DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120081

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Олена Віталіївна Коломицева, Анжеліка Олегівна Боковня, Тетяна Іванівна Бурцева

Анотація


Використання маркетингових комунікаційних технологій в інноваційному розвитку підпри- ємств створює відповідні умови і механізми, які стимулюватимуть інноваційну діяльність та впро- вадження її результатів у господарчу практику підприємств. У статті розглянуто одну з найсучас- ніших і, на нашу думку, одну з найбільш прийнятних за сьогоднішніх умов технологій використання наявного потенціалу, яким є людський інтелект. Технологія краудсорсингу ґрунтується на застосу- ванні групового інтелекту, принципах самовираження і самореалізації особистості й придатна для вирішення важливих завдань соціально-економічного розвитку підприємств, у тому числі інновацій- них. Передумовою використання краудсорсингу як чинника успішного інноваційного розвитку підпри- ємств є поширення сучасних інформаційних технологій і можливість їх застосування учасниками інноваційних процесів. В умовах недостатнього фінансового забезпечення інноваційних процесів кра- удсорсинг може стати дієвим засобом створення і комерціалізації інноваційної продукції без значних вкладень економічних ресурсів.

Ключові слова


інноваційний розвиток; інновації; інноваційна продукція; маркетинг інновацій; маркетингові комунікаційні технології; краудсорсинг; груповий інтелект

Повний текст:

PDF

Посилання


Терещенко В. Л. Стан та забезпечення інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / В. Л. Терещенко, В. В. Терещенко // Глобальні та національні проблеми економіки; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 11. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/11-2016/166.pdf

Наукова та інноваційна діяльність: офіційний сайт Держ. служби статистики України. – Режим доступу :

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html

Інноваційна Україна 2020 : нац. доп. / [за заг. ред. В. М. Гейця та ін.]; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 36, ст. 266 від 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Дегтерёв Д. А. Международные стандарты и индексы оценки инновационной деятельности [Электронный ресурс] / Д. А. Дегтерёв // Вестник Российского университета Дружбы народов. – 2011. – № 2. – С. 90–97. – (Серия «Экономика»). – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-i-indeksyotsenki-innovatsionnoy-deyatelnosti

Шерстобитова Т. И. Маркетинг инноваций [Электронный ресурс] / Т. И. Шерстобитова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. – 126 с. – Режим доступа : http://eclib.net/44/6.html

Родіонова І. В. Основні форми та етапи здійснення трансфера технологій промислових підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Родіонова // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 3 (15). – С. 59–64). – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-3-2012/059-64.pdf

Колотюк О. І. Особливості маркетингу інновацій [Електронний ресурс] / О. І. Колотюк, Ю. О. Будякіна // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 60 (1169). – Режим доступу : https://www.kpi.kharkov.ua/archive.pdf

Howe, J. Crowdsourcing : a definition [Internet] / Jeff Howe // Blog. Сrowdsourcing, June 2, 2006. – Mode of access

: http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html

Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий / Г. Чесбро; пер. с англ. В. Н. Егорова. – М. : Поколение, 2007. – 336 c.

Гросфелд Т. Логика открытых инноваций: создание стоимости путем объединения сетей и знаний / Т. Гросфелд, Т. Роландт // Форсайт. – 2008. – Т. 2, № 1. – С. 20–28.

Беленький А. Многоликий краудсорсинг [Электронный ресурс] / А. Беленький // Блог. Компьютер пресс. – 2011. – № 10. – Режим доступа : http://compress.ru/article.aspx?id=22501

Лерер Й. Групповое мышление. Миф о мозговом штурме [Электронный ресурс] / Й. Лерер // Проблемы

управления в социальных системах. – 2013. – Т. 5, № 8. – С. 105–114. – Режим доступа :

http://cyberleninka.ru/article/n/gruppovoe-myshlenie-mif-o-mozgovom-shturme

Архипов С. Ю. «Открытые» инновации как модель развития инновационной деятельности в российских компаниях [Электронный ресурс] / С. Ю. Архипов // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 11 (19). – Режим доступа : www.sisp.nkras.ru


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Віталіївна Коломицева, Анжеліка Олегівна Боковня, Тетяна Іванівна Бурцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420