DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120039

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Олег Вікторович Якименко

Анотація


У роботі побудовано економіко-математичну модель управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу Харківського регіону, яка має бути інструментом, за допомогою якої стейкхолдери мали би можливість отримувати бажану економічну вигоду. Встановлено ступень впливу кожного показника окремо і у сукупності на інноваційний потенціал всіх виділених груп стейкхолдерів. Зазначено, що  якісний склад працівників державних науково-дослідних організацій відсутність мотивації, керування лише методом підвищення заробітної платні майже не впливає на підвищення інноваційного потенціалу будівельного комплексу Харківського регіону. Доведено, що відсутність механізмів управління за рахунок коштів органів місцевої та регіональної влади не дозволяє належно розвивати та впроваджувати інноваційні технології в підприємствах будівельної галузі.

Ключові слова


управління; інноваційний потенціал; регіон, будівельний комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша О. І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика / О. І. Амоша, І. П. Булієв, Г. З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2007. – № 1. – С. 3 – 9.

Белоусова О. М. Сравнительный анализ инновационной активности субъектов Российской Федерации : монография / О. М. Белоусова, А. Б. Шаповал, Д. В. Грибанов. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2011. – 196 с.

Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / За аг.ред. О. А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2010. – 432 с.

Биконя С. Ф. Інституціональні аспекти теорії інноваційного розвитку / С. Ф. Биконя // Вісник КНУДТ. – 2003. - № 3. – С. 101 – 106.

Касьяненко В. О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні / В. О. Касьяненко // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2011. - № 4, Т.2. – С. 200 – 204.

Лапко О. О. Науково-технічний потенціал та його розвиток / О. О. Лапко, В. П. Александрова // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. – Київ, 2003. – 421 с.

Панас В. Я. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект / В. Я. Панас, С. М. Ткач // Регіональна економіка: наук.-практ. журнал. – 2013. – № 1. – С. 69 – 75.

Бородин А. И. Управление стратегическим потенциалом предприятия. Монография : Germany. Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co KG, 2011. – 215 с.

Давыдова Л. В. Финансовые стратегии и подходы к определению потенциала предприятия / Л. В. Давыдова, Н. Н. Соколова // Финансы и кредит. М. : Финансы и кредит, 2005, Т. 6, № 36, С. 46-49.

Бородин А. И. Экономико-математическая модель оценки потенциала предприятия / А. И. Бородин // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева, 2012, С. 198-202.

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз : навч.посіб. – Київ : МАУП, 2000. – 152с.: іл. – Бібліогр.: С. 142-144.

Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. – М. : ИНФРА-М, Серия «Высшее образование», 2001. – 288 с.

Шеремет А. Д., Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев – М. : ИНФРА-М, 2000. - 208 с.

Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе : учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2001. – 367 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олег Вікторович Якименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420