DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.50.2018.142803

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Олег Олександрович Григор, Олена Миколаївна Пригодюк

Анотація


В дослідженні визначено вплив ресурсного забезпечення на розвиток соціальної інфраструктури регіону. Запропоновано заходи організаційно-кадрового, інформаційно-аналітичного та фінансового забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону. Розроблена схема регіонального управління розвитком соціальної інфраструктури на основі кадрового забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури регіону відповідно до сучасних вимог та пріоритетів. Запропоновано заходи щодо залучення додаткової фінансової підтримки розвитку соціальної інфраструктури Запропоновано модель збирання та систематизації інформації для вдосконалення роботи інформаційно-аналітичної платформи щодо задоволеності населення регіону соціальними послугами.

Ключові слова


регіон; соціальна інфраструктура; інвестиці; влада; ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Pihul N. H. Sutnist i znachennia sotsialnoi infrastruktury. Naukovyi visnyk PUET. 2013. № 2 (58). S. 37–41.

Ievropeiskyi fond z pytan pokrashchennia zhyttia ta umov pratsi (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). URL: http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityou ife/eurlife/index.php

Pryhodiuk O. M. Innovatsiini tekhnolohii v realizatsii kadrovoi polityky z pozytsii rozvytku sotsialnoi infrastruktury. Naukovyi vicnyk Bukovynckoho derzhavnoho financovo-ekonomichnoho univercytetu. Ceriia: Ekonomichni nauky. Chernivtsi: BDFEU, 2015. S. 278–285.

Osypenko M. V. Sotsialna infrastruktura yak chynnyk vidtvorennia liudskoho kapitalu. Naukovi pratsi NDFI. 2016. № 3 (76). S. 149–158.

Vymiriuvannia yakosti zhyttia v Ukraini: analit. dop. / E. M. Libanova, O. M. Hladun, L. S. Lisohor ta in. Kyiv, 2013. 50 c.

Libanova E. M. Stratehichni priorytety sotsialnoi polityky Ukrainy na pochatku KhKhI stolittia. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2008. № 1. S. 9–22.

Vakhovych I. M., Pushkarchuk I. M., Tovsteniuk O. V. Do pytannia formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v Ukraini. Ekonomichnyi forum. 2017. № 1. S. 230–238. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_36

Osoblyvosti zastosuvannia derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizmu realizatsii novoi rehionalnoi polityky: analit. zap. / Nats. in-t strateh. doslidzh. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1239/

Kolomytseva O. V. Rol partnerskykh vidnosyn u zabezpechenni rozvytku infrastruktury rehionu. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Cherkasy: ChDTU, 2016. Vyp. 43. Ch. II. S. 61–67.

Derzhavni tsilovi prohramy / M-vo ekon. rozvytku i torhivli Ukrainy. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami

Ianevych N. Ya. Metodychni zasady formuvannia systemy monitorynhu efektyvnosti sotsialnykh investytsii. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2013. № 4. T. 1. S. 237–243.

Volska O. M. Shliakhy zabezpechennia zrostannia rivnia yakosti zhyttia naselennia krainy. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva. 2011. T. 7. № 2. S. 73–79.

Statystychne ta ekspertno-analitychne zabezpechennia upravlinnia stalym rozvytkom ekonomiky i sotsialnoi sfery: monohrafiia / za red. V. H. Marhasovoi. Chernihiv: Chernih. nats. tekhnol. un-t, 2017. 620 s.

Kolomytseva O.V. Stratehiia strukturnykh zmin ekonomiky rehioniv: metodolohiia i praktyka: monohrafiia. Cherkasy: Brama – Ukraina, 2010. 372s.
p-ISSN 2306-4420