DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128739

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Леся Омелянівна Петкова, Наталія Олександрівна Паламарчук

Анотація


В статті розглянуто особливості вимірювання якості життя населення регіонів України з урахуванням можливості адаптації європейського досвіду. З цією метою в статті досліджено основні світові та європейські методики оцінки якості життя населення, що дозволило виділити основні підходи до визначення їх ключових характеристик. При дослідженні індексу людського розвит- ку ООН виокремлено засади глобальної політики людського розвитку до 2030 року та основні засади національних концепцій. Проаналізовано якість життя населення регіонів України за допомогою індексу людського роз- витку. Були виявлені проблеми якості життя в регіонах та визначені перспективні напрями її зростання. За останні роки спостерігається тенденція до поступового зростання індексу регіонального людського розвитку в усіх регіонах України. Для подальшого підвищення якості життя населення в регіонах України триває реформування економічної та соціальної сфери. Концептуальну основу со- ціальних реформ має становити визнання людського капіталу основою стійкого довгострокового зростання та міжнародної конкурентоспроможності України.

Ключові слова


економічне зростання; сталий розвиток; регіони; якість життя населення; індикатори

Повний текст:

PDF

Посилання


Global Inequality. A new approach for the age of globalization, by Branko Milanovic. Harvard University Press,

Cambridge, Massachusetts. 2016. 320 p.

These economies are getting more miserable this year. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-03

Доповідь ПРООН: Україна зайняла 84-е місце серед 188 країн світу. URL: http://www.un.org.ua/

ua/informatsiinyi-tsentr/news/4089-dopovid-proon-ukraina-zainiala-84-e-mistse-sered-188-krain-svitu

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект: колективна моногра-

фія / за ред. Е. М. Лібанової. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ,

356 с.

Ковтун Н. В., Романюк І. Міжнародний досвід оцінювання якості життя населення і можливості його вико-

ристання в Україні. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2013. № 11. С. 32–37.

Кизим Н. А., Зинченко В. А. Качество жизни населения и внешнеэкономическая деятельность предприятий.

Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2009. 84 с.

Мельниченко О. А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання: моног-

рафія. Харків: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. 232 с.

Пономаренко В. С., Кизим М. О., Узунов Ф. В. Рівень і якість життя населення України: монографія. Харків:

ВД «ІНЖЕК», 2003. 266 с.

Хаустова В. Є., Омельченко О. І. Інтегральне оцінювання рівня життя населення регіонів України методом

ентропії. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 2 (116). С. 137–146.

Бакіров В. С., Ніколаєвський В. Н., Кізілов О. І. та ін. Якість життя населення пострадянських країн у соціо-

логічному вимірі / за ред. В. С. Бакірова. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. 216 с.

Якість життя населення регіону: аналіз, прогнозування, соціальна політика: монографія / під ред.

В. Г. Никифоренка. Одеса: ОНЕУ, 2012. 316 с.

European foundation for the improvement of living and working conditions. URL: http://www.

eurofound.europa.eu/

OECD Better Life Index. URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/

Second European quality of life survey. URL: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF

EN.pdf

Human development report 2016 Human development for everyone. URL: http://hdr.undp.org/sites/

default/files/2016_human_ development_report.pdf

Регіональний людський розвиток: cтатистичний бюлетень / Державна служба статистики України [Елект-

ронне видання]. Київ, 2017. 66 с.
p-ISSN 2306-4420