiveness of the region: comparative factor analysis] / S.A. Petrovs'ka // Mechanism of Economic Regulation.– # 2. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_2_10 - S.A. Petrovskaya // Mechanism of Economic Regulation. - # 2. - Access procedure: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_2_10, 90-97 [in Ukrainian].

Dubinskaya І.І. (2016) Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti upravlinnya trudovymy resursamy rehionu [Methodological approaches to the estimation of the efficiency of management of labor resources of the region] / I.I. Dubyns'ka // Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky.– Vyp. 31(2). – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2016_31%282%29__9 / І.І. Dubinskaya // Bulletin of the Priazovsky State Technical University. Series: Economic Sciences. - Voice over 31 (2). - Access procedure: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2016_31%282%29__9, 55-62 [in Ukrainian].

Hromadyans'ke suspil'stvo v Ukrayini. Zvit za rezul'tatamy doslidzhennya. [Elektronnyy resurs] [Civil Society in Ukraine. Report on the results of the study. [Electronic Resource]] // Demokratychne vryaduvannya, prava lyudyny i rozvytok hromadyans'koho suspil'stva. – Rezhym dostupu: http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1167-20160421-ua-publication Democratic Governance, Human Rights and Civil Society Development. - Access procedure: http://dhrp.org.ua/ru/publikatsii1/1167-20160421-ua-publication [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Proektu «Pidtrymka polityky rehional'noho rozvytku v Ukrayini» [Official site of the Project "Support to Regional Development Policy in Ukraine"[ – Rezhym dostupu: http://surdp.eu/ – Access procedure: http://surdp.eu/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ірина Іванівна Гавриш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420