DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.171962

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анатолій Володимирович Решетняк

Анотація


У статті розглянуто особливості інноваційного розвитку регіону, його складові. Зазначено, що мале підприємництво сприяє формуванню конкурентного середовища, гнучкості та індивідуалізації виробництва, що забезпечує йому необхідні передумови для впровадження інновацій.

Досліджено основні структурні показники діяльності суб’єктів малого підприємництва Черкаської області. Виявлено, що зростає частка малих підприємств області, результатом діяльності яких є виготовлення продукції та надання послуг з високою доданою вартістю та використанням інноваційних технологій. Однак, за напрямами спрямування фінансування інноваційної діяльності найбільша питома вага використовується для придбання машин та обладнання, що вказує на відсутність зацікавленості (зокрема, фінансової) з боку підприємців до проведення науково-технологічний досліджень та розробок. Виявлено, що результативність інноваційного процесу знижується, на що вказує зменшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції.

Визначено головні причини низької інноваційної активності суб’єктів малого бізнесу Черкаської області: недостатнє економічне стимулювання залучення інвестицій в інноваційні процеси; обмеженість обсягу фінансування наукової та інноваційної діяльності за рахунок державного бюджету; недосконалість інституційного забезпечення; відсутність відповідних організаційно-правових умов для розвитку інноваційної інфраструктури; відсутність узгодженої співпраці на рівні «освіта-наука-бізнес».      

 


Ключові слова


мале підприємство; підприємництво; інноваційний розвиток; регіон; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Butko, M. P. (2012). Metodolohiia otsinky roli maloho pidpryiemnytstva v innovatsiinomu rozvytku rehionu [Methodology for assessing the role of small business in region innovative development]. Rehionalna ekonomika, 3, 67-74 [in Ukrainian].

Butko, M. P. (2006). Innovatsiini imperatyvy rehionalnoho rozvytku v Ukraini [Innovative imperatives of regional development in Ukraine]. Ekonomist, 7, 26-30 [in Ukrainian].

Kulykov, V., Latisheva, H., Nykolaev, A. (1994). Obrazovanye fynansovo-promishlennikh hrupp [Education of financial and industrial groups]. Rossyiskyi ekonomycheskyi zhurnal, 1, 16 [in Russian].

Kapitan, V.O. (2017). Rozvytok maloho biznesu v konteksti vyrishennia problemy zainiatosti v Ukraini [Small business development in the context of solving the employment problem in Ukraine]. Innovative Solutions In Modern Science, 1(10) [Online] available at: http://www.naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/download/1086/1208 [in Ukrainian].

Mann, R.V., Plyhach, K.D. (2016). Perspektyvy zastosuvannia dosvidu krain Yevropeiskoho Soiuzu u rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Prospects of applying the experience of the European Union countries in development of small and medium Ukrainian enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, 41(1), 31-38 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Online] available at: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Cherkaskii obl. [Online] available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Eurostat Online available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics [in English].

Plyhach, K.D. (2018). Innovatsiina aktyvnist pidpryiemstv Ukrainy ta Cherkaskoi oblasti: stan ta tendentsii [Innovative activity of enterprises of Ukraine and Cherkassy region: state and trends]. Innovatsiine pidpryiemnytstvo: stan ta perspektyvy rozvytku: Zb. materialiv II Vseukr. Nauk.-prakt. Konferentsii, 153-156 [in Ukrainian].

Matvii, I. Ye. (2016). Innovatsiina aktyvnist maloho biznesu v Ukraini: stan ta perspektyvy [Innovative activity of Ukrainian small business: state and prospects]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 847, 124-129 [in Ukrainian].

Pyvovarov, M.H., Levchenko, O.M. (2010). Doslidzhennia problemy innovatsiinoho rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Research of innovative development problem of Ukrainian small business]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 4, 151-159 [in Ukrainian].

Chernikova, V. I. (2012). Osoblyvosti innovatsii u turyzmi [Features of innovations in tourism]. Visnyk DITB, 16. [Online] available at: http://tourlib.net/statti_ukr/chernikova.htm [in Ukrainian].

Kravets, I. M., Olytska, T. A. (2014). Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti yak instrument zabezpechennia konkurentospromozhnosti rehionu [Innovative industry development as a tool for ensuring the region competitiveness]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3(2), 118-121 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бутко М. П. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 67-74


Бутко М. П. Інноваційні імперативи регіонального розвитку в Україні / М. П. Бутко // Економіст. – 2006. – №7. – С. 26-30


Куликов В. Образование финансово-промышленных групп / В. Куликов, Г. Латышева, А. Николаев // Российский экономический журнал. – 1994. – №1. – С. 16


Капітан В.О. Розвиток малого бізнесу в контексті вирішення проблеми зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / В.О. Капітан // Innovative Solutions In Modern Science. – № 1(10). – 2017. – Режим доступу: http://www.naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/download/1086/1208


Манн Р.В., Плигач К.Д. Перспективи застосування досвіду країн Європейського Союзу у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / Р.В. Манн, К.Д. Плигач // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 41(1). – С. 31-38


Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/


Офіційний сайт Головного управління статистики у Черкаській обл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ck.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics


Плигач К.Д. Інноваційна активність підприємств України та Черкаської області: стан та тенденції / К.Д. Плигач // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : Зб. матеріалів ІІ Всеукр. Наук.-практ. конференції. – К. : КНЕУ, 2018. – С. 153-156


Матвій І. Є. Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи / І. Є. Матвій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2016. – № 847. – С. 124-129


Пивоваров, М. Г. Дослідження проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні / М. Г. Пивоваров, О. М. Левченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 151-159  


Чернікова В. І. Особливості інновацій у туризмі [Електронний ресурс] / В. І. Чернікова // Вісник ДІТБ. – 2012. – № 16. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/chernikova.htm


Кравець І. М. Інноваційний розвиток промисловості як інструмент забезпечення конкурентоспроможності регіону / І. М. Кравець, Т. А. Олицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3(2). – С. 118-121

Copyright (c) 2019 Анатолій Володимирович Решетняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420