DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128670

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Світлана Петрівна Шуткевич

Анотація


Теоретичні питання розвитку світової економіки ставилися вченими-економістами ще на початку ХХ століття, їх поглиблене вивчення відбувалося протягом його першої половини, особливо для галузей промисловості, а активне впровадження теорій, розроблених класиками економічної думки, відбувається останні 60-70 років. Такий же шлях пройшла теорія інноваційного розвитку: від запровадження її М. І. Туган-Барановським (активного розвитку Й. Шумпетером, М. Портером та іншими класиками) до впровадження ідей інноваційного розвитку в сьогоднішній науковій думці та практичного його втілення.

У статті автором проведено дослідження становлення, формування та нинішнього стану інноваційного розвитку на прикладі одного з підкомплексів агропромислового комплексу України – плодово-ягідного, який відрізняється специфікою як технологічного циклу, так і економічного розвитку та має в Україні особливо сприятливі природно-кліматичні умови.


Ключові слова


інноваційний розвиток; класична економіка; цифрова економіка; технологічний уклад; інформаційно-консультаційна служба (ІКС); АПК; плодово-ягідний підкомплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы. Избранное. Москва, 1997.

Климко Г. Н. [та ін.] Основи економічної теорії: політекономічний аспект: підручник для студ. екон. спец.

вузів. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Вища школа; Знання, 1997. 473 с. URL:

http://readbookz.com/pbooks/book-41/ua/chapter-2059/

Бажал Ю. М. Інноваційна теорія економічного розвитку: М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер і проблеми

перехідної економіки України. Наукові записки. Т. 18. Економічні науки. С. 3–7. URL:

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9735/Bazhal_Innovatsiyna_teoriya_ekonomichnoho.pdf

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва, 1982. 410 с.

Портер М. Стратегія конкуренції. Київ: Основи, 1998. 390 с.

Стреліна О. М. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи. Ефективна економіка.

№ 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_13

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка.

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.

Коломицева О. В., Коломицев А. О. Інвестиційна привабливість як основа подальшого економічного розвитку

регіону. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: Приморський НДІ, 2016. Вип. 9. Ч. 2.

С. 132–137.

Калетнік Г. М. Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромисло-

вого виробництва на інноваційну модель розвитку. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 5–11.

Šakalytė Evelina. Theoretical aspects of innovation development. Social Transformations in Contemporary Society.

№ 1. Mykolas Romeris University, Lithuania. Р. 93–100.
p-ISSN 2306-4420