DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127014

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

Костянтин Миколайович Таньков, Ольга Володимирівна Степчук, Андрій Вікторович Грон

Анотація


На підставі ресурсного підходу у роботі представлено методичний підхід до комплексного моделювання регіональних інтегрованих структур. Висунута робоча гіпотеза про те, що системна інтенсифікація регіональної інтегрованої структури, яка ураховує всю сукупність мережевих ефектів, може розглядатися як методологічна основа формування та розвитку практично будь-яких мережевих структур. Подається розширене трактування мережевого ефекту як взаємодії агентів інтегрованої структури з оптимальним рівнем витрат на використання необхідних для цього ресурсів.

Ключові слова: методичний підхід, комплексне моделювання, інтегрована структура, регіон, мережевий ефект, організаційно-економічна надійність.


Ключові слова


методичний підхід, комплексне моделювання, інтегрована структура, регіон, мережевий ефект, організаційно-економічна надійність

Повний текст:

PDF

Посилання


Асаул А. Н., Скуматов Е. Г., Локтева Г. Е. Методологические аспекты формирования и развития предпри-нимательских сетей. / под ред. д.э.н., проф. А. Н. Асаула. Санкт-Петербург: Гуманистика, 2004. 256 с.

Зеленская О. А. Формулирование новой парадигмы конкурентоспособности: кластерно-сетевой подход. Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 1–2. С. 17–20.

Зибер П. Управление сетью как ключевая компетенция предприятия. Проблемы теории и практики управ-ления. 2008. № 3. С. 92–96.

Катаев А. В. Виртуальные бизнес-организации. Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 120 с.

Кущ С. П. Методология управления межфирменными взаимоотношениями на промышленных рынках: ав-тореф. дисс. ... докт. экон. наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2007. 46 с.

Нагловский С. Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем. Калу-га: Манускрипт, 2002. 336 с.

Паринов С. И. К теории сетевой экономики. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. 168 с.

Смоляр Л. Г., Котенко О. А. Мережеві структури як сучасна форма організації економічної діяльності. Ефе-ктивна економіка. 2012. № 12. С. 92–95.

Сорокина И. О. Межфирменные сети как механизм развития малого бизнеса. Экономический журнал. 2012. Т. 27. № 3. С. 57–62.

Таньков К. М. Маркетинг взаємовідносин в управлінні ланцюгами поставок. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 180–183.

Таньков К. М., Куракін О. Б. Методичні підходи до формування мережевої обслуговуючої системи. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 134–138.

Третьяк О. А., Румянцева М. Н. Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяснению фено-мена. Российский журнал менеджмента. 2003. № 2. С. 25–50.

Фихтнер О. А. Методологические подходы к оценке эффективности функционирования сетевых предпри-нимательских структур. Вестник НГУ. 2011. № 61. С. 12–16.

Шведюк О. Визначення мережевої структури як сучасної форми координації економічної діяльності. Актуа-льні проблеми економіки. 2010. № 5 (107). С. 22–29.

Milles R., Snow C. C., Mathews J. A., Coleman H. J. Organizing in the knowledge area: anticipating the cellular form. Academy of Management Executive. 1997, P. 673–692.
p-ISSN 2306-4420