DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.172195

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСКОРДОННИМИ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Віктор Андрійович Яков’юк

Анотація


Основною метою проведеного дослідження є обґрунтування необхідності та визначення основних етапів та методики комплексного оцінювання ефективності управління транскордонними водними ресурсами. Дослідження із зазначеної тематики у світовій та вітчизняній науці не набули поширення. У статті проаналізовано загальні підходи до оцінки ефективності управління водними ресурсами, обґрунтовано необхідність та особливості оцінювання ефективності управління транскордонними водними ресурсами. За результатами узагальнення наукових підходів з цих питань наряду з економічною важливими визнано соціальну та екологічну складову оцінки ефективності.

Узагальнено методику оцінювання ефективності та на основі соціальної, екологічної і економічної складових цілей управління для оцінювання ефективності управління транскордонними водними ресурсами найбільш доцільним визнано застосування комплексної оцінки шляхом одночасного й узгодженого вивчення сукупності параметрів, які відображають всі або більшість аспектів досліджуваних процесів.

Запропоновано методику оцінки ефективності такого управління шляхом визначення ступеня близькості об'єктів, які вивчаються, за відносними показниками до об'єкта, що виступає в ролі еталона (метод відстаней). Таким показником визначено коефіцієнт комплексної оцінки ефективності (Ki), який розраховується за формулою евклідової відстані. Рекомендовано оцінювати ефективність за критеріями інституційно-організаційного забезпечення потреб управління, реалізації цілей управління та інформаційного забезпечення процесу управління транскордонними водними ресурсами. Запропоновано інформаційне поле показників оцінювання ефективності управлінського процесу, а також градацію коефіцієнту комплексної оцінки ефективності при визначенні рівня ефективності управління водними ресурсами конкретного транскордонного водного басейну. Досліджено можливість оцінки ступеня та напрямків зв’язку між показниками різних груп чи групами критеріїв та запропоновано варіант його розрахунку на основі  коефіцієнту рангової кореляції Спірмена .

Запропонований метод комплексної оцінки дозволяє визначити рівень ефективності управління транскордонними водними ресурсами у цілому в басейні, а також кожною із його сторін окремо, виявити недоліки та визначити і використовувати найбільш ефективний варіант управління.

Ключові слова


ефективність управління; оцінка ефективності управління водними ресурсами; критерії оцінки; транскордонні водні ресурси; комплексна оцінка ефективності управління транскордонними водними ресурсами

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova S. Ye., Valyux A. M.,. Yakymchuk A. Yu (2013). Ocinyuvannya efektyvnosti upravlinnya rozvytkom vodozabezpechennya naselennya yak odyn iz priorytetnych napryamkiv regional`nogo rozvytku [Assessing the effectiveness of management of water supply development as one of the priority directions of regional development]. Naukovyj visnyk Akademiyi municypal`nogo upravlinnya. Seriya: Upravlinnya [Scientific Herald of the Academy of Municipal Management. Series: Management], 1, 331-337. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2013_1_44. [in Ukrainian].

Pavlov V.I., Lesnyak O.Yu., Stashuk A. V., Semeshhuk T.V. (2014). Ekonomika vodokorystuvannya: navchal`nyj posibnyk dlya samostijnogo vyvchennya dyscypliny [Economy of water use: a manual for self-study of discipline]. Rivne: Nacional`nyj universytet vodnogo gospodarstva i pryrodokorystuvannya [Rivne: National University of Water Management and Nature Management]. [in Ukrainian].

Galushkina T.P. (2010). Ekologichnyj audyt vodogospodars`kych system [Environmental audit of water management systems]. Odesa: Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekologichnyx doslidzhen [Odessa: Institute for Market Problems and Economic and Environmental Research]. Saky: PP “Pidpryyemstvo Feniks”. [in Ukrainian].

Konvenciya pro ochoronu ta vykorystannya transkordonnych vodotokiv ta mizhnarodnych ozer, m. Chel`sinki, 17 bereznya 1992 r.: Zakon Ukrayiny Pro pryyednannya Ukrayiny do Konvenciyi pro ochoronu ta vykorystannya transkordonnych vodotokiv ta mizhnarodnych ozer [Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, Helsinki, March 17, 1992. Law of Ukraine on Ukraine's accession to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_273. [in Ukrainian].

Vodna Ramkova Dyrektyva YeS 2000/60/ES [Water Framework Directive 2000/60/EC]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962.. [in Ukrainian].

Bronyckyj O.M. Ocinka efektyvnosti menedzhmentu organizaciyi: systemnyj pidchid [Assessment of the effectiveness of organization management: a systematic approach]. Retrieved from http://old.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_138/11.pdf. [in Ukrainian].

Kazakov O.O., Krachkovs`kyj V.S. (2015). Metody ocinky efektyvnosti upravlinnya finansovymy resursamy pidpryyemstva: upravlins`kyj aspekt [Methods of assessing the effectiveness of management of financial resources of an enterprise: management aspect]. Naukovi praci Nacional`nogo universytetu charchovych technologij: Menedzhment i strategichne upravlinnya [Scientific works of the National University of Food Technologies - Management and Strategic Management], 4, 118-123. [in Ukrainian].

Tymchev M.L. (2011). Analyz konkurentosposobnosty i SSP analyza effektyvnosty v global`noj kryzysnoj sytuacyy [Analysis of competitiveness and ERP analysis of effectiveness in a global crisis situation]. Ekonomichni nauky, Seriya: Oblik i finansy [Economic Sciences. - Series: Accounting and Finance], 8 (29), 252-265. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова С.Є. Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення населення як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку / С. Є. Антонова, А. М. Валюх, А. Ю. Якимчук // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2013. - Вип. 1. - С. 331-337. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2013_1_44.

Павлов В.І., Лесняк О.Ю., Сташук А. В., Семещук Т.В. / Економіка  водокористування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Рівне: НУВГП, 2014. - 247 с.

Галушкіна Т.П. Екологічний аудит водогосподарських систем / За наук. ред.. Галушкіної Т.П. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень – Саки: ПП “Підприємство Фенікс”, 2010. – 402 с.

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, м. Хельсінкі, 17 березня 1992 р. / Закон України Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер // [Електронний ресурс], Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 34, ст.282, електронний доступ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_273

Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЕС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_962.

Броницький О.М. Оцінка ефективності менеджменту організації: системний підхід / О. М. Броницький // [Електродний ресурс]. - Режим доступу: http://old.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_138/11.pdf

Казаков О.О., Крачковський В.С. Методи оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства: управлінський аспект / О.О. Казаков, В.С.  Крачковський // Наукові праці НУХТ - Менеджмент і стратегічне управління –– Київ, НУХТ, 2015. - Том 21, № 4 - С.118-123.

Тимчев М.Л. Анализ конкурентоспособности и ССП ана­лиза эффективности в глобальной кризисной ситуации / М. Л. Тимчев // Економічні науки. – Серія: Облік і фінанси. – Луцьк, ЛНТУ, 2011. - Випуск 8 (29), ч. 4 -  С. 252-265.

Copyright (c) 2019 Віктор Андрійович Яков’юк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420