DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160436

СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Яна Валеріївна Гавриленко

Анотація


У статті розглянуто організаційно-методичні аспекти розвитку трудового потенціалу на підприємствах України та особливості його формування в умовах кризового стану. Систематизовано наукові думки до визначення змісту дефініції «трудовий потенціал» та структури його компонентів. Автором визначена основні принципи управління персоналом та зазначено особливості їх використання менеджерами в умовах антикризового управління з метою запобігання кризі або виходу з кризового становища.


Ключові слова


трудовий потенціал; трудові ресурси; суб’єкти господарської діяльності; структурні компоненти трудового потенціалу; антикризове управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Kasianova, N. V., Solokha, D. V., Morieva, V. V., Beliakova, O. V., Balakai, O. B. (2013). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta vykorystannia: pidruchnyk [Enterprise potential: the formation and use: a textbook]. 2nd ed. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 248 p. [in Ukrainian].

Krush, P. V., Simchera, O. I. (2014). Trudovyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta struktura [Enterprise labor potential: the essence and structure]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", No. 11, pp. 233–237. URL: http:C:/Users/Admin/Downloads/evntukpi_2014_11_39.pdf

Strumilin, S. G. (1982). Problemy ekonomiki truda [Problems of labor economy]. Moscow: Nauka, 733 p. [in Russian].

Mashenkov, V. F., Maltsev, I. Ye. (1988). Formirovaniye i ispolzovaniye rabochei sily v selskom khoziaistve [The formation and use of labor force in agriculture]. Moscow: Ahropromizdat, 159 p. [in Russian].

Hrynova, V. M., Pysarevska, H. I. (2012). Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva: monohrafiia [Management by enterprise labor potential: monograph]. Kharkiv: Vyd-vo KhNEU, 228 p. [in Ukrainian].

Lynenko, A. V., Shevchenko, O. L. (2008). Sutnist y analiz trudovoho potentsialu pidpryiemstva za pokaznykamy efektyvnosti yoho vykorystannia [The essence and analysis of enterprise labor potential by the indices of its use efficiency]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomiky ta pidpryiemnytstvo, No. 4, pp. 111–116 [in Ukrainian].

Mykhailenko, O. V. Teoretychni aspekty rozvytku ta otsinky trudovoho potentsialu [Theoretical aspects of the development and assessment of labor potential]. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_1 /Mihaylenko _110.htm

Rovenska, V. V. (2011). Trudovyi potentsial pidpryiemstva: poniattia, struktura [Enterprise labor potential: the notion and structure]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. URL: http: //www.nbuv.gov.ua /portal /Soc_Gum / Tpaeiv/2011_3/110. Pdf

Churakov, V. Ya. (1972). Aktualnyie problemy ispolzovaniya trudovykh resursov sela [Actual problems of the use of village labor resources]. Moscow: Kolos, 272 p. [in Russian].

Verkhohliadova, N. I., Rusiienko, M. I. Kharakterystyka i struktura trudovoho potentsialu pidpryiemstva [The characteristics and structure of enterprise labor potential]. Innovatsiina ekonomika: All-Ukr. sci.-prod. journal. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_4/37.pdf

Dolishnii, M. I., Zlupko, S. M., Zlupko, T. S., Tokarskyi T. B. (1997). Trudovyi potentsial, zainiatist i rynok pratsi [Labor potential, employment and labor market]. Lviv: Nauk.-doslid. ta red.-vydav. viddil Lviv. in-tu vnutr. sprav pry Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy, 340 p. [in Ukrainian].

Maslov, Ye. V. (2001). Upravleniye personalom predpriyatiya: ucheb. posobiye [Enterprise personnel management]. In: P. V. Shemetov (ed.). Moscow: INFRA-M; Novosibirsk: NGAEiU, 312 p. [in Russian].

Arefieva, O. V., Korenkov, O. V. (2004). Upravlinnia potentsialom rozvytku promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia [Management by the potential of industrial enterprises development]. Kyiv: HROT, 200 p. [in Ukrainian].

Pryimak, V., Barankevych, M., Tsytsak, V. (2004). Intehralna otsinka rozvytku trudovoho potentsialu rehionu z urakhuvanniam yoho yakisnykh kharakterystyk [Integral assessment of the development of regional labor potential taking into account its qualitative characteristics]. Rehionalna ekonomika, No. 2, pp. 45–53 [in Ukrainian].

Pryimak, V. I. (2002). Trudovyi potentsial i mekhanizmy yoho realizatsii v rehioni: monohrafiia [Labor potential and the mechanisms of its realization in the region: monograph]. Lviv: Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, 383 p. [in Ukrainian].

Shylo, K. M. (2011). Struktura trudovoho potentsialu Ukrainy [The structure of labor potential of Ukraine]. Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka, pp. 150–156. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vbumb/2011_4/28.pdf

Ledeneva, E. (2008). Trudovoi potentsial kak ekonomicheskaya kategoriya [Labor potential as an economic category]. Chelovek i trud, No. 1, pp. 29–30 [in Russian].

Zlupko, S. M., Radetskyi, Y. I. (2001). Liudskyi potentsial, zainiatist i sotsialnyi zakhyst naselennia v Ukraini: navch. posib. [Labor potential, employment and social protection of the population in Ukraine: a textbook]. Lviv: Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, 193 p. [in Ukrainian].

Sember, S. V. (2000). Vykorystannia trudovoho potentsialu v umovakh strukturnoi perebudovy ekonomiky: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.09.01 [The use of labor potential in the conditions of structural reorganization of the economy: author’s abstract for Ph.D. in Economics]. Lviv, 19 p. [in Ukrainian].

Cherep, A. V., Zubrytska, Ya. O. (2011). Osnovy formuvannia trudovoho potentsialu v derzhavi, rehioni, na pidpryiemstvi [The fundamentals of labor potential in the state, region, at an enterprise]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, No. 1 (9), pp. 245–254 [in Ukrainian].

Kliianenko, B. T., Bolshenko, C. F. (2004). Vplyv motyvatsiinoho faktora na formuvannia konkurentospromozhnoho trudovoho potentsialu rehionu [The influence of motivation factor on the formation of competitive labor potential of the region]. Rehionalna ekonomika, No. 4 (34), pp. 7–15 [in Ukrainian].

Kachan, Ye. P. (ed.) (2006). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny: navch.-metod. posib. [Labor economy and social-labor relations: a textbook].Ternopil: TDEU, 373 p. [in Ukrainian].

Shevchuk, L. T. (2005). Medyko-sotsialni osnovy vykorystannia trudovoho potentsialu v Ukraini: avtoref. dys. ... d-ra ekon. nauk: spets. 08.09.01 «Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika ta polityka», NAN Ukrainy. In-t rehion. doslidz. [Medical and social bases of labor potential use in Ukraine: author’s abstract for Dr.Sc. in Economics]. Lviv, 46 p. [in Ukrainian].

Fominykh, T. O. (2011). Analiz komponentnoi struktury trudovoho potentsialu rehionu [The analysis of component structure of labor potential]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 2 (24),pp. 58–62 [in Ukrainian].

Kolomytseva, O. V., Vasyuk, N. V. (2014). Osoblivosti otsinyuvannya vartosti pidpryiemstva dlya konkretnth tsiley [The peculiarities of assessment of enterprise value for concrete purposes]. Zbirnyk naukovyh prats Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. Seria: ekonomichni nauky, No. 35, part III, vol. 2, pp. 5–10 [in Ukrainian].

Genkin, B. (2011). Motivatsiya i organizatsiya effektivnoi raboty (teoriya i praktika): monohrafyia [Motivation and organization of efficient work (theory and practice)]. Moscow: INFRA-M, 352 p. [in Russian].

Odegov, Yu. G., Nikonova, T. V. (2006). Audit i kontrolling personala [The audit and controlling of personnel]. Moscow: Alfa-Press, 560 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Яна Валеріївна Гавриленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420