АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Вікторія Вікторівна Білик ННІ Економіки та Права при ЧНУ ім. Б. Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128741

Ключові слова:

антикризове управління, інвестиції, інновації, кризовий стан, потенціал, фінансові ресурси

Анотація

У статті проаналізовано сутність інвестиційного потенціалу з позицій інвестиційної привабливості та інвестиційних можливостей підприємницької діяльності. Автором розмежовано ці поняття з метою формування ефективної системи управління інвестиційним потенціалом підприємства в кризових умовах його діяльності. В ході дослідження обґрунтовано та доведено потребу в формуванні інвестиційної привабливості підприємства як елементу антикризового управління. Окрім того, автором запропоновано базовий алгоритм встановлення рівня інвестиційного потенціалу підприємницької діяльності з метою вдосконалення механізму антикризового управління. В статті обґрунтовано, що одним із доречних у кризових умовах напрямів інвестування є інноваційна діяльність підприємства. Таким чином, в результаті дослідження автором доведено, що антикризове управління інвестиційним потенціалом підприємства з позиції інвестиційної привабливості та інвестиційних можливостей є одним із дієвих та ефективних інструментів протидії кризовому стану.

Посилання

Aleksieienko, L. M. (2009) Finansovi aspekty otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva. Ekonomichnyi forum, № 3, s. 94–102.

Bandura, A. V., Shakhmanov, F. Y. (1999) Problemy orhanyzatsyy effektyvnoi ynvestytsyonnoi deiatelnosty korporatsyy v rehyone. Moskva.

Berezhna, I. Iu. (2010) Teoretyko-ekonomichni pidkhody do obgruntuvannia zmistu investytsiinoho potentsialu. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, № 6, s. 253–258.

Didukh, S. M. (2009) Pryntsypy pobudovy systemy otsinky investytsiinoho potentsialu pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika, № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=48

Dontsov, S. S. (2010) Otsenka ynvestytsyonnoi pryvlekatelnosty predpryiatyia posredstvom analyza nadezhnosty eho tsennykh bumah. Fynansovyi menedzhment, № 3, s. 46–51.

Zhykhor, O. B., Moskvych, M. M. Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstva yak obiekt upravlinnia. 04.2012. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fkd/2012_2/part1/17.pdf

Yvanov, A. P., Sakharova, Y. V., Khrustalev, E. Iu. (2009) Pryntsypu y faktory opredelenyia ynvestytsyonnoho reitynha predpryiatyi. Konsultant dyrektora, № 12, s. 31–37.

Ivanov, S. V. (2004) Metodolohichni pidkhody do vyznachennia sutnosti investytsiinoho potentsialu. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. prats. Dnipropetrovsk: DNU, Vyp. 95, s. 98–104.

Kadyrova, H. (2008) Ynvestytsyonnyi potentsyal: nekotorye aktualnye problemy yssledovanyia. Strakhovoe delo, № 11, s. 4–10.

Kyperman, H. Ia. (1995) Runochnaia ekonomyka: slovar. Moskva: Respublyka, 307 s.

Kucheruk, T. Iu., Vovk, O. M. (2008) Ekonomichne obgruntuvannia kompleksnoi otsinky investytsiinoho potentsialu aviapidpryiemstva. Ekonomika. Finansy. Pravo, № 3, s. 11–15.

Makarii, N. P. Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti ukrainskykh pidpryiemstv.

Malenko, E., Khazanov, V. Ynvestytsyonnaia pryvlekatelnost y ee povyshenye. Avtomatyzatsyia upravlenyia kompanyiamy. URL: http://www.insapov.ru/investment-attraction.httml

Mashkyn, V. A. Upravlenye ynvestytsyonnoi pryvlekatelnostiu realnoho sektora ekonomyky rehyona. URL:

http://bnews.narod.ru/economy/management.htm

Miahkykh, I. M. (2009) Analiz i otsinka vykorystannia resursnoho potentsialu v systemi spozhyvchoi kooperatsii. Aktualni problemy ekonomiky, № 1, s. 136–142.

Nazarov, M. H. (1995) Fynansovo-ekonomycheskyi slovar. Moskva: Fynstatynform, 509 s.

Nechytailo, I. P. (2010) Analiz suchasnykh pidkhodiv do vyznachennia investytsiinoho potentsialu rehionu. Fynansovye runky y tsennye bumahy, № 24, s. 13–19.

Pakhomov, V. A. Ynvestytsyonnaia pryvlekatelnost predpryiatyi – yspolnytelei kontraktov kak ekonomycheskaia katehoryia. URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/16.shtml

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті