DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119750

Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів

Андрій Петрович Голод, Інга Анатоліївна Крупенна

Анотація


У статті проаналізовано проблеми регіонального туристичного брендингу в Україні як елемента стратегії гарантування інформаційної безпеки регіону. Досліджено роль позитивного іміджу регіону у гарантуванні інформаційної безпеки туризму у ньому. Виокремлено та охарактеризовано такі проблеми формування туристичних брендів регіонів України як проблема впізнаваності бренду, проблема відображення безпечності регіону для туризму у бренді, проблема управління брендингом регіону, проблема поширення бренду на міжнародному туристичному ринку. Охарактеризовано особливості формування та обґрунтовано напрями модифікації бренду одного з провідних туристичних центрів Західного регіону України – міста Чернівці. З метою детальнішого вивчення сучасного етапу брендингу міста, виявлення його слабких і сильних сторін та оцінювання перспектив запропоновано методику експертного опитування у формі анкетування. Виокремлено основні етапи реалізації стратегії туристичного брендингу міста.


Ключові слова


інформаційна безпека; туризм; бренд; брендинг; регіон; проблеми; етапи

Повний текст:

PDF

Посилання


Whitman M., Mattord H. (2013). Management of Information Security. Cengage Learning, 576 p.

Peltier T.R. (2001). Information Security Policies, Procedures, and Standards: Guidelines for Effective Information Security Management, 312 p.

Zharkov Ya. (2007). Nebezpeky osobystosti v informatsiynomu prostori. Yurydychnyy zhurnal. 2. Rezhym dostupu : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2554

Kryukov O.I. (2007). Informatsiyna bezpeka derzhavy v umovakh hlobalizatsiyi [Elektronnyy resurs]. Derzhavne budivnytstvo. 2. – Rezhym dostupu: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/1/10.pdf

Sashchuk H. Informatsiyna bezpeka v systemi zabezpechennya natsional'noyi bezpeky [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu : http://journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php

Sorokivs'ka O.A. (2010). Informatsiyna bezpeka pidpryyemstva: novi zahrozy ta perspektyvy [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/032-035.pdf

Basyuk D. (2010). Formuvannya turystychnoho brenda yak faktor rehional'noyi polityky. Visnyk Natsional'noyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. 1, s. 139–147.

Budnikevych I. (2012). Munitsypal'nyy marketynh: teoriya, metodolohiya, praktyka. Chernivtsi, 645 s.

Gudz' M.V., Vertehel R.S. (2013). Problemy ta perspektyvy formuvannya turystychnoho brendu mista Zaporizhzhya. Ekonomika i upravlenije. 4, s. 87–91.

Rybachenko T.Yu., Faborovs'kyy O.Ye. (2013). Imidzh terytoriy yak faktor investytsiynoyi pryvablyvosti. Ekonomichnyy prostir. 74, s. 142–150.

Holod A.P. (2014). Informatsiyna bezpeka turyzmu: sut', problemy ta shlyakhy zabezpechennya. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriya : Ekonomika. T. 19. Vyp. 33, s. 79–82.

Kovari I., Zimanyi K. (2011). Safety and Security in the Age of Global Tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. 3-4. Vol. 5, p. 59–61.

Holod A.P., Khudobina M.O. (2014). Problemy formuvannya turystychnoho brendu rehionu. Formuvannya innovatsiynoyi ekonomiky: svitovyy dosvid ta vitchyznyani realiyi : materialy mizhnar. nauk.-praktychnoyi konferentsiyi (12-13 hrudnya 2014 roku, m. Kherson). S. 159–162.

Boyko I.D., Korol' O.D., Bychkova V.M. (2010). Okremi polozhennya rozrobky brendu turystychnoyi destynatsiyi na prykladi m. Chernivtsi. Heohrafiya ta turyzm. Vyp. 7, s. 70–75.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Андрій Петрович Голод, Інга Анатоліївна Крупенна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420