DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119750

Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів

Андрій Петрович Голод, Інга Анатоліївна Крупенна

Анотація


У статті проаналізовано проблеми регіонального туристичного брендингу в Україні як елемента стратегії гарантування інформаційної безпеки регіону. Досліджено роль позитивного іміджу регіону у гарантуванні інформаційної безпеки туризму у ньому. Виокремлено та охарактеризовано такі проблеми формування туристичних брендів регіонів України як проблема впізнаваності бренду, проблема відображення безпечності регіону для туризму у бренді, проблема управління брендингом регіону, проблема поширення бренду на міжнародному туристичному ринку. Охарактеризовано особливості формування та обґрунтовано напрями модифікації бренду одного з провідних туристичних центрів Західного регіону України – міста Чернівці. З метою детальнішого вивчення сучасного етапу брендингу міста, виявлення його слабких і сильних сторін та оцінювання перспектив запропоновано методику експертного опитування у формі анкетування. Виокремлено основні етапи реалізації стратегії туристичного брендингу міста.


Ключові слова


інформаційна безпека; туризм; бренд; брендинг; регіон; проблеми; етапи

Посилання


Whitman M. Management of Information Security / Michael Whitman, Herbert Mattord. – Cengage Learning, 2013. – 576 p.

Peltier T.R. Information Security Policies, Procedures, and Standards: Guidelines for Effective Information Security Management / Thomas R. Peltier. – CRC Press, 2001. – 312 p.

Жарков Я. Небезпеки особистості в інформаційному просторі [Електронний ресурс] / Я. Жарков // Юридичний журнал. – 2007. – №2. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2554

Крюков О.І. Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації / О.І. Крюков // Державне будівництво [Електронне видання]. – 2007. – № 2. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/1/10.pdf

Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] / Г. Сащук. – Режим доступу : http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php

Сороківська О.А. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та перспективи [Електронний ресурс] / О.А. Сороківська. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/032-035.pdf

Басюк Д. Формування туристичного бренда як фактор регіональної політики / Д. Басюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 139–147.

Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / І. Буднікевич. – Чернівці, 2012. – 645 с.

Ґудзь М.В. Проблеми та перспективи формування туристичного бренду міста Запоріжжя / М.В. Ґудзь, Р.С. Вертегел // Экономика и управление. – 2013. – № 4. – С. 87–91.

Рибаченко Т.Ю. Імідж територій як фактор інвестиційної привабливості / Т.Ю. Рибаченко, О.Є. Фаборовський // Економічний простір. – 2013. – № 74. – С. 142–150.

Голод А.П. Інформаційна безпека туризму: суть, проблеми та шляхи забезпечення / А.П. Голод // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Одеса : ОНУ ім. І. Мечникова, 2014. – Т. 19. – Вип. 33. – С. 79–82.

Kovari I. Safety and Security in the Age of Global Tourism // I. Kovari, K. Zimanyi // Applied Studies in Agribusiness and Commerce. – Budapest, 2011. – №3-4. – Vol. 5. –P. 59–61.

Голод А.П. Проблеми формування туристичного бренду регіону / А.П. Голод, М.О. Худобіна // Формування інноваційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії : матеріали міжнар. наук.-практичної конференції (12-13 грудня 2014 року, м. Херсон). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 159–162.

Бойко І.Д. Окремі положення розробки бренду туристичної дестинації на прикладі м. Чернівці / І.Д. Бойко, О.Д. Король, В.М. Бичкова // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 7. – С. 70–75.
p-ISSN 2306-4420