DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128700

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ З ПОЗИЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Олена Олександрівна Плаксюк

Анотація


Світовий досвід показує, що мале підприємництво відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Малий бізнес в Європі становить основу соціально-економічного розвитку ЄС, що дає більше половини загального обороту і доданої вартості. В межах Євросоюзу впроваджено політику підтримки малого підприємництва, головна мета якої – збалансування інтересів держави та бізнесу. Недостатня вивченість цієї проблеми в Україні перешкоджає формуванню методологічної основи становлення розвинутої ринкової інфраструктури та може викликати конфлікт між економічними інтересами держави та інтересами малого бізнесу. Визначено рівень впливу малого бізнесу на економічний розвиток країни. Вважаємо, що рівень розвитку малого підприємництва безпосередньо визначає рівень розвитку економіки держави загалом та має певні переваги. Проаналізовано в межах Євросоюзу збалансовану політику підтримки малого підприємництва, що враховує економічні інтереси бізнесу та держави. Виявлено, щоб максимально стимулювати мале та середнє підприємництво, в Європі було вжито заходів щодо усунення адміністративних перешкод для малого бізнесу. Насамперед, було внесено зміни, що стосуються податку на додану вартість, коригування умов фінансування і соціальної політики держав. Запропоновано дотримуватися балансу інтересів, розробленого на основі проведеного дослідження розвитку та підтримки малого бізнесу в розвинених європейських країнах. Визначено зв'язок між економічним розвитком країн та впровадженням збалансованої політики підтримки малого підприємництва. Практичне використання наведених у цій статті рекомендацій щодо дотримання відповідного балансу економічних інтересів дасть можливість запобігти конфлікту між економічними інтересами держави та інтересами малого бізнесу.

Ключові слова


малий бізнес; інновація; економіка; національні економічні інтереси; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Попело О. В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах. Вісник

Чернігівського державного технологічного університету. 2014. № 3 (75). С. 122–134.

Шпак В. Особливості малого підприємництва в Україні та за кордоном у 1990–2000 рр. Наукові записки

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 4 (66). С. 250–260.

Семененко В. М., Коваленко Д. І. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. Київ. нац. ун-ту технологій

та дизайну. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Малий бізнес: зарубіжний досвід. Технопарк «Ремзззавод». URL: http://ru.poland.gov.pl (дата звернення

05.2017).

Шмигельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств

та можливості його адаптації в ринковій економіці України. Стратегічні пріоритети. 2007. № 2 (3).

С. 119–128.

Рибчак В. І. Світовий досвід державного регулювання підприємств малого бізнесу. Науковий вісник НЛТУ

України: зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. Вип. 16.1. С. 441–446.

Митропан С. О. Світовий досвід державного регулювання підприємництва. Вісник КНУТД. 2011. № 4.

С. 163–168.

Офіційний веб-портал Республіки Польща. URL: http://ru.poland.gov.pl

Польша твой экономический партнер. Варшава, 2008. 205 с. URL: http://polska.polpred.com/upload/pdf/ polsha_tvoi_

ekon_partner.pdf

Фінагіна О. В. Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку та діагностування: монографія. НАН

України; Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. 228 с.

Сурай А. С. Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади. Збірник наукових

праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 43. Ч. 1. Черка-

си: ЧДТУ, 2016. С. 86–95.

Безус А. М. Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні. Вісник КНУТД. Серія: Проблеми розвитку еко-

номіки. 2016. № 3 (99). С. 7–17.

Рібун Л. В., Лех Г. А., Васькович І. М. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу. Науковий вісник НЛТУ

України. 2016. Вип. 26.2. С. 230–235.

EU measures for small and medium-sized enterprises (SMEs) / Russell-Cooke LLP official site.

URL: http://www.russell-cooke.co.uk/clientUpload/document/file/EU%20measures%20for%20SMEs%20-

%20June%202011.pdf

Ease of doing business rate. 2016. URL: http://www.doingbusiness.org/rankings

International Monetary Fund World Economic Outlook, October 2016. URL: InternationalMonetaryFundWorldEconomic

Outlook (October-2016).

Dr. René Söllner. Die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland, Statistisches

Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Januar 2014. Р. 41–43.

Bazilinska O., Panchenko O., Dovhinka Ye. Comparison of running a small enterprise in Germany and Ukraine.

Problems and prospects of economics and management. 2016. No. 4 (8). pp. 100–106.

EU Grants Guidelines. URL: http://www.welcomeurope.com/ eurofunding_guidelines/guideline_european_project_

leaders.html

Газуда Л. М., Волощук Н. Ю. Факторний аналіз умов розвитку малого підприємництва прикордонного регі-

ону. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. № 5/3 (10). С. 7–12.
p-ISSN 2306-4420