DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128737

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

Вікторія Геннадіївна Маргасова, Євгеній Сергійович Бобришев

Анотація


У статті проведено дослідження наукової діяльності та інноваційної активності підприємств та організацій України, визначення залежності конкурентоспроможності країни на світовому рівні від зазначених показників та аналіз негативних тенденцій. Відзначається, що лідерами за індексом глобальної конкурентоспроможності є лише ті країни, які позиціонують себе як експортери високотехнологічного обладнання та новітніх технологій. Україна поки не здатна змагатися з інноваційно розвиненими країнами. Результати проведеного аналізу інноваційної активності в Укра- їні дозволили визначити декілька особливостей забезпечення інноваційної стійкості національної економіки: найбільша кількість винаходів та інновацій мала місце у переробній промисловості; інноваційна активність українських підприємств знизилась і, як наслідок, знизилися темпи забезпечення інноваційної стійкості; відбувалося впровадження застарілих технологій, що можна вважати псевдоінноваціями. Найбільш гострою за роки незалежності України залишається проблема фінансування науки. Встановлено, що номінальне збільшення кількості наукових організацій не може слугувати показником інтенсифікації науково-технічної діяльності. Значною мірою це є результатом розукрупнення діючих наукових установ у процесі їх корпоратизації та акціонування. Запропоновано розвивати інфраструктуру ринку інновацій, підвищувати мотивацію розробників здійснювати інноваційну діяльність та прагнути до досягнення рівня інноваційних розробок, що відповідає світовому.

Ключові слова


інноваційна активність; стійкість національної економіки; інноваційна діяльність; інноваційно-орієнтована економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua

Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. С. 112–117.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: від 01.12.1998 р. № 284-XIV. Економіка АПК.

№ 2. С. 66–68.

Cтратегія інноваційного розвитку України на 2011–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: матеріали

парламентських слухань у ВРУ 17.06.2010 / за заг. ред. проф. В. І. Полохала. Київ: Парламентське видання,

628 с. URL: http://kno.rada.gov.ua

Андрюшко А. К. Дослідження сучасного стану та розвитку інноваційної активності підприємств України.

Ефективна Економіка. 2013. № 3. URL: http:/ /www.economy.nauka.com.ua

Касич А. О. Досвід формування національних інноваційних систем в країнах, що розвиваються. Актуальні

проблеми економіки. 2013. № 5 (143). С. 46–49.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. URL: http://www.ukr&stat.gov.ua/operativ/ope

rativ2005/ni/ind_rik/ind_u/ 2002.html

Щербань В. М., Козубенко Л. Л. Товарно-інноваційна політика: навч. посіб. Kиїв, 2006. 398 с.

Ястремська О. М., Доуртмес П. О. Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати

оцінювання. Бізнес Інформ. № 4. 2016. С. 161–168.




p-ISSN 2306-4420