DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120045

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ

Тетяна Миколаївна Колесник

Анотація


У роботі визначено проблеми, особливості управління інтелектуальним капіталом сучасної організації та методи його оцінки. Проведено узагальнення категорії «інтелектуальний капітал організації». Запропонована схема логічного обґрунтування змісту поняття «інтелектуальний капітал організації». Виокремлені проблеми та особливості управління інтелектуальним капіталом організації, в основу яких покладені завдання щодо розвитку економіки знань. Зроблено висновок о том, що ефективне управління інтелектуальним капіталом приносить організації прибуток і забезпечує її інноваційність, тому цей напрямок є найважливішим стратегічним завданням будь-якої організації.


Ключові слова


інтелектуальний капітал; управління; організація; методи; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрюшкіна М. І. Інтелектуальний капітал підприємства: питання обліку та оцінки / М. І. Андрюшкіна, Л. В. Семерунь / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=28180

Бендиков М. А. Интеллектуальный капитал развивающейся фирмы: проблемы идентификации и измерения / М. А. Бендиков, К. В. Джамай // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – 280 № 1. – С. 31–38. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/management/2001-4/01.shtm1

Вовканич С. Й. Людський та інтелектуальний капітали в еконо- міці знань / Степан Йосипович Вовканич, Любов Казимирівна Семів // Вісник НАН України. – 2008. – № 3. – С.13–23.

Гапоненко А. Л. Интеллектуальный капитал [Электронный ресурс] / А. Л. Гапоненко. – Режим доступу : http:// www.koism.rags.ru/publ/articles/25.php.

Жарінова А. Г. Інновація як форма реалізації інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» [Електронний ресурс], 19.03.2013. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2292

Кендюхов О. В. Інтелектуальний капітал підприємства: гносеологія економічної категорії / О. В. Кендюхов // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2011. – № 2. – С. 12–16.

Лось В. О. Концепція впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства / В. О. Лось // Держава та регіони. – Запоріжжя, 2008. – № 2. – С. 125–130.

Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник багатс- тва организаций / Томас А. Стюарт; [пер. с англ. В. А. Ноздриной]. – М. : Поколение, 2007. – 366 с.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки: Пер. з англ. – Київ : Основи, 2000. – 198 с.

Мескон М. Х., Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: Дело, 1992. – 704 с.

Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт – СПб. : Питер, 2000. – 832 с.

Словарь иностранных слов. – 13-е изд. – М. : Рус. яз., 1986. – 608 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов – М. : Русский язык, 1984. – 816 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 1. / К. Маркс – М. : Политиздат, 1985. – 508 с.

Ілляшенко С. М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С. М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16–26.

3. Макаров, В. Л. Как нам построить экономику знаний? / В. Л. Макаров // Ученый совет. — 2010. — № 1. — С. 43–47.

Липчук В. В. Управління інтелектуальним капіталом організації [Електронний ресурс]. / В. В. Липчук, Т. В. Липчук – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2010_17/Li pchuk.pdf

Бех Ю. В. Концепція управління інтелектуальним капіталом організації / Ю. В. Бех // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : ПП «Видавництво Гілея», 2014. – Вип. 88 (9). – С. 173-178


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Тетяна Миколаївна Колесник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420