DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128741

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вікторія Вікторівна Білик

Анотація


У статті проаналізовано сутність інвестиційного потенціалу з позицій інвестиційної привабливості та інвестиційних можливостей підприємницької діяльності. Автором розмежовано ці поняття з метою формування ефективної системи управління інвестиційним потенціалом підприємства в кризових умовах його діяльності. В ході дослідження обґрунтовано та доведено потребу в формуванні інвестиційної привабливості підприємства як елементу антикризового управління. Окрім того, автором запропоновано базовий алгоритм встановлення рівня інвестиційного потенціалу підприємницької діяльності з метою вдосконалення механізму антикризового управління. В статті обґрунтовано, що одним із доречних у кризових умовах напрямів інвестування є інноваційна діяльність підприємства. Таким чином, в результаті дослідження автором доведено, що антикризове управління інвестиційним потенціалом підприємства з позиції інвестиційної привабливості та інвестиційних можливостей є одним із дієвих та ефективних інструментів протидії кризовому стану.

Ключові слова


антикризове управління; інвестиції; інновації; кризовий стан; потенціал; фінансові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєнко Л. М. Фінансові аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Економічний форум.

№ 3. С. 94–102.

Бандура А. В., Шахманов Ф. И. Проблемы организации эффективной инвестиционной деятельности корпо-

рации в регионе. Москва. 1999.

Бережна І. Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу. Держава

та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 6. С. 253–258.

Дідух С. М. Принципи побудови системи оцінки інвестиційного потенціалу підприємств. Ефективна еконо-

міка. 2009. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=48

Донцов С. С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его

ценных бумаг. Финансовый менеджмент. 2010. № 3. С. 46–51.

Жихор О. Б., Москвич М. М. Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт управління. 04.2012. URL:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fkd/2012_2/part1/17.pdf

Иванов А. П., Сахарова И. В., Хрусталев Е. Ю. Принципы и факторы определения инвестиционного рейтин-

га предприятий. Консультант директора. 2009. № 12. С. 31–37.

Іванов С. В. Методологічні підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу. Економіка: проблеми

теорії та практики: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. Вип. 95. С. 98–104.

Кадырова Г. Инвестиционный потенциал: некоторые актуальные проблемы исследования. Страховое дело.

№ 11. С. 4–10.

Киперман Г. Я. Рыночная экономика: словарь. Москва: Республика, 1995. 307 с.

Кучерук Т. Ю., Вовк О. М. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіа-

підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2008. № 3. С. 11–15.

Макарій Н. П. Оцінка інвестиційної привабливості українських підприємств.

Маленко Е., Хазанов В. Инвестиционная привлекательность и ее повышение. Автоматизация управления

компаниями. URL: http://www.insapov.ru/investment-attraction.httml

Машкин В. А. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики региона.

URL: http://bnews.narod.ru/economy/management.htm

Мягких І. М. Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації. Актуаль-

ні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 136–142.

Назаров М. Г. Финансово-экономический словарь. Москва: Финстатинформ, 1995. 509 с.

Нечитайло І. П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону. Финансовые

рынки и ценные бумаги. 2010. № 24. С. 13–19.

Пахомов В. А. Инвестиционная привлекательность предприятий – исполнителей контрактов как экономиче-

ская категория. URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/16.shtml

Покропивний С. Ф., Грещак М. Г., Колот В. М., Наливайко А. П. та ін. Економіка підприємства: підручник /

за заг. ред. С. Ф. Покропивного. Київ: КНЕУ, 2001. 528 с.

Серов В. М. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособ. Москва: ИНФРА-М, 2000. 272 с.

Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Ви-

ща школа, 2002. 254 с.

Супрун С. Д., Юхимчук С. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємств. ФінансиУкраїни.

№ 4. С. 82–87.

Трясцина Н. Ю. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности предприятий. URL: http://www.

fin-izdat/journal/analiz/detali.php?ID=2888

Федоренко В. Г. Інвестування: підручник. Київ: Алерта, 2006. 443 с.

Чорна М. В. Глухова С. В.Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: монографія. Харків:

ХДУХТ, 2012. 210 с.

Щербатюк О. М. Дефініція «інвестиційний потенціал підприємства»: сутність та відмінності. Ефективна

економіка. 2011. № 11. URL: //http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=773
p-ISSN 2306-4420