DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160454

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Надія Володимирівна Бєлікова, Валентина Юріївна Догадіна

Анотація


У роботі визначені особливості організації освітніх послуг в регіоні в умовах децентралізації влади. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку держави вища освіта є рушійною силою змін та оновлення соціально-економічного стану країни. Тому, вкладання коштів у вищу освіту є основним чинником, за допомогою якого держава здійснює вплив не лише на якість освітніх послуг та стан ВНЗ, але й на розвиток економіки в цілому. Зроблено висновок, що налагодження та забезпечення ефективного функціонування механізмів регіонального управління освітою, особливо вищою, сприятимуть становленню рівня освітніх послуг нового типу, спроможного впроваджувати у практику своєї діяльності нові принципи і підходи, нову організаційну культуру, нові технології, що стануть суттєвими складовими інтелектуально-технологічної інфраструктури регіональної економіки.

Ключові слова


освітня послуга; організація; регіон; децентралізація влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoshkina, L. I. (2006). Naukovo-metodychni osnovy derzhavnoho rehuliuvannia vyshchoi osvity: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dok. ekon. nauk: spets. 08.02.03. «Orhanizatsiia upravlinnia, planuvannia i rehuliuvannia ekonomikoiu». Kyiv, 28 s. [in Ukrainian].

Bahdikian, S. V. (2010). Osvitni posluhy: doslidzhennia poniattia, klasyfikatsiia, bazovi kharakterystyky. Ekonomika, Menedzhment, Pidpryiemnytstvo, No. 22 (1), s. 97–100 [in Ukrainian].

Vakhovych, I. M., Karakulko, Yu. V. (2006). Udoskonalennia finansovoho mekhanizmu vyshchoi shkoly v konteksti intehratsii Ukrainy v yevropeiski struktury. Naukovyi visnyk Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky, No. 1, s. 212–219 [in Ukrainian].

Dmytrenko, O. M. (2012). Osvitni posluhy vyshchoho navchalnoho zakladu i yikh resursne zabezpechennia. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva. Kharkiv: NTU «KhPI», No. 56 (962), s. 48–57 [in Ukrainian].

Luhovyi, V. I. (2010). Svitovyi dosvid profesionalizatsii osvity: kontseptualni zasady i praktychna realizatsiia. Pedahohika i psykholohiia, No. 2 (67), s. 5–22 [in Ukrainian].

Obolenska, T. Ie. (2001). Marketynh osvitnikh posluh: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Kyiv: KNEU, 208 s. [in Ukrainian].

Shender, A. R. (2013). Otsiniuvannia rehionalnykh rynkiv osvitnikh posluh u sferi vyshchoi osvity v umovakh aktyvnoho vplyvu zovnishnoho seredovyshcha. Rehionalna ekonomika, No. 3, s. 125–132 [in Ukrainian].

Yashchuk, T. A. Osoblyvosti funktsionuvannia rynku osvitnikh posluh v Ukraini. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2080/1/Rynok_osvitnih_posluh_v_Ukraini.pdf (nazva z ekranu).

Dohadina, V. Iu. (2018). Skladovi upravlinnia personalom u sferi osvitnikh posluh. Biznes-Inform, No. 5, s. 453–458 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page (nazva z ekranu).

Plakhotnikova, L. O. (2004). Formuvannia rynku osvitnikh posluh v Ukraini: stan i problemy rozvytku. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 5 (48), s. 50–54 [in Ukrainian].

Ushenko, N. V. (2013). Osvitni potreby v umovakh rozbudovy ekonomiky znan. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, No. 4, s. 22–31 [in Ukrainian].

Surmin, Iu. P., Bakumenko, V. D., Mykhnenko, A. M. ta in. (2010). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / [za red. Yu.V.Kovbasiuka, V.P.Troshchynskoho, Yu.P.Surmina]. Kyiv: NADU, 828 s. [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. O. (2012). Innovatsiina diialnist doslidnytskykh pidpryiemnytskykh universytetiv SShA: monohrafiia. Kyiv: Vyd-vo KNUTD, 134 s. [in Ukrainian].

Kobets, A. S. Rol derzhavy u funktsionuvanni rynku osvitnikh posluh. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. URL: http://www.dy.nayka.com.ua

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 1 lypnia 2014 roku. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (nazva z ekranu).

Verkhohliadova, V. I., Ilivna, S. B., Ivannikova, N. A., Lavrichenko, O. V. (2006). Upravlinnia rozvytkom liudskykh resursiv: monohrafiia. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 317 s. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Надія Володимирівна Бєлікова, Валентина Юріївна Догадіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420