DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.42.2016.120080

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Віктор Вячеславович Демиденко, Тетяна Здоренко

Анотація


У статті узагальнено підходи до визначення терміна «економіка знань», розглянуто сучасні позиції України з точки зору переходу до економіки знань та чинники гальмування процесу її ста- новлення, наведено взаємозв’язок економічного зростання з розвитком механізму державно- приватного партнерства та досліджено перспективні напрями розвитку економіки України

Ключові слова


економіка знань; індекс економіки знань; інноваційно-інвестиційний клімат; державно-приватне партнерство; освітній фактор; інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Machlup, F. The production and distribution of knowledge in the United States / Fritz Machlup. – Princeton : Princeton University Press, 1962. – 460 p.

Organization for Economic Cooperation and Development. The knowledge-based economy. – OECD/GD (96) 102. – Paris, 1996.

Геєць В. Характер перехідних процесів до економік знань / В. М. Геєць // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 4–14.

Сахненко О. І. Економіка знань та заходи державної підтримки / О. І. Сахненко, М. М. Максимова // Молодий вчений : наук. журн. – Херсон. – 2014. – № 6 – С. 28–31.

Ажажа М. А. Інвестиції в освіту як фактор інтелектуального прогресу / М. А. Ажажа // Соціальна перспектива і регіональний розвиток : наук.-пр. журн. – Вип. 2. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2007. –С. 37–40

Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями : навч. посіб. / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 201 с.

Федулова Л. І. Економіка знань : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. I. Федулова; НАН України; Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 600 с.

Базидевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базидевич. – К. : Знання, 2006. – 431 с.

Ченцова М. В. Особенности формирования экономики знаний в современных условиях : автореф. дисс. на соискание ученой степени к.э.н., спец. 08.00.01 / М. В. Ченцова. – М., 2008. – 26 с.

Паладій М. Інноваційний шлях розвитку українського суспільства потребує нової економічної стратегії [Електронний ресурс] / М. Паладій. – Режим доступу : http://patent.km.ua/ukr/

Згуровський М. Шлях до інформаційного суспільства – від Женеви до Тунісу / М. Згуровський //Дзеркало тижня. – 3 вересня 2005.

Knowledge assessment methodology 2012 [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – The World Bank Group, 2016. – Режим доступу : (дата звернення 10.05.2016) – Назва з екрана.

Хусаінов Р. В. Економіки знань : сутність, складові, специфіка / Р. В. Хусаінов, А. Ю. Янченко, М. М. Руденко // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26) – С. 95–103.

Савицька Н. Л. Чинники гальмування економіки знань в Україні : суб’єктний підхід / Н. Л. Савицька // Харків : ХДУХТ, 2012. – С. 250–257.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Віктор Вячеславович Демиденко, Тетяна Здоренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420