DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127012

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ У РЕГУЛЮВАННІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Андрій Васильович Шевчук

Анотація


У статті розкрито зміст структурних диспропорцій. Структурні диспропорції запропоновано розглядати за внутрішнім (у межах системи) та зовнішнім (міжсистемні взаємодії) векторами. Вказано на високу взаємозалежність систем освіти, економіки та ринку праці. Систематизовано критерії визначення структурних диспропорцій у сфері освіти. Обґрунтовано актуальність децентралізації управління освітою в Україні та розвиток регіональних освітніх систем. Проаналізовано основні показники зайнятості населення як індикатори структурних диспропорцій економіки та освіти в Україні. Досліджено динаміку попиту і пропозиції праці. Здійснено порівняння кількісних значень підготовки фахівців системою вищої освіти в Україні та зростаючої міграції молоді з освітньою метою за кордон. Обґрунтовано потребу першочергового відновлення в Україні системи планування і прогнозування розвитку економіки для визначення реальної потреби у фахівцях і робітничих кадрах. Актуалізовано потребу стимулювання рееміграції осіб, які навчались за кордоном. Запропоновано пріоритетні напрями перспективної модернізації освіти в Україні з стратегічним інноваційним розвитком регіональних освітніх систем.

Ключові слова: структурні зміни, структурні диспропорції, національна економіка, ринок праці, попит і пропозиція праці, освітня міграція, регіональні освітні системи.


Ключові слова


структурні зміни, структурні диспропорції, національна економіка, ринок праці, попит і пропозиція праці, освітня міграція, регіональні освітні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Клімова О. І. Структурні зміни в економіці: основні поняття та види. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2009. Вип. 24 (1). С. 60–65.

Ковалевський Ю. А. Статистичний аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.10 «Статистика». Київ, 2015. 22 с.

Мудра О. В. Особливості економічного механізму регулювання взаємодії ринків освітніх послуг і праці. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1 (1). С. 101–104.

Помінчук С. Г. Формування ринку праці у контексті подолання дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 14, частина 4. С. 122–125.

Скірка Н. Я. Структура економіки: сутність, основні завдання та типи. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.5. С. 205–216.

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Чернявська Ю. Б. Економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2007. № 7–8. С. 102–106.

Шаповалов В. В. Теоретичне дослідження категорій ринку праці. Економіка і суспільство: електронне нау-кове фахове видання Мукачівського державного університету. 2016. Вип. 5. С. 122–125.

Шевчук А. В. Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. 463 с.
p-ISSN 2306-4420