DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.172371

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО УКРАЇНИ

Сергій Володимирович Гонта

Анотація


У статті досліджено контекст науково-технічної діяльності закладів вищої освіти України, узагальнені основні фактори, що перешкоджають формуванню ефективної національної інноваційної системи. Акцентовано увагу на ролі закладів вищої освіти у побудові  інноваційно-інвестиційної моделі економіки. Відзначено, що на результативність науково-технічної діяльності в цілому, та у закладах вищої освіти зокрема, впливають як обсяги, так і структура фінансування. Порівняна динаміка витрат на науково-дослідну діяльність в європейських країнах, та відзначено, що наразі в Україні зберігається спадна динаміка. Проаналізована структура фінансування науково-дослідної діяльності в Україні та деяких європейських країн, визначено, що наразі в Україні зберігається диспропорція, і більша частина припадає на державне фінансування. Узагальнення міжнародного досвіду дозволяє стверджувати що в країнах з розвиненою інвестиційно-інноваційною економікою вагоме місце в структурі фінансування науково-технічної діяльності посідає підприємницький сектор. Це справляє синергетичний ефект як на систему вищої освіти, яка отримує додаткове фінансування, так і на конкурентоздатність бізнесу, через впровадження у виробництво інноваційного продукту. Крім того важливим аспектом кооперації закладів вищої освіти та комерційного сектору є створення академічних підприємств, та впровадження моделі «комерційного закладу вищої освіти». Вагомим стимулом до цієї співпраці можуть бути фіскальні інструменти, що застосовуються як до підприємців, так і до закладів вищої освіти, надаючи їм податкові канікули, зниження ставки оподаткування, інноваційні пільгові кредити та інші преференції. Розглянуті фіскальні інструменти, які застосовуються у світовій практиці, та окреслений їх можливий вплив на інноваційну діяльність закладів вищої освіти України. Визначено, що вивчення міжнародного досвіду може стати підґрунтям для побудови власної системи фіскальних інструментів заохочення співпраці закладів вищої освіти та підприємництва.


Ключові слова


економіка освіти; національна інноваційна система; комерціалізація; інноваційна діяльність; академічне підприємництво; податкова політика; фіскальні інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev I.V. (2014). Importance of correct selection of tax privileges and ways of providing them with tax stimulation of innovation activity of enterprises. Business Inform: 2, 314-320.

Kozienko I. S. (2014). Tools of the direct method of financial incentives for innovation. European prospects: 5, 120-125.

Kuklin O.V. (2011). Transformation of the institute of higher education in the conditions of formation of knowledge economy: author's abstract. dis ... Dr. Econ. Sciences: 08.01.01. State Economic University "Kyiv National Economic University named after V. Hetman".

Litvinova A.V. (2013). Development of methods and tools for state stimulation of innovation activity in the Russian Federation. State Advisor: 3, 46-57.

Marchenko O.I. (2013). Investment tax credit as an incentive to increase the production of innovative products in Ukraine. Bulletin of the Zhytomyr State Technological University. Sir : Economic Sciences: 1, 362-366.

Moldovan O. A. (2014). Tax instruments for stimulating research and development in world practice. The world of finance: 2, 20-27.

Pichvarkova Z.V. (2012). Tools for financial support for innovation in developed countries. Bulletin of the National Aviation University: 1, 185-190.

Pokidina V. (2016). Universities and business: international cooperation and perspectives for Ukraine. Project "Popular Economy: Price of the State", 41. Access Mode: http://cost.ua/files/Universities%20and%20business_report.pdf

About higher education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 №1556-VII. The Verkhovna Rada of Ukraine, 37-38.

Fedorova Yu.V. (2016). Perspectives of Ukraine's Innovation Development: Technological Structure. Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences: 1, 123-126.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алєксєєв І. В. (2014). Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств. Бізнес Інформ: 2, 314-320.

Козієнко І. С. (2014). Інструменти прямого методу фінансового стимулювання інноваційної діяльності. Європейські перспективи: 5, 120-125.

Куклін О. В. (2011). Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана".

Литвинова А.В. (2013). Развитие методов и инструментов государственного стимулирования инновиционной деятельности в РФ. Государственный советник: 3, 46–57.

Марченко О. І. (2013). Інвестиційний податковий кредит як стимул до нарощування випуску інноваційної продукції в Україні. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки: 1, 362-366.

Молдован О. О. (2014). Податкові інструменти стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у світовій практиці. Світ фінансів: 2, 20-27.

Пічкурова З.В. (2012). Інструменти фінансової підтримки інноваційної діяльності в розвинених країнах світу. Вісник Національного авіаційного університету: 1, 185–190.

Покідіна Валерія (2016). Університети та бізнес: міжнародний досвід співпраці та перспективи для України. Проект «Популярна економіка: ціна держави», 41. Режим доступу: http://cost.ua/files/Universities%20and%20business_report.pdf

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. Відом. Верховної Ради України, 37-38.

Федорова Ю. В. (2016). Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: 1, 123-126.

Copyright (c) 2019 Сергій Володимирович Гонта

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420