DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178508

ТРИСЕКТОРНА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Олена Віталіївна Коломицева, Алла Миколаївна Опаленко

Анотація


У статті проведено аналіз системи вищої освіти України, зокрема, за ступенем вищої освіти «бакалавр», згідно з секторальним розподілом галузей знань/спеціальностей відповідно до попиту за 2010/2011–2018/2019 навчальні роки. Запропоновано методологію оцінювання інтегрального показника структурних зрушень у системі підготовки фахівців з вищою освітою ступеня вищої освіти «бакалавр», який побудовано відповідно до правил золотого перерізу. Розраховано відхилення інтегрального показника за трисекторною моделлю, яка відповідає структурі ВВП у постіндустріальній економіці; підкреслено важливість дослідження цих взаємозв’язків, оскільки вони підсилюються в умовах структурних перетворень економіки.

Розрахунок інтегрального показника структурних зрушень вказує на необхідність заходів щодо посилення ролі держави в підвищенні рівня якості вищої освіти в Україні з урахуванням можливостей закладів вищої освіти (ЗВО) і потреб роботодавців у кваліфікованих фахівцях. Проведене в роботі оцінювання структурних зрушень у секторальній структурі вищої освіти України, а саме – розрахунки секторальних складових інтегрального показника відхилень від гармонійної структури за 2010/2011 – 2018/2019 навчальні роки, сформувало теоретичне підґрунтя для виявлення й оцінки закономірностей трансформації інституту вищої освіти в умовах ринкових відносин і зростаючої інтеграції та глобалізації освітнього простору.


Ключові слова


вища освіта України; теорія «золотого перетину»; трисекторна модель; секторальна структура вищої освіти України; структурні зрушення; інтегральний показник структурних зрушень

Повний текст:

PDF

Посилання


Serhieieva, L. N. (2011) Structural Changes in the Post-Industrial Economy. Modely upravlenyia v rynochnoi ekonomyke: sb. nauch. tr., vol. 34, pp. 60–67.

Kuznets, S. (1973) Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. Yale University Press, New Haven. The American Economic Review, vol. 63, no. 3, pp. 247–258.

Inozemtsev, V. L. (2000) Modern Post-Industrial Society: Nature, Contradictions, Perspectives. Moskow: Logos.

Hlaziev, S. Y. (2010) New Technological Pattern in the Modern World Economy. International Economics, no. 5, pp. 5–27.

Heiets, V. M. (2011) Structural Changes and Economic Development of Ukraine. Kyiv.

Kuzmin, O. Y., Pirog, O. V. (2013) Sector Model of Development of the National Economy of Ukraine under Post-Industrial Society Conditions. Business Inform, no. 7, pp. 8–13. Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_7_2.

Pasinovych, I.I. (2016) Structural Development and Modern challenges of Ukrainian Economy Transformation. Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine, vol. 1, pp. 82–87. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_1_21.

Pirog, O. V. (2013) Economic Development of the National Economy of Ukraine: Features and Models in a Post-Industrial Society. Lviv

Chuhno, A. A. (2006) Information Post-Industrial Economics: Theory and Practice. In: Chuhno, A. A. Writings, vol. 2. Kyiv.

Arkhypova, S. P. (2008) The quality of education in the context of the requirements of today. Bulletin of Cherkasy University, No. 135, pp. 11-14. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N135/ N135p011-014.pdf.

Bohachevska, I., Karpenko, M. The Bologna Process in Ukraine: Status and Problems of Implementation. Available at: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/09.htm.

Boholib, T. M. Development of innovative economy and elite education. Available at: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok. Php.

Bulycheva, N. A., Pyvovar, Yu. I. Current Legal and Organizational Problems of Higher Education Financing in Ukraine. Available at: http://radnuk.info/statti/255-fi npr/3593-2010-01-29-18-50-22.html

Kudriavtseva, O. A. Testing as a means of testing the quality of knowledge in pre-school pedagogy of students of a pedagogical university. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2009_7/2_rozdil/Kudryavtseva. Htm

Palysiuk, O. The main problems of the higher education system in Ukraine and ways of solving them. Available at: http://www.osvitata.com/osvitata-vlada/osnovni-problemi-sistemi-vischo-osviti-v-ukra-ni-ta-shlyachi-ch-virishennya.html

Radomska, L. A., Stadnii, A. S. The Ukrainian higher education system: advantages and disadvantages of the Bologna process. Available at: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Radomska_Stadniy.php

Khainatska, Yu. Yu., Hordieieva, T. A. Analysis of financing of expenditures on education in Ukraine. Available at: http://intkonf. org/haynatska-yuyu-gordeeva-ta-analiz-finansuvannya-vidatkiv-na-osvitu-v-ukrayini

Denysenko, M. P., Breus, S. V. (2013) Higher education in Ukraine: problems and perspectives. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», vol. 33, pp. 17–24.

Bratko, M. V. (2017) USA education system: structure, management traditions, features of higher education. Osvitolohichnyi dyskurs, no. 3–4, vol. 18–19, pp. 252–268.

Olendr, T. M. (2012) Natural Science Students' Training Programs for Bachelor's Degree in the US and Ukraine: A Comparative Aspect. Bulletin of Cherkasy University, vol. 147, pp. 32–38.

Kovtun, O., Opalenko, A., Ivanylova, O. (2019) Assessment of the structural changes of the national economy of Ukraine based on the consistency. Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics, Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019), pp. 27–37 Odessa, Ukraine. Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper03.pdf

Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2010/11 academic year (2011) Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2011/12 academic year (2012) Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2012/13 academic year (2013) Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2013/14 academic year. Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy, 2014. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2014/15 academic year (2015) Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2015/16 academic year (2016) Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Main indicators of activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of 2016/17 academic year (2017) Statystychnyi biuleten. Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Higher education in Ukraine in 2017 (2018) Statystychnyi zbirnyk / za red. O. O. Karmazina, Kyiv. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Higher education in Ukraine in 2018 (2019) Statystychna informatsiia. Kyiv. Available at: http://ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сергеева Л. Н. Структурные сдвиги в постиндустриальной экономике. Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ, 2011. С. 60–67.

S. Kuznets Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. 7th edition. New Haven: Yale University Press. The American Economic Review. Vol. 63. No. 3 (Jun., 1973). P. 247–258.

Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособ. для студ. вузов. Москва: Логос, 2000. 304 с.

Глазьев С. Ю. Новый технологический уклад в современной мировой экономике. Международная экономика. 2010. № 5. С. 5–27.

Геєць В. М. Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. [та ін.]. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія. Київ: Ін-т економ. та прогноз. НАН України, 2011. 696 с.

Кузьмін О. Є., Пирог О. В. Секторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства. Бізнес Інформ. 2013. № 7. С. 8–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_7_2

Пасінович І. І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 82–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_1_21.

Пирог О. В. Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства: монографія. Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. 335 c.

Чухно А. А. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / твори: у 3 т. НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук.-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінанасів України. Київ, 2006. Т. 2. 512 c.

Архипова С. П. Якість освіти у контексті вимог сучасності. URL: http://archive.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/vchu/N135/ N135p011-014.pdf

Богачевська І., Карпенко М. Болонський процес в Україні: стан і проблеми реалізації. URL: http://old.niss.gov. ua/Monitor/May08/09.htm

Боголіб Т. М. Розвиток інноваційної економіки і елітна освіта. URL: http://www.disserlib.com/ left_menu%20papka/rozvitok. Php

Буличева Н. А., Пивовар Ю. I. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні. URL: http://radnuk.info/ statti/255-fi npr/3593-2010-01-29-18-50-22.html

Кудрявцева О. А. Тестування як засіб перевірки якості знань з дошкільної педагогіки студентів педагогічного університету. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2009_7/2_rozdil/Kudryavtseva. Htm

Палисюк О. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи їх вирішення. URL: http://www.osvitata.com/osvitata-vlada/osnovni-problemi-sistemi-vischo-osviti-v-ukra-ni-ta-shlyachi-ch-virishennya.html

Радомська Л. А., Стадній А. С. Українська система вищої освіти: переваги й недоліки болонського процесу. URL: http://conf.vntu.edu.ua/ humed/2010/txt/Radomska_Stadniy.php

Хайнацька Ю. Ю., Гордєєва Т. А. Аналіз фінансування видатків на освіту в Україні. URL: http://intkonf. org/haynatska-yuyu-gordeeva-ta-analiz-finansuvannya-vidatkiv-na-osvitu-v-ukrayini

Денисенко М. П., Бреус С. В. Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи. Вчені записки Університету «КРОК». 2013. Випуск 33. С. 17–24.

Братко М. В. Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2017. № 3–4 (18–19). С. 252–268.

Олендр Т. М. Програми підготовки студентів природничих спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у США й Україні: порівняльний аспект. Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». 2012. Вип. 147. С. 32–38.

Kovtun O., Opalenko A., Ivanylova O. Assessment of the structural changes of the national economy of Ukraine based on the consistency. Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics, Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Odessa, Ukraine. С. 27–37 URL: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper03.pdf

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2010/11 навчального року. Статистичний бюлетень. Київ: Державний комітет статистики України, 2011. URL: http://ukrstat.gov.ua

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/12 навчального року. Статистичний бюлетень. Київ: Державний комітет статистики України, 2012. URL: http://ukrstat.gov.ua

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року. Статистичний бюлетень. Київ: Державний комітет статистики України, 2013. URL: http://ukrstat.gov.ua

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року. Статистичний бюлетень. Київ: Державний комітет статистики України, 2014. URL: http://ukrstat.gov.ua

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року. Статистичний бюлетень. Київ: Державний комітет статистики України, 2015. URL: http://ukrstat.gov.ua

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2015/16 навчального року. Статистичний бюлетень. Київ: Державний комітет статистики України, 2016. URL: http://ukrstat.gov.ua

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів Київ: України на початок 2016/17 навчального року. Статистичний бюлетень. Державний комітет статистики України, 2017. URL: http://ukrstat.gov.ua

Вища освіта в Україні у 2017 році. Статистичний збірник / за ред. О. О. Кармазіна. Київ, 2018. URL: http://ukrstat.gov.ua

Вища освіта в Україні у 2018 році. Статистична інформація. Київ, 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua

Copyright (c) 2019 Олена Віталіївна Коломицева, Алла Миколаївна Опаленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420