DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.45.2017.128762

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY OF UKRAINE: MOTIVATORS AND DEMOTIVATORS OF ENTREPRENEURS' ACTIVITY

Oxana Zakharova, Larisa Prodanova, Olexiy Kotliarevsky

Анотація


The development of entrepreneurship is investigated and the stages of establishment of entrepreneurial activity in Ukrainian economy are identified. The scientific-methodical approach to the definition of stages of entrepreneurship development in the national economy on the basis of a complex analysis of the dynamics of statistical indicators of the activities of economic entities, factors and conditions, that positively or negatively affect the motivation to entrepreneurial activity, motivate or demotivate the entities, determine the trends of the scale of distribution and the level of entrepreneurship efficiency, is offered. In the period from 1991 to 2017, seven homogeneous stages of the establishment of entrepreneurial activity in Ukrainian economy were identified according to the criterion for entrepreneurs' motivation. The following motivators and demotivators of entrepreneurial activity are analyzed: the ease of starting business, tax pressure, production risks, regulatory policy, personnel qualification, conditions and efficiency of business entities, access to financial resources, corruption and illegal actions in relation to entrepreneurs, state of social and economic development of the country, access to foreign market.

Ключові слова


stages of entrepreneurship development; national economy; motivators and demotivators of entrepreneurs' activity

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosha, O. I., Antoniuk, V. P., Zemliankin, A. I. et al. (2007) Activation of innovation activity: organizational and legal and socio-economic support: monograph [Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti: orhanizatsiino-pravove ta sotsialno-ekonomichne zabezpechennia: monohrafiia]. NAN Ukrainy. Instytut ekonomiky promyslovosti. Donetsk,

p.

“Entrepreneurship as the driving force of social progress”: materials of the round table (Kyiv, December 1, 2016).

[“Pidpryiemnytstvo yak rushyina syla suspilnoho prohresu”: materialy kruhloho stolu]. NAN Ukrainy. DU “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy”. Kyiv, 84 p. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/1.pdf

Butenko, A. I., Voinarenko, M. P., Liashenko, V. I. et al. (2011) Modernization of the mechanisms of development of small and medium business: monograph [Modernizatsiia mekhanizmiv rozvytku maloho ta serednoho biznesu: monohrafiia]. NAN Ukrainy. Instytut ekonomiky promyslovosti. Donetsk, 326 p.

Varnalii, Z. S., Vasyltsiv, T. G., Pokryshka, D. S. (2014) “Priorities of improvement of the state policy of small business development in Ukraine” [“Priorytety vdoskonalennia derzhavnoi polityky rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini”]. Stratehichni priorytety, № 2, pp. 49–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_2_9

Kovaleva, A. I. (2014) Economic development of the region on the basis of activation of entrepreneurial activity: monograph [Ekonomichnyi rozvytok rehionu na osnovi aktyvizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti: monohrafiia]. Atlant, Odesa, 178 p.

State Statistics Service of Ukraine “Electron, text, tab. given and program” (1998-2017) [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy “Elektron., tekst., tabl. dan. i prohr.”]. Derzhstat, Kyiv. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Onikiienko, V. V. (2013) Labor market and social protection of Ukraine's population: retrospective analysis, problems, solutions: scientific and analytical monograph [Rynok pratsi ta sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy: retroanaliz, problemy, shliakhy vyrishennia: naukovo-analitychna monohrafiia]. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy NAN Ukrainy. Kyiv, 456 p.

Zhalilo, Ya. A. (2009) Theory and practice of forming an effective economic strategy of the state: monograph [Teoriia ta praktyka formuvannia efektyvnoi ekonomichnoi stratehii derzhavy: monohrafiia]. NISD, Kyiv, 336 p.

Doshiv, S. V. (2011) “Volatility of economic activity in Ukraine in the conditions of financial and economic globalization” [“Kolyvannia ekonomichnoi aktyvnosti v Ukraini v umovakh finansovo-ekonomichnoi hlobalizatsii”]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, Vol. 3, pp. 324–327.

Sakhno, A. A. (2013) “Principles of motivation of economic activity of enterprises” [“Pryntsypy motyvatsii ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv”]. Naukovi zapysky. Seriia “Ekonomika”, Vol. 23, pp. 99–102.

Doing Business: Measuring Business Regulations. The World Bank Group. URL: http://www.doingbusiness.org/

Roadmap for Entrepreneurship Development in Ukraine: 2015-2016 (2014) [Dorozhnia karta rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini: 2015-2016 roky]. Tsentr hromadskoi ekspertyzy. Tsentr mizhnarodnoho pryvatnoho pidpryiemnytstva. Kyiv, 20 p.

Strategy of Entrepreneurship Development: Expert Vision (2016) [Stratehiia rozvytku pidpryiemnytstva: ekspertne bachennia]. Tsentr hromadskoi ekspertyzy. Tsentr mizhnarodnoho pryvatnoho pidpryiemnytstva. Kyiv, 34 p.

Annual assessment of the business climate in Ukraine: 2015. According to the survey of small and medium business. Analytical report (2016) [Shchorichna otsinka dilovoho klimatu v Ukraini: 2015 rik. Za rezultatamy opytuvannia maloho ta serednoho biznesu. Analitychnyi zvit]. USAID LEV, Kyiv, 182 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Oxana Zakharova, Larisa Prodanova, Olexiy Kotliarevsky

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420