DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178558

ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олег Олександрович Григор, Олександр Анатолійович Сергієнко, Юлія Олегівна Суботіна

Анотація


У статті проаналізовано стан вітчизняного аграрного ринку, зокрема, розглянуто структуру підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність за організаційно-правовими формами господарювання, обсяги виробництва продукції сільського господарства за категоріями господарств, обсяги експорту-імпорту сільськогосподарської  та продовольчої продукції в Україні за останні 5 років. Узагальнено основні підходи до розуміння категорії «позиціонування», визначено фактори формування ринкової позиції продукції аграрних підприємств. Розглянуто різні підходи до формування стратегій позиціонування продукції підприємств і фактори, що впливають на їх формування. На основі проведеного дослідження виокремлено елементи концепції споживчої цінності сільськогосподарської продукції, що зумовлюють формування стратегії позиціонування аграрних підприємств.


Ключові слова


продукція аграрних підприємств; аграрний ринок; позиціонування продукції; стратегії позиціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Traut, J., Rice, E. (2004) Positioning. The Battle for Recognition / trans. with English. Zhyltsova. St. Petersburg: Peter, 256 p.

Kozak, L. V. (2014) Theoretical and methodological approaches to the formation of strategic vision and goals of product placement of agricultural enterprises. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», seriia «Ekonomika», no. 25, pp. 42–49.

Kosharna, P. S. (2015) Formation of strategic tools for positioning the enterprise: diss. on the image. Sciences. stupa. e.: 08.00.04. Approved 02/30/2015. Zah. H. 225 p. Access mode: http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/NAUKA/Vchenna_rada/ KosharnaP.S.-Disertaciya.pdf

Artyukhova, K. V. Formation of the market position of agricultural enterprises. Access mode: http://www.khntusg.com.ua/files/tez3.pdf.

Bondar, O. I. (2016) Peculