DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160454

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Надія Володимирівна Бєлікова, Валентина Юріївна Догадіна

Анотація


У роботі визначені особливості організації освітніх послуг в регіоні в умовах децентралізації влади. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку держави вища освіта є рушійною силою змін та оновлення соціально-економічного стану країни. Тому, вкладання коштів у вищу освіту є основним чинником, за допомогою якого держава здійснює вплив не лише на якість освітніх послуг та стан ВНЗ, але й на розвиток економіки в цілому. Зроблено висновок, що налагодження та забезпечення ефективного функціонування механізмів регіонального управління освітою, особливо вищою, сприятимуть становленню рівня освітніх послуг нового типу, спроможного впроваджувати у практику своєї діяльності нові принципи і підходи, нову організаційну культуру, нові технології, що стануть суттєвими складовими інтелектуально-технологічної інфраструктури регіональної економіки.

Ключові слова


освітня послуга; організація; регіон; децентралізація влади

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoshkina, L. I. (2006). Scientific and methodological foundations of state regulation of higher education: author's abstract. dis for the sciences. degree dock econ sciences: spets. 08.02.03. «Orhanizatsiia upravlinnia, planuvannia i rehuliuvannia ekonomikoiu». Kyiv, 28 s. [in Ukrainian].

Bahdikian, S. V. (2010). Educational services: research of the concept, classification, basic characteristics. Ekonomika, Menedzhment, Pidpryiemnytstvo, No. 22 (1), s. 97–100 [in Ukrainian].

Vakhovych, I. M., Karakulko, Yu. V. (2006). Improvement of the financial mechanism of higher education in the context of Ukraine's integration into European structures. Naukovyi visnyk Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky, No. 1, s. 212–219 [in Ukrainian].

Dmytrenko, O. M. (2012). Educational services of higher educational institutions and their resource support. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva. Kharkiv: NTU «KhPI», No. 56 (962), s. 48–57 [in Ukrainian].

Luhovyi, V. I. (2010). World experience of professional education: conceptual foundations and practical implementation. Pedahohika i psykholohiia, No. 2 (67), s. 5–22 [in Ukrainian].

Obolenska, T. Ie. (2001). Marketing of educational services: domestic and foreign experience. Kyiv: KNEU, 208 s. [in Ukrainian].

Shender, A. R. (2013). Assessment of regional markets for educational services in the field of higher education in conditions of active influence of the external environment. Rehionalna ekonomika, No. 3, s. 125–132 [in Ukrainian].

Yashchuk, T. A. Features of functioning of the market of educational services in Ukraine. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2080/1/Rynok_osvitnih_posluh_v_Ukraini.pdf (nazva z ekranu).

Dohadina, V. Iu. (2018). Components of personnel management in the field of educational services. Biznes-Inform, No. 5, s. 453–458 [in Ukrainian].

Law of Ukraine "On Education". URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page (nazva z ekranu).

Plakhotnikova, L. O. (2004). Formation of the educational services market in Ukraine: the state and problems of development. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, No. 5 (48), s. 50–54 [in Ukrainian].

Ushenko, N. V. (2013). Educational needs in the context of building a knowledge economy. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, No. 4, s. 22–31 [in Ukrainian].

Surmin, Iu. P., Bakumenko, V. D., Mykhnenko, A. M. ta in. (2010). Encyclopedic Dictionary of Public Administration / [za red. Yu.V.Kovbasiuka, V.P.Troshchynskoho, Yu.P.Surmina]. Kyiv: NADU, 828 s. [in Ukrainian].

Romanovskyi, O. O. (2012). Innovative Research Activities at US Business Universities: Monograph. Kyiv: Vyd-vo KNUTD, 134 s. [in Ukrainian].

Kobets, A. S. The role of the state in the functioning of the educational services market. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. URL: http://www.dy.nayka.com.ua

The Law of Ukraine "On Higher Education" dated July 1, 2014. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (nazva z ekranu).

Verkhohliadova, V. I., Ilivna, S. B., Ivannikova, N. A., Lavrichenko, O. V. (2006). Management of human resources development: monograph. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 317 s. [in Ukrainian].

Doronin A.V. (2008) Behavior of the personnel of the production organization. Assessment, management, development: monograph. Hark.nats.econ.un., INZHEK.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антошкіна Л.І. Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Л.І. Антошкіна. – К., 2006. – 28 с.

2. Багдік’ян С. В. Освітні послуги: дослідження поняття, класифікація, базові характеристики / С. В. Багдік’ян // Економіка, Менеджмент, Підприємництво. – 2010. – № 22 (1). – С. 97-100.

3. Вахович І. М. Удосконалення фінансового механізму вищої школи в контексті інтеграції України в європейські структури / І. М. Вахович, Ю. В. Каракулько // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2006. – № 1. – С. 212-219.

4. Освітні послуги вищого навчального закладу і їх ресурсне забезпечення / Дмитренко О. М. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 56(962). – С. 48-57.

5. Луговий В. І. Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація / Луговий В. І. // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2(67). – С. 5– 22.

6. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. – К. : КНЕУ, 2001. – 208 с.

7. Шендер А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А.Р. Шендер // Регіональна економіка. 2013. № 3. – С. 125 – 132.

8. Ящук Т.А. Особливості функціонування ринку освітніх послуг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2080/1/Rynok_osvitnih_posluh _v_Ukraini.pdf. – Назва з екрану.

9. Догадіна В.Ю. Складові управління персоналом у сфері освітніх послуг // Бізнес-Інформ. – 2018. - №5. – С. 453 – 458.

10. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page. – Назва з екрана.

11. Плахотнікова Л. О. Формування ринку освітніх послуг в Україні : стан і проблеми розвитку / Л. О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 5 (48). – С. 50-54.

12. Ушенко Н. В. Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань / Н. В. Ушенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 22-31.

13. Енциклопедичний словник з державного управління / [Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М.Михненко та ін.; за ред. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського, Ю.П.Сурміна]. – К.: НАДУ, 2010. – 828 с.

14. Романовський O. O. Інноваційна діяльність дослідницьких підприємницьких університетів США: Монографія / О. О. Романовський. – К.: Вид-во КНУТД, 2012. – 134 с.

15. Кобець А.С. Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / А.С. Кобець // Державне управління: удосконалення та розвиток. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua.

16. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Назва з екрана.

17. Управління розвитком людських ресурсів: монографія / В.І. Верхоглядова, С.Б. Ільївна, Н.А. Іваннікова, О.В. Лавріченко. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – 317 с.

18. Поведінка персоналу виробничої організації. Оцінка, управління, розвиток: монографія / А.В. Доронін; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 320 c.

Copyright (c) 2019 Надія Володимирівна Бєлікова, Валентина Юріївна Догадіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420