DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178391

МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Ірина Іванівнa Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна

Анотація


Устатті здійснено моніторинг показників регіонального туристичного ринку та проведено оцінювання туристичної привабливості регіону. Для порівняльної оцінки туристичної привабливості регіонів підібрано набір статистичних показників, який відображає основні параметри туристичної привабливості регіону. Проведено розрахунок базових часткових статистичних показників туристичного потенціалу регіону, розвитку туристичної інфраструктури та туристичного комфорту регіонів України. Визначені групові індикатори туристичного потенціалу регіону, розвитку туристичної інфраструктури та туристичного комфорту регіонів. Міжрегіональний порівняльний аналіз групових індексів туристичної привабливості дав можливість визначити ті регіони України, які спроможні створити найбільш оптимальну пропозицію туристичного продукту з позиції цільової аудиторії – туристів. Зроблено висновок, що туристична привабливість регіонів визначається не тільки унікальним природно-географічним ландшафтом та культурно-історичними дестинаціями, а й рівнем розвитку туристичної інфраструктури та туристичного комфорту, без розвитку яких неможливо досягти належного рівня туристичної привабливості або й, навіть, існуватиме загроза втратити лояльність з боку туристів.


Ключові слова


регіональний туристичний ринок; моніторинг; туристична привабливість; методика оцінки; міжрегіональні порівняння

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobkov, A. V., Markov, I. S. (2010) Estimation of the tourist attractiveness of natural objects by the method of hierarchy analysis (computer program). Uspekhy sovremennoho estestvoznanyia, № 2, pp. 92–93.

Havrysh, I. I. (2017) Methods of Comparative Assessment of Regional Attractiveness for Different Target Audiences. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, issue 46, pp. 5–12.

Gaidutsky, A. P. Estimation of investment attractiveness of economy. Available at: http://eip.org.ua/docs/EP_04_4_119_en.pdf.

Gerasymchuk, Z. V., Tsyganyuk, N. E. (2014) Logistic recreational system of Ukrainian regions: basics of formation and development: monograph. Lutsk: SPD Gadyak J. V., Volynpoligraf, 270 p.

Gerasymchuk, Z. V., Shevchuk, I. B. (2009) Regional policy of medical services markets development: directions of formation and realization: a monograph. Lutsk: Nadstyr, 200 p.

Dashchuk, Yu. V., Gerasimchuk, Z. V. (2014) Development of the recreational potential of the region: theory and practice: monograph. Lutsk: Tower-Print, 260 p.

Regional economy in 2015: new realities and opportunities in the context of the ongoing reforms. Analytical report. Kyiv: NISD, 92 p.

Interest of European tourists in Kiev is growing rapidly – Marina Honda / Official portal of Kyiv. aAvailable at: https://kyivcity.gov.ua/news/ interes_yevropeyskikh_turistiv_do_kiyeva_strimko_zrostaye__marina_khonda/

Collective accommodation facilities in Ukraine in 2016 (2016) Statistical bulletin. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 200 p. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Kunitsyn, S. V. (2011) Estimation of the tourist attractiveness of the territories and objects of the natural and recreational sphere. Scientific notes of the Crimean Engineering and Pedagogical University, issue. 30, pp. 155–162.

Muzychenko-Kozlovskaya, O. V. (2012) Economic evaluation of the tourist attractiveness of the territory: a monograph. Lviv: New World-2000, 176 p.

Statistical collection «Regions of Ukraine» 2016 (2016), part 1, part 2 / ed. I. M. Zhuk. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 299 p. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бобков А. В., Маркова И. С. Оценка туристской привлекательности природных объектов методом анализа иерархий (программа для ЭВМ). Успехи современного естествознания. 2010. № 2. С. 92–93.

Гавриш І. І. Методика порівняльної оцінки привабливості регіону для різних цільових аудиторій. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси:ЧДТУ, 2017. Вип.46. С. 5–12.

Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_04_4_119_uk.pdf

Герасимчук З. В., Циганюк Н. Є. Логістична рекреаційна система регіонів України: основи формування та розвитку: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Ж. В., друк. «Волиньполіграф», 2014. 270 с.

Герасимчук З. В., Шевчук І. Б. Регіональна політика розвитку ринків медичних послуг: напрямки формування та реалізації: монографія. Луцьк: Надсти’ря, 2009. 200 с.

Дащук Ю. В., Герасимчук З. В. Розвиток рекреаційного потенціалу регіону: теорія і практика: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 260 с.

Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. Аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2015. 92 с.

Інтерес європейських туристів до Києва стрімко зростає – Марина Хонда / Офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/interes_yevropeyskikh_turistiv_
do_kiyeva_strimko_zrostaye__marina_khonda/

Колективні засоби розміщування в Україні у 2016 році. Статистичний бюллетень. Державна служба статистики України. Київ, 2016. 200 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Куніцин С. В. Оцінка туристичної привабливості територій та об’єктів природно-рекреаційної сфери. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2011. Вып. 30. С. 155–162.

Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія. Львів: Новий Світ-2000, 2012. 176 с.

Статистичний збірник «Регіони України» 2016. Ч.1, Ч.2 / за ред. І. М. Жук; Державна служба статистики України. Київ, 2016. 299 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
Copyright (c) 2019 Ірина, Інга Іванівна, Анатоліївна Гавриш, Крупенна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420