DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128672

Вдосконалення системи управління водними ресурсами

Валерій Михайлович Бондаренко

Анотація


У статті висвітлено питання водних ресурсів, які наявні на території Вінницької області. Розкрито стан водних ресурсів, який визначається компонентами природного середовища та господарською діяльністю. Вказано, що основні водні ресурси зосереджені у водних об’єктах (річках і водоймах) і підземних водах, а також зроблено аналіз їх використання по галузях економіки. Виокремлено, що на території області експлуатуються очисні каналізаційні споруди біологічного та механічного типу очищення. Окремо виділено використання підземних і поверхневих вод у сільському та рибному господарствах області, які відіграють важливу роль у водному господарстві Вінниччини і є найбільш надійним джерелом доброякісної питної води. Також висвітлено ресурси підземних вод по басейнах основних річок та їх використання. Наведено відомості про ресурси підземних вод області та їх використання по адміністративних районах, а також зроблено аналіз про стан водопостачання і каналізації сільських населених пунктів області.

Ключові слова


водні ресурси; економіка; водопостачання; виробництво; водовідведення; водні об’єкти; підземні води; поверхневі води

Повний текст:

PDF

Посилання


Вендров С. Л. Жизнь наших рек. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. 112 c. Науковий вісник Національного

університету біоресурсів і природокористування України. 2013. Вип. 182. Ч. 1. 192.

Гавриков Ю. С., Коник О. М. Водний фонд Вінницької області: довідник. Вінниця, 2003. 144 с.

Джуган В. О. Правове регулювання використання та охорони вод в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Івано-Франківськ, 2009. 195 с.

Загнітко А. П., Щукіна І. А. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 704 с.

Багай Н. О., Кобецька Н. Р., Мироненко І. В. та ін. Основні положення. Науково-практичний коментар Водного кодексу України; за заг. ред. Н. Р. Кобецької. Київ: Юрінком Інтер, 2010. С. 14–49.

Кодолов В. А. К вопросу об основных отличиях правового режима природных объектов от правового режима природных ресурсов. Аграрное и земельное право. 2010. № 4 (64). С. 35–38.

Краснова М. В. Правовий режим використання, відтворення та охорони вод в Україні. У кн.: Краснова М. В., Лапечук П. І., Андрейцев В. І. та ін. Екологічне право: Особлива частина: підруч. для студ. юрид. вузів і фак. Повний академічний курс / за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. Київ: Істина, 2001. С. 338–364.

Крассов О. И. Экологическое право: краткие учебные курсы юридических наук. Москва: Норма, 2014. 320 с.

Марусенко Р. І., Мірошниченко А. М., Третяк Т. О. Науково-практичний коментар до Водного кодексу України. Київ: Ліга, 2009. 207 с.

Петров В. В. Экологическое право России: учебник для вузов. Москва: Изд-во БЕК, 2015. 557 с.

Шемшученко Ю. С. Екологічне право – комплексна галузь права. У кн.: Екологічне право України. Академічний курс: підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2008. 720 с.
Copyright (c) 2019 Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

p-ISSN 2306-4420