DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.170821

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНТЕНСИФІКАЦІЄЮ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКОМ ІТ-СФЕРИ

Ірина Богданівна Шевчук, Олена Віталіївна Коломицева

Анотація


У статті окреслено загрози для економічної безпеки регіону, які виникають в результаті впровадження інформаційних технологій в господарську діяльність та управління підприємствами і організаціями. Доведено, що особливості становлення та розвитку ІТ-сфери в регіоні також наповнюють новим змістом поняття загроз економічній безпеці регіону. Запропоновано для недопущення падіння рівня економічної безпеки регіону здійснювати постійний моніторинг ідентифікованих загроз за визначеними джерелами, виявляти нові. Розглянуто концептуальні основи побудови механізму забезпечення економічної безпеки регіону та визначено його складові елементи. Він охоплює економічні, організаційні, адміністративні, нормативно-правові, інституційні, соціальні інструменти, методи та важелі формування безпеки. Встановлено найважливіші орієнтири його функціонування − індикатори безпеки та їх порогові значення.

 


Ключові слова


економічна безпека; механізм; інформатизація; ІТ-сфера; регіон; загрози; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Akimova, L. M. (2018), “Formation of the system of economic security of the state in Ukraine: essence, levels, components”, Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 1(19). pp.1-11 [In Ukrainian].

Varnalij, Z. S., Onyschenko, S. V., Maslij, O. A. (2016), “The mechanism of prevention of threats to economic security of Ukraine”, Economic Annals-XXI, vol. 159 (5-6). pp. 20-24 [In Ukrainian].

Dykan', V. V., Aleksandrova, O. Yu. (2017), “Mechanism for ensuring economic security of the region: the essence, components, directions of action”, Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 58. pp. 18-25 [In Ukrainian].

Mazaraki, A., Mel'nyk, T., Bokhan, A., Holovnia, Yu. (2010), Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsijnykh vyklykiv [Economic security of Ukraine in the context of globalization challenges], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Zhalilo, Ya. A. (2004), “To the formation of a categorical apparatus of the science of economic security”, Stratehichna panorama, vol. 3, pp. 97–104 [In Ukrainian].

Kihel', V. R. (2003), Metody i modeli pidtrymky pryjniattia rishen' u rynkovij ekonomitsi [Methods and models of decision support in a market economy], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Heiets', V.M., Kyzym, M.O., Klebanova, T.S. (2006), Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling economic security: state, region, enterprise], Inzhek, Kharkiv, Ukraine.

Novikova, O.F., Pokotylenko, R.V. (2006), Ekonomichna bezpeka : kontseptual'ne vyznachennia ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security: conceptual definition and security mechanism], In-t ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Donets'k, Ukraine.

Nosova, O.V., Makovoz, O.S. (2011), “Models of economic security of the region”, Visnyk Natsional'noi iurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, vol. 4, pp. 36-45 [In Ukrainian].

Resler, M.V. (2016), “Economic security of the region in the context of cross-border cooperation”, Ukraina–Tsyvilizatsiia. Ekonomichni nauky, vol. 5., 2016, pp.183-188 [In Ukrainian].

Fimiar, S.V. (2017), “Methodical provision of monitoring of the economic security of the regions”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 450-454 [In Ukrainian].

Shevchuk, I. B. (2018), Informatsijni tekhnolohii v rehional'nij ekonomitsi: teoriia i praktyka vprovadzhennia ta vykorystannia [Information technologies in the regional economy: the theory and practice of implementation and use], Vydavnytstvo NNVK «ATB», Lviv, Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акімова Л. М. Становлення системи економічної безпеки держави в Україні: сутність, рівні, складники.  Публічне адміністрування: теорія та практика. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. Вип. 1(19). С.1-11.

Варналій З. С., Онищенко С. В., Маслій О. А. Механізм попередження загроз економічній безпеці України. Economic Annals-XXI. 2016. № 159 (5-6). С. 20-24.

Дикань В. В., Александрова О. Ю. Механізм забезпечення економічної безпеки регіону: сутність, складові, напрями дії. Державне регулювання економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості.2017. № 58. С. 18-25.

Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія. / А. Мазаракі, Т. Мельник, А. Бохан, Ю. Головня та ін.; за заг. ред. А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2010. 660 с.

Жаліло Я. А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку. Стратегічна панорама. Київ: НІСД, 2004. № 3. С. 97–104.

Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: монографія. Київ: ЦУЛ, 2003. 202 с.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін.; за ред. В. М. Гейця. Харків: Інжек, 2006. 240 с.

Новікова О.Ф., Покотиленко Р.В. Економічна безпека : концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія. Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2006. 407 с.

Носова О.В., Маковоз О.С. Моделі економічної безпеки регіону. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Харків: НЮАУ імені Ярослава Мудрого. 2011. № 4. С. 36-45.

Реслер М.В. Економічна безпека регіону в контексті транскордонної співпраці. Україна–Цивілізація. Економічні науки. Том 5. 2016. С.183-188.

Фімяр С.В. Методичне забезпечення моніторингу економічної безпеки регіонів. Економіка і суспільство. Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. Випуск # 8. С.450-454.

Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.

Copyright (c) 2019 Ірина Богданівна Шевчук, Олена Віталіївна Коломицева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420