DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160481

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД З РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Віра Іванівна Чиж, Тетяна Андріївна Сахно

Анотація


Досліджено сутність територіальної громади як суб’єкта економічних відносин у регіоні, результати діяльності якого забезпечують регіональний розвиток. Доведено, що реформування територіальної організації влади є дієвим механізмом стимулювання економічної активності, розробки ефективних стратегій регіонального та місцевого розвитку. Здійснено подальший розвиток наукового і понятійного апарату терміна «об’єднана територіальна громада» та визначено чинники її розвитку. Проаналізовано результати діяльності об’єднаних територіальних громад за показниками середнього розміру власних доходів, надходженням місцевих податків і зборів, дотаційності бюджетів, питомої ваги видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах. Визначено функції територіальних громад, виконання яких забезпечує регіональний розвиток. Встановлено принципи фінансового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад, що є підґрунтям їх фінансової спроможності.

Ключові слова


територіальна громада; місцеве самоврядування; розвиток; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Law of Ukraine «On voluntary association of territorial communities». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19

Law of Ukraine «On approval of the methodology for the formation of capable territorial communities». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254

Bobrovska, O. Yu. (2017). Rozvytok terytorialʹnykh hromad: bazovi ponyattya i pokaznyky otsinyuvannya. [Development of territorial communities: basic concepts and indicators of evaluation]. Teoriya ta praktyka. Publichne administruvannya. Iss. 1 (17). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01(17)/16.pdf

Bondaruk, T. G. (2009). Mistseve samovryaduvannya ta yoho finansove zabezpechennya v Ukrayini [Local government and its financial support in Ukraine: a monograph]. The institute of economics and predicting. National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Express, 608 p. [in Ukrainian].

Vasilieva, O. I., Vasilieva, N. V. (2018). Kontseptualʹni zasady staloho rozvytku terytorialʹnykh hromad. [Conceptual principles of sustainable development of the territorial communities]. Derzhavne upravlinnya. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. No. 8, pp. 74–78. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2018/17.pdf

Decentralization in Ukraine. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10138

Kolomiets, I. F. & Pelehty, A. O. (2017). Teoretyko-praktychni aspekty formuvannya ob’yednanykh terytorialʹnykh hromad v Ukrayini. [Theoretical and practical aspects of the formation of united territorial communities in Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny: sci. journal, No. 4 (665), pp. 46–55. URL: file:///C:/Users/Hi-Tech/Downloads/EkUk_2017_4_4%20(2).pdf

Kravchenko, T. A. (2015). Terytorialʹna hromada yak pervynnyy sub’yekt mistsevoho samovryaduvannya: analiz suchasnykh naukovykh doslidzhenʹ v Ukrayini. [Territorial community as a primary subject of local self-government: an analysis of modern scientific research in Ukraine]. Series: Public. Administration State and regions. No. 1 (49), pp. 68–75. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2015/15.pdf

Nezadominoga, O. E. (2017). Osoblyvosti formuvannya byudzhetu terytorialʹnoyi hromady. [The features of budgeting of the territorial community]. Economics and Society. Ed. 11, pp. 443-449. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/71.pdf

Pavlyuk, A. P. (2016). Ekonomichni aspekty formuvannya spromozhnykh terytorialʹnykh hromad v Ukrayini. [Economic sspects of the formation of capable territorial communities in Ukraine]. Series: Economics. Strategic priorities. No. 1, pp. 137–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spe_2016_1_16

Borshch, G. A., Vakulenko, V. M., Grinchuk, N. M., Dekhtyarenko, Yu. F., Ignatenko, O. S., Kuibida, V. S., Tkachuk, A. F. & Yuzefovich V. V. (2017). Resursne zabezpechennya ob’yednanoyi terytorialʹnoyi hromady ta yiyi marketynh. [Resource provision of the united territorial community and its marketing] Tutorial. Kiev. 107 p. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/

Seryogin, S. M., Sharov, Yu. P., Borodin, E. I., Goncharuk, N. T. et al.; ed. by Seryogina, S. M. & Sharova, Yu. P. (2016). Upravlinnya stratehichnym rozvytkom ob’yednanykh terytorialʹnykh hromad: innovatsiyni pidkhody ta instrumenty [Management of strategic development of the united territorial communities: Innovative approaches and instruments]: Monograph. Dnipro: DRID NAPA. 276 p.

Governance for sustainable human development: UNDP policy document (1997). United Nations Development Programme. January. URL: http:// magnet.undp.org/policy/default.htm

Principles of Good Governance and European Label of Governance Excellence (ELoGE). URL: https://www.coe.int/en/web/good-governance/12- principles-and-eloge


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19


Закон України «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF 


Конституція України : закон України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


Бобровська О.Ю. Розвиток територіальних громад : базові поняття і показники оцінювання. Публічне адміністрування : Теорія та практика. Вип. 1 (17). 2017. URL:  http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01(17)/16.pdf


Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні: монографія. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ : Експрес, 2009. 608 с.


Васильєва О. І., Васильєва Н. В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. Державне управління. Інвестиції: практика та досвід. № 8. 2018. С. 74–78. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2018/17.pdf


Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10138


Коломієць І. Ф., Пелехтий А. О. Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Науковий журнал «Економіка України». №4 (665) . 2017. С. 46–55. URL: file:///C:/Users/Hi-Tech/Downloads/EkUk_2017_4_4%20(2).pdf


Кравченко Т. А. Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування: аналіз сучасних наукових досліджень в Україні. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. . № 1 (49). 2015 р С. 68-75.  URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2015/15.pdf


Нездойминога О.Є. Особливості формування бюджету територіальної громади. Економіка і суспільство. Вип. 11. 2017. С. 443–449. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/71.pdf

 

Павлюк А. П. Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні. Стратегічні пріоритети. Сер. : Економіка. № 1. 2016. С. 137–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spe_2016_1_16

Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. / Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович. Київ. : 2017. 107 с. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/


Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук та ін. ; за заг. та наук. ред. С.М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.


Governance for sustainable human development: UNDP policy document / United Nations Development Programme. 1997. January. URL: http:// magnet.undp.org/policy/default.htm


Principles of Good Governance and European Label of Governance Excellence (ELoGE) URL: https://www.coe.int/en/web/good-governance/12- principles-and-eloge.

Copyright (c) 2019 Віра Іванівна Чиж, Тетяна Андріївна Сахно

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420