DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.172191

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Вікторія В’ячеславівна Ровенська, Г. Є. Залятова

Анотація


У статті виявлено та проаналізовано проблеми сталого розвитку  підприємств машинобудівної галузі за економічними та екологічними ознаками. Доведено, що завдяки управлінню екологічною складовою підприємства машинобудування отримують додатковий інструмент ефективної реалізації стратегії сталого розвитку. Реалізовуючи концепцію чистого виробництва, особливу увагу слід приділяти екологізації людських ресурсів (персоналу) і мотивуванню творчої праці робітників. Результатом дій за вказаними напрямами повинно стати стійке переконання кожного працівника підприємства в необхідності здійснення природоохоронних заходів на тій ділянці, за яку він персонально відповідає. Можливість знаходження оптимальних шляхів вирішення еколого-економічних проблем підприємства в кінцевому підсумку залежатиме від якості перетворень в діючому мотиваційному механізмі екологізації персоналу, для чого вище керівництво має бути впевнене в необхідності і результативності таких змін. З цього приводу особливі вимоги необхідно пред’являти до управлінського складу. Уміння менеджерів інтегрувати в інноваційну діяльність екологічний фактор значною мірою сприятиме виконанню завдань екологізації і, як наслідок, досягненню конкретних кінцевих результатів діяльності підприємства загалом. Запропоновано модель економіко-екологічного управління на основі концепції сталого розвитку підприємств машинобудування. Запропонована модель служить інструментом прямого впливу на впровадження екологічно-орієнтованих технологій, надає можливість збільшити обсяги виробництва продукції та реалізації на зовнішніх ринках, а також покращити її якість, екологічну безпеку та рівень конкурентоспроможності на ринку.


Ключові слова


сталий розвиток; управління сталим розвитком; екологічна складова; підприємства машинобудівної галузі; екологічно орієнтована стратегія розвитку; природоохоронна діяльність; навколишнє природне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


About the approval of the State Strategic Regimental Development for the period until 2020: State Resolution of the Cabinet of Ministers of 6 serpnya 2014 p. № 385 // [Electronic resource]. - Access mode: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1 / KP140385.html]

Burda A.I. Otsіnyuvannya to the potential of steel development of industrial enterprises: dis. on zdobuttya sciences. stage Cand. econom Sciences: spec. 08.00.04 / A.І. Burda // National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute. - Kyiv, 2008. - 201 p.

Bottom of the old development: guestbook / [for zag. ed. L.G. Miller]. - Sumi: University book, 2005. - 654 p.

Oreshnyak V.L. Structural damage to modern economics during the transition to steel development: author. dis. on zdobuttya sciences. stage Cand. econom Sciences: spec. 08.00.01 “Economic theory and economic history of economics” / V.L. Oreshniak; DVNZ Kyiv National Economic University in the name of Vadim Getman. - Kiev, 2013. - 20 p.

About the Main ambush (strategy) of the state-owned environmental policies of Ukraine for the period until 2020 [Electronic resource]: the law of Ukraine from 12/21/2010 p. No. 2818-VI / Base of the Danish Laws of Ukraine / Website of the Supreme for the sake of Ukraine. - Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2818-17.

Machinery sector in Ukraine: strategic alternatives and short-term customers go looking at trade with Russia: [Electronic resource] // Institute for Economic Development and Political Counseling. - Access mode: http://www.ier.com.ua

Statistical zbіrnik "Dіyalnist sub'єktіv gospodaryuvannya for 2016 Rik" (2007-2016). / For zag. ed. O. M. Kolpakovoi: [Electronic resource]. - Access mode: http: //www.ukr.stat.org

Kam’yanska O.V. Managing technology transfer on machine-owned enterprises: author. dis.na zdobuttya sciences. stage Cand. econom Sciences: spec. 08.00.04 / O.V. Kam’yanska; NTUU "KPI" VPI VPK "Politehnika". - Kiev, 2008. - 19 p.

Machine production in Ukraine: trends, problems, prospects / N.V. Tarasova, I.S. Kalіnichenko, V.A. Romanenko ta іn., Ed .. B.M. Danilishina. - Nizhyn: TOV "Vidavnitstvo" Aspect-Poligraf ", 2007. - 308 p.

