ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Вікторія Вікторівна Білик Черкаський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120094

Ключові слова:

інновації, інвестиції, капітальні вкладення, основний капітал, економічна безпека

Анотація

У статті проведено розмежування понять інвестиційних можливостей та інвестиційної при- вабливості, визначено порядок їх оцінювання з позиції забезпечення економічної безпеки підприємниць- кої діяльності. В результаті дослідження факторів інвестиційних можливостей, економічної безпе- ки та інноваційного потенціалу сформовано методику оцінювання доцільності впровадження інвес- тиційного проекту з позиції об’єкта та суб’єкта такої діяльності. В ході аналізу факторів забезпе- чення економічної безпеки підприємства, інноваційного потенціалу та інвестиційних можливостей виокремлено їх спільні блоки як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі, що стали підґрунтям розробки відповідних методологій оцінювання. При цьому, методика оцінювання інвестиційного по- тенціалу та інвестиційних можливостей підприємства, за умови, що воно не виступає одночасно і об’єктом, і суб’єктом інвестиційного процесу, буде абсолютно різною. На підставі даних алгорит- мів стає можливою розробка комплексної моделі діагностики рівня інноваційно-інвестиційної діяль- ності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки.

Посилання

Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : //www.zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //www.zakon.rada.gov.ua

BDO IBC Overall ranking [Electronic resource]. – Access mode : https://www.bdo-ibc.com/index/globalcomparison/overall-index/

Дідух С. М. Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / С. М. Дідух // Ефективна економіка. – 2009. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=48

Політика економічного прагматизму [Електронний ресурс] / Ін-т сусп.-екон. дослідж. – Київ, 2016. – 118 с. – Режим доступу : // http://ises.org.ua/uploads/pdf/NEPmini_ua.pdf

Стан інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М-во екон. розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : // http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Стан інвестиційної діяльності в Україні

Статистична інформація Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.ukrstat.gov.ua/

Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : [монографія] / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

Щербатюк О. М. Дефініція «інвестиційний потенціал підприємства» : сутність та відмінності [Електронний ресурс] / О. М. Щербатюк // Ефективна економіка. – 2011. – № 11.– Режим доступу : // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=773

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті