DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178527

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ЗНАНЬ

Ірина Михайлівна Буднікевич, Надія Романюк

Анотація


У статті визначені окремі концептуальні положення маркетингового підходу до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань: сформульовані завдання, зафіксовані виміри маркетингу взаємодії стосовно мереж, адаптовані принципи маркетингу взаємодії для мережі, ідентифіковані інтереси.

Сформульовано розуміння регіональної освітньої мережі в рамках різних концепцій маркетингу та відзначено, що найбільш органічною для реалізації мережевого підходу є концепція маркетингу взаємовідносин. Визначено, що регіональну освітню мережу в рамках маркетингу взаємодії доцільно розглядати як сукупність незалежних суб’єктів регіонального ринку знань, які вступають у взаємодію з приводу створення, оновлення та дифузії знань, об’єднані спільними цілями, мають повторювані довгострокові партнерські зв'язки, пов'язані та безперервні комунікації.

Відзначено, що інтеграція в регіональну освітню мережу спрямована на  реалізацію інтересів освітніх і наукових закладів, приватних провайдерів ринку знань, бізнесу та територіальної громади /місцевої влади регіону. Укладено список регіональних інтересів, реалізації яких може сприяти регіональна освітня мережа.

Акцентовано, що регіональну освітню мережу за маркетинговим підходом необхідно розглядати як форму органічної взаємовигідної довгострокової взаємодії основних учасників і партнерських зв’язків з агентами зовнішнього середовища мережі. Зроблено висновок, що маркетинговий підхід передбачає орієнтацію регіональної освітньої мережі на задоволення потреб, запитів та очікувань споживача, збалансування інтересів споживачів знань, їх продуцентів і регіону посередництвом мережевих взаємодій, реагуючи на параметри маркетингового середовища та змінюючи їх.


Ключові слова


маркетинговий підхід; регіональна освітня мережа; мережевий підхід в маркетингу; стратегічні концепції маркетингу; маркетинг взаємодії; регіональні інтереси

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagiev, G. (2009) Conceptual bases of formation of interaction marketing in the conditions of development of market network. Problemy sovremennoi ekonomyky, № 4 (32), pp. 271–275.

Budnikevich, I. (2012) Municipal marketing: theory, methodology, practice. IRD NAS of Ukraine. Chernivtsi: Chernivtsi Nat. Univ., 645 p.

Vash, M. (2002) Relationship marketing and network economy. Problemy teoryy y praktyky upravlenyia. № 2, pp. 113–120.

Gavrysh, I. I. (2018) Formation and development of attractiveness of regions of Ukraine: marketing approach: diss. ... Cand. econom. Sciences: 08.00.05, Ivano-Frankivsk, 269 p.

Glubokova, E. N., Kondrakova, I. E. Network interaction in the field of education as a developing process in theory and practice. Available at: http://pedagogika.3nx.ru/index.php

Goncharov, S. A. (2014) Strategies and forms of network interaction of modern universities. Vestnyk Hertsenovskoho unyversyteta, № 3–4, pp. 24–36.

Ivashkova, N. I., Goncharov, I. A. (2007) From loyalty programs to programs of interaction with contact audiences. Marketynh y marketynhovye yssledovanyia, № 5, pp. 364–371.

Igan, J. (2008) Relationship Marketing. Analysis of relationship-based marketing strategies. Moscow, UNITI-DANA, 375 p.

Isayeva, E.V. (2010) Relationship marketing system: methodological aspects. Vestnyk Omskoho unyversyteta. Seryia «Ekonomyka», № 3, p. 106–112.

Ketova, N., Ovcharenko, N. (2010) Marketing interaction: theoretical aspects, the practice of implementation by Russian corporations, Rostov-on-Don: Everest Publishing House, 256 p.

Kotler, F., Asplund, K., Rein, I. and Haider, D. (2005) Marketing Seats. Attracting investments, businesses, residents and tourists to cities, communes, regions and countries in Europe, St. Petersburg: Stockholm School of Economics in St. Petersburg, 382 p.

Kudaka, M. A., Lyaginova, O. Yu., Smyslova, A. L., et al (2018) Model of network interaction: university – children's technopark «Quantorium» – industrial enterprise. Vestnyk Cherepovetskoho hosudarstvennoho unyversyteta, № 3 (84), pp. 135–143.

Kushch, S. P. (2003) Comparative analysis of the basic concepts of the theory of relationship marketing. Vestnyk Sankt-Peterburhskoho un-ta. Ser. Menedzhment, № 4, pp. 3–25.

Kush, S. P. et al. (2002) Networking approach in marketing: Russian experience. Vestnyk Sankt-Peterburhskoho un-ta. Ser. Menedzhment, № 1 (8), pp. 81–107.

Lyasko, A. (2003) Trust and transaction costs. Voprosy ekonomyky, № 1, pp. 42–58.

Makoveeva, V. V. (2012) Networking is a key factor in the development of the integration of education, science and business. Bulletin of the Tomsk State University, № 354, pp. 163–166.

Makovetsky, S. A. (2009) Network Approaches in the Innovation Marketing System (theoretical Aspects of Market Networks and Marketing). Prometheus, № 3, pp. 219–225.

Learning Region: Education for All Generations / materials from the final Learning Forum of the Learning Region: Non-Formal Education for All Generations project (2014). Available at: http://dvv-international.by

Petrov, A. N, Kisaeva, V. V., Horeva, L. V. (2016) The Network as an Innovative Form of Service Provision in the Educational Space. Management of economic systems: an electronic scientific journal, № 12 (94), pp. 18–34.

Krevsky, I. G., Artamonova, Yu. S., Divnenko, Z. A. et al. (2016) Networking technologies in economics and education: monograph. Penza, 228 p.

Soloviev, V. P. (2015) Innovative development of regions of Belarus and Ukraine on the basis of cluster network form. Minsk: Belarusian Science, 391 p.

Dubnitsky, I. P. (2008) Transformation of the industrial complex of the region: problems of development management: monograph. Donetsk: DEGI, LLC «Southeast, Ltd.», 548 p.

Shkolsky, N. Yu. (2013) Region, local university and territorial development problems. Sovet rektorov, № 1, pp. 52–59.

Drucker, P. (1991) Reckoning with the Pension Fund Revolution. Harvard Business Review, vol. 69, March-April, pp. 106–114.

Gummesson, E. (1999) Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4Ps to 30 Rs. Oxford: Butterworth Heinemann.

Hakansson, H. (1982) International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach, N. Y.

Kotler, Ph., Achrol, S. (1999) Marketing in the Network Economy. Journal of Marketing, vol. 63 (Special issue), pp. 146–163.

Möller, K., Svahn, S., Rajala, A., Tuominen, M. (2002) Network management as a set of dynamic capabilities. Proceedings of the 18th IMP Conference. Dijon-Burgundy Graduate School of Management: Dijon, France.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багиев Г. Концептуальные основы формирования маркетинга взаимодействия в условиях развития рыночных сетей. Проблемы современной экономики, 2009, №4 (32), С. 271–275.

Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика. ІРД НАН України. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 645 с.

Ваш М. Маркетинг отношений и сетевая экономика. Проблемы теории и практики управления. 2002. № 2. С. 113–120.

Гавриш І. І. Формування та розвиток привабливості регіонів України: маркетинговий підхід :дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. Івано-Франківськ, 2018. 269 с.

Глубокова Е. Н., Кондракова И. Э. Сетевое взаимодействие в сфере образования как развивающийся процесс в теории и практике. URL: http://pedagogika.3nx.ru/index.php

Гончаров С. А. Стратегии и формы сетевого взаимодействия современных университетов. Вестник Герценовского университета. 2014. № 3–4. С. 24–36.

Ивашкова Н. И., Гончарова И. А. От программ лояльности к программам взаимодействия с контактными аудиториями. Маркетинг и маркетинговые исследования. 2007. № 5. С. 364–371.

Иган Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 375 с.

Исаева Е. В. Система маркетинга взаимоотношений: методологические аспекты. Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2010. № 3. С. 106–112.

Кетова Н., Овчаренко Н. Маркетинг взаимодействия: теоретические аспекты, практика реализации российскими корпорациями. Ростов-на-Дону: Эверест, 2010. 256 с.

Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт- Петербурге, 2005. 382 с.

Кудака М. А., Лягинова О. Ю., Смыслова А. Л. и др. Модель сетевого взаимодействия: университет – детский технопарк «Кванториум» – промышленное предприятие. Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. №3(84). С. 135–143.

Кущ С. П. Сравнительный анализ основных концепций теории маркетинга взаимоотношений. Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия: Менеджмент. 2003. №4. С. 3–25.

Кущ С. П., Рафинеджад Д., Афанасьев А. А. Сетевой подход в маркетинге: российский опыт. Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия: Менеджмент. 2002. 1(8). С. 81–107.

Ляско А. Доверие и транзакционные издержки. Вопросы экономики. 2003. № 1. С. 42–58.

Маковеева В. В. Сетевое взаимодействие – ключевой фактор развития интеграции образования, науки и бизнеса. Вестник Томского государственного университета. 2012. № 354. С. 163–166.

Маковецкий С. А. Cетевые подходы в системе маркетинга инноваций (теоретические аспекты рыночных сетей и маркетинга). Прометей. 2009. № 3. С. 219–225.

Обучающийся регион: образование для всех поколений / материалы заключительного Форума проекта «Обучающийся Регион: неформальное образование для всех поколений», 2014. URL: http://dvv-international.by

Петров А. Н., Кисаева В. В., Хорева Л. В. Сеть как инновационная форма предоставления услуг в образовательном пространстве. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 12(94). С. 18–34.

И. Г. Кревский, Ю. С. Артамонова, З. А. Дивненко, Т. В. Глотова и др. Сетевые технологии в экономике и образовании: монография. Пенза, 2016. 228 с.

Соловьев В. П., Вертинская Т. С. Инновационное развитие регионов Беларуси и Украины на основе кластерной сетевой формы. Минск: Беларуская наука, 2015. 391 с.

Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: монография / под общ. ред. В. И. Дубницкого, И. П. Булеева и науч. ред. А. И. Амоши. Донецк: ДЭГИ, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. 548 с.

Школьский Н. Ю. Регион, местный университет и проблемы развития территории. Совет ректоров. 2013. № 1. С. 52–59.

Drucker P. Reckoning with the Pension Fund Revolution. Harvard Business Review. 1991. Vol. 69. March-April. P. 106–114.

Gummesson E. Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4Ps to 30 Rs. Oxford: Butterworth Hei-nemann, 1999.

Hakansson H. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach. N. Y., 1982.

Kotler Ph., Achrol S. Marketing in the Network Economy. Journal of Marketing. 1999. Vol. 63 (Special issue). P. 146–163.

Möller K., Svahn S., Rajala A., Tuominen M. Network management as a set of dynamic capabilities. Proceedings of the 18th IMP Conference. Dijon-Burgundy Graduate School of Management: Dijon, France, 2002.

 
Copyright (c) 2019 Ірина Михайлівна Буднікевич, Надія Романюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420