Foresight and the need for strategic development of the social and economic development of Ukraine in the middle-line (up to 2020) and in the future (up to 2030) watch horizons / sciences. Kernik project Acad. National Academy of Sciences of Ukraine M. Z. Zgurovsky // International Rada of Science; Komіtet іz system analysis at the Presidency of the National Academy of Sciences of Ukraine. - Kiev: NTUU "KPI", Type of "Politehnika", 2016. - 184 p. - [Electronic resource]. - Access mode: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016.pdf - (date of the beast: 01/20/17). - Name the screen.

Global Competitiveness Index, 2006–2016. / Humanitarian encyclopedias (editorial note: 12/30/2016) // Humanitarian Technologies Center URL - [Electronic resource]. - Mode of access: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info. (date of the beast: January 8, 2017). - Name the screen (new original).

Index of economic freedom. / Humanitarian encyclopedias (editorial note: 12/30/2016) // Humanitarian Technologies Center URL - [Electronic resource]. - Mode of access: http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info- (date of the beast: 12.01.2017). - Name the screen (new original).

The Environmental Performance Index 2016 / Yale Center for Environmental Law and Policy. - [Electronical source]. - Access mode: http://www.envirocenter.yale.edu (last access: 02/08/2017) - Title from the screen

The index of environmental performance. / Humanitarian encyclopedias (editorial note: 12/30/2016) // Humanitarian Technologies Center URL - [Electronic resource]. - Access mode: URL: http://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index/info (date of the beast: January 5, 2016). - Name the screen (new original).

The State Statistics Service of Ukraine: official site. - [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/. (the date of the beast is February 15, 2017). - Name the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/KP140385.html]

Бурда А.І. Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / А.І. Бурда // Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут. – Київ, 2008. – 201 с.

Основи сталого розвитку: навч. посібник / [за заг. ред. Л.Г. Мельника]. – Суми: Університетська книга, 2005. – 654 с.

Орешняк В.Л. Структурні зрушення в сучасній економіці при переході до сталого розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / В.Л. Орешняк; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2013. – 20 с.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI / База даних «Законодавство України»/ Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2818-17.

Сектор машинобудування в Україні: стратегічні альтернативи і короткострокові заходи з огляду на припинення торгівлі з Росією : [Електронний ресурс] // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. − Режим доступу: http://www.ier.com.ua

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання за 2016 рік» (2007-2016р.р.) / За заг. ред. О. М. Колпакової: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukr.stat.оrg

Кам’янська О.В. Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04  / О.В. Кам’янська; НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка». – Київ, 2008. – 19 с.

Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / Н.В. Тарасова, І.С. Калініченко, В.А. Романенко та ін., ред.. Б.М. Данилишина. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 308 с.

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньо-строковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України. — Київ : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 184 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016.pdf – (дата звернення: 20.01.17). – Назва з екрану.

Индекс глобальной конкурентоспроможности, 2006–2016. / Гуманітарна енциклопедія (остання редакція: 30.12.2016) // Центр гуманітарних технологій URL – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info. (дата звернення: 8.01.2017). – Назва з екрану (мовою оригіналу).

Индекс экономической свободы. / Гуманітарна енциклопедія (остання редакція: 30.12.2016) // Центр гуманітарних технологій URL – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info- (дата звернення: 12.01.2017). – Назва з екрану (мовою оригіналу).

The Environmental Performance Index 2016 / Yale Center for Environmental Law and Policy. – [Electronical source]. – Access mode: http://www.envirocenter.yale.edu (last access: 8.02.2017) – Title from the screen

Индекс экологической эффективности. / Гуманітарна енциклопедія (остання редакція: 30.12.2016) // Центр гуманітарних технологій URL – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index/info (дата звернення: 5.01.2016). – Назва з екрану (мовою оригіналу).

Державна служба статистики України: офіційний сайт. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. (остання дата звернення 15.02. 2017). – Назва з екрану.

Copyright (c) 2019 Вікторія В’ячеславівна Ровенська, Г. Є. Залятова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420