DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.177904

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Поліна Олександрівна Подлепіна

Анотація


У даній роботі було визначено глобалізаційні пріоритети країн, що розвиваються. Автором було з’ясовано місце та роль туризму в досягненні 17 цілей сталого розвитку в країнах із трансформаційною економікою на період до 2030 року. Проведено аналіз, щодо труднощів, які стоять перед туристичною галуззю країн, що розвиваються. Були обгрунтовані причинно-наслідкові зв’язки формування соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються. У статті було досліджено структурно-логічні основи сталого розвитку на засадах синергії, щодо використання туристичного потенціалу. Було здійснено авторське визначення сутності і головних принципів сталого розвитку туризму в країнах, що розвиваються.


Ключові слова


сталий розвиток; глобалізаційні пріоритети та цілі; сталий туризм; рекреаційно-туристичний потенціал; соціально-економічний розвиток; синергія; принципи сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Danylyshyn, B. M., Doroguntsov, S. I., Mischenko, V. S., Koval, Ya. V., Novorov, O. S., Palamarchuk, M. M. (2000) Naturally-resource potential of steady development of Ukraine. Kyiv: RPVS of Ukraine. 716 p. [in Ukrainian].

Zhurba, I. E. (2017) Theoretical and methodological problems of forming of resource strategy of steady development of Ukraine are in the new terms of menage. Herald of Khmelnitsky National University. Economic sciences. №5(251). P.268–273 [in Ukrainian].

The UN official site. Global Sustainable Development Goals. URL: http://un.org.ua/en/

Zhurba, I. E. (2017) Methodological principles of development of socio-economic and financial foundations of sustainable development in the conditions of globalization. Collection of scientific papers of Cherkasy State Technological University. Economic sciences. Vip. 45, Part 1. P. 42–48 [in Ukrainian].

Daley, G. (2002) Out of growth Economic theory of sustainable development. K.: Intelsfer Publishing House. P. 49–69 [in Ukrainian].

Podlepina, P. A. (2017) Basic Principles of Capitalization of International Tourism in Countries with Different Levels of Economic Development. Collection of Scientific Papers of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences. Vol. 2, No 45. P.97–102 [in Ukrainian].

Zhurba, I. E, Matyukh, S. A, Zemsky, Yu. S. (2019) International tourism – the driving force of economic growth of the countries of the world. Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic sciences. № 1. P. 123–129 [in Ukrainian].

Zhurba, I. E. (2008) Cross-border cooperation of Central and Eastern European countries in the enlarged EU (issues of theory and practice): monograph. Khmelnitsky: KhNU. 311 p. [in Ukrainian].

Zhurba, I. E. (2012) Priority forms of transformation of cross-border cooperation in the context of Ukraine's accession to the EU: monograph. Khmelnitsky: KhNU. 276 p. [in Ukrainian].

Doroguntsov, S. Ralchuk, O. (2006) Identification of civilizational development: problems of modeling and analysis. Vis. NAS of Ukraine. N 12, P. 25–42 [in Ukrainian].

Tkachenko, T. I. (2009) Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: monograph. K.: NTEU. 463 p. [in Ukrainian].

Valyukh, A. M., Zaitsev, D. B., Yakimchuk, A. Yu. The role of international organizations in the field of natural capital conservation and reproduction. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/12.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С., Коваль Я. В., Новоторов О. С., Паламарчук М. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України.  Київ: РПВС України, 2000. 716 с.

Журба І. Є. Теоретико-методологічні проблеми формування ресурсної стратегії сталого розвитку України в нових умовах господарювання. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. №5 (251). С. 268–273.

ООН: офіційний сайт. Глобальні Цілі Сталого Розвитку. URL: http://un.org.ua/ua/

Журба І. Є. Методологічні принципи розробки соціально-економічних та фінансових основ сталого розвитку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 45. Ч. 1. С. 42–48.

Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. К.: Інтелсфера, 2002. С. 49–69.

Подлепіна П. О. Основні засади капіталізації сфери міжнародного туризму країнах з різним рівнем економічного розвитку. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.  Т. 2, № 45 (2017). С. 97–102.

Журба І. Є., Матюх С. А., Земський Ю. С. Міжнародний туризм – рушійна сила економічного зростання країн світу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 1. С. 123–129.

Журба І. Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики): монографія.  Хмельницький: ХНУ, 2008. 311 с.

Журба І. Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до ЄС: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2012. 276 с.

Дорогунцов С., Ральчук О. Ідентифікація цивілізаційного розвитку: проблеми моделювання й аналізу. Вісник НАН України. 2006. № 12. С. 25–42.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. К.: НТЕУ, 2009. 463 с.

Валюх А. М., Зайцев Д. Б., Якимчук А. Ю. Роль міжнародних організацій у сфері збереження й відтворення природного капіталу. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/12.pdf
Copyright (c) 2019 Поліна Олександрівна Подлепіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420