МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Олександр Іванович Захаров Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.43.2016.120056

Ключові слова:

підприємство, загрози, економічна безпека, система управління, механізм взаємодії, суб’єкти системи економічної безпеки

Анотація

У статті розглядаються теоретичні основи побудови та функціонування механізму взаємодії внутрішніх і зовнішніх суб’єктів системи економічної безпеки підприємства. Для забезпечення еко- номічної безпеки підприємства необхідно створити сучасну інноваційну систему економічної безпеки та ефективний механізм взаємодії її внутрішніх і зовнішніх суб’єктів з метою координації спільних дій усіх суб’єктів системи економічної безпеки і комплексної протидії існуючим та можливим загро- зам зовнішнього і внутрішнього середовища.

Посилання

Kozachenko, A. V., Ponomarev, V. P., Lyashenko, A. N. (2003), Enterprise economic security: the nature and mechanism

of protection [Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya: sushchnost' i mekhanizm obespecheniya], Libra, Kiev, 279 p.

Zakharov, O. I. (2014), "The system of management by complex economic protection of an enterprise" ["Systema upravlinnya kompleksnym zabezpechennyam ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva"], Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 37, part 3, 149 p.

Zakharov, O. I. (2016), "Synergetic effect in the system of enterprise economic security" ["Synerhetychnyy efekt v systemi ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva"], Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 1, 151 p.

Zakharov, O. I. (2012), "Theoretical bases for providing enterprise economic security" ["Teoretychni osnovy zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv"], Vcheni zapysky universytetu "KROK", No. 31, pp. 80– 88.

Zakharov, O. I. (2015), "The mechanism of authorities and business interaction in the system of economic security" ["Mekhanizm vzayemodiyi vlady ta biznesu v systemi ekonomichnoyi bezpeky"], Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 12, part 3, 150 p.

Kyrychenko, O. A., Zakharov, O. I., Laptyev, S. M. et al. (2010), Management by financial and economic security

[Upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu], Universytet KROK, Kyiv, 479 p.

Mihus, I. P., Zakharov, O. I. et al. (2015), Management by the system of entities economic security: accounting and analytical support [Upravlinnya systemoyu ekonomichnoyi bezpeky sub"yektiv hospodaryuvannya: oblikovoanalitychne zabezpechennya], PP Chabanenko Yu.A., Cherkasy, 196 p.

Zakharov, O. I., Prygunov, P. Ya., Gnilitskaya, L.V. (2011), Theoretical and methodological fundamentals for providing entities economic security [Teoretiko-metodologicheskiye prikladnyie osnovy obespecheniya

ekonomicheskoy bezopasnosti subyektov khozyaystvennoy deyatel'nosti], Dorado-Druk, Kiev, 290 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті