DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178382

МАРКЕТИНГОВИЙ ЗМІСТ МІСЦЕВОЇ ПОДІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ ЗА ДОПОМОГИ ІНСТРУМЕНТІВ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Вардан Альбертович Вардеванян

Анотація


Автор статті досліджує сутність події як маркетингової категорії. Під час дослідження були вивчені конотації події у філософському та культурологічному зрізах. З’ясовано, що подія є результатом особистих переживань споживача. Це суб’єктивне особисте сприйняття дозволяє звичайному випадку вийти за межі побутової пригоди – потрапити на рівень події. Таким чином, подія є штучним утворенням – результатом спільних дій організатора та споживача подій. Цей факт дозволяє розглядати подію як культурний продукт, об’єкт маркетингових зусиль. Описано процес комунікації події на споживача та визначено роль маркетингу у цьому процесі. Доведена необхідність зусиль маркетингу на весь цикл події. Наголошено, що різні форми та види подій дозволяють розширити потенціал даного інструмента у просуванні привабливості території. Зроблено висновок про необхідність вивчення складу контактних та цільових аудиторій, перш за все, для формування цікавого для них контенту інформації про подію та ефективного семантичного ряду інформаційного поля події.


Ключові слова


маркетинг подій; івент-маркетинг; подія; місцева подія; маркетингові комунікації; маркетинг територій; споживач подій

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolisnychenko, T. V. (2010) Theoretical Aspects of Event PR Communication Research. Nauk. pratsi Kamianets-Podilsk. nats. un-tu im.. Ivana Ohiienka, issue. 18, pp. 156–159. Available at: https://scholar.google.com.ua/scholar?cites=10230929885309873374&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ru.

Hrytsanov, A. A., Mozheiko, M. A. (2001) Postmodernism. Encyclopedia. Mn.: Ynterpresservys; Knyzhnуi Dom, 1040 p.

Kolisnychenko, T. V. (2013) The cultural context of event communications research. Derzhava ta rehiony. Sotsialni komunikatsii, no. 1 (13), pp. 163–166. Available at: https://scholar.google.com.ua/scholar?cites=10230929885309873374&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ru

Parfinenko, A. Iu. (2015) Event tourism as a factor in shaping the tourist attraction of the city. Heohrafiia ta turyzm, issue. 34, pp. 144–154. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gt_2015_34_17

Rozhkov, Y. Ya., Kysmereshkyn, V. H. (2006) Brands and images. M.: RYP-kholdynh, 256 p.

Azarova, Yu. A. (2012) “Event technologies” and “events” are problems of innovative development. Trudу Sankt-Peterburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta kulturу y yskusstv, vol. 194, pp. 91–100. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/event-tehnologii-i-sobytiynost-problemy-innovatsionnogo-razvitiya

Tyshchenko, P. V. (2011) Theoretical aspects and development of event tourism in the region. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika / redkol.: V. P. Miklovda (hol. red.), M. I. Pitiulych, N. M. Hapak et al. Uzhhorod: UzhNU «Hoverla», issue. 33, no. 4. pp. 124–128. References: pp. 127–128. Available at: http://tourlib.net/statti_ukr/tyschenko.htm

Karpiuk, O. A., Synhaievska, A. O. (2017) Event management of the restaurant business of Ukraine as a tool of marketing communications. Implementatsiia naukovykh zasad ta perspektyvy doskonaloi marketynhovoi diialnosti pidpryiemstv yak rynkovo-oriientovanoi kontseptsii yikh rozvytku: collective monograph / za zah. red. prof. L. D. Pavlovskoi. Zhytomyr: vyd. Yeveniuk O. O., 404 p., pp. 331–359. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/26035/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2017.%2005.17_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf

Radionova, O. M. (2015) Summaries of lectures on the course "Event-technology" (for students of the 2nd year of the day. Kharkiv. nat. un-t the city. master in it. OM Beketova. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova, 67 p. Available at: http://eprints.kname.edu.ua/41258/1/2014%20167%D0%9B%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%9A%D0%9B%20%20%D0%86%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3..pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колісниченко Т. В. Теоретичні аспекти дослідження подієвих PR-комунікацій. Наук. праці Кам’янець-Подільськ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. 2010. Вип. 18. С. 156–159. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?cites=10230929885309873374&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ru

Грицанов А. А., Можейко М. А.Постмодернизм. Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. 1040 с.

Колісниченко Т. В. Культурологічний контекст дослідження подієвих комунікацій. Держава та регіони. Соціальні комунікації. 2013. № 1(13). С. 163–166. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?cites=10230929885309873374&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ru

Парфіненко А. Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста. Географія та туризм. 2015. Вип. 34. С. 144–154. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gt_2015_34_17

Рожков И. Я., Кисмерешкин В. Г. Бренды и имиджи. М.: РИП-холдинг, 2006. 256 с.

Азарова Ю. А. «Event-технологии» и «событийность» – проблемы инновационного развития. Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012. Том 194. С. 91–100. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/event-tehnologii-i-sobytiynost-problemy-innovatsionnogo-razvitiya

Тищенко П. В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка / редкол.: В. П. Мікловда (гол. ред.), М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. Ужгород: УжНУ «Говерла», 2011. Спецвип. 33. Ч. 4. С. 124–128. Бібліогр.: С. 127–128 (13 назв). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/tyschenko.htm

Карпюк О. А., Сингаєвська А. О. Event-менеджмент ресторанного бізнесу України як інструмент маркетингових комунікацій. Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку: колективна монографія / за заг. ред. проф. Л. Д. Павловської. Житомир: Вид-во Євенюк О. О., 2017. 404 с. С. 331–359. URL: http://eprints.zu.edu.ua/26035/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2017.%2005.17_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf

Радіонова О. М. Конспект лекцій з курсу «Івент-технології» (для студ. 2-го курсу ден. та заоч. форм навч. напр. підгот. 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм»); Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 67 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/41258/1/2014%20167%D0%9B%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%9A%D0%9B%20%20%D0%86%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3..pdf

Copyright (c) 2019 Вардан Альбертович Вардеванян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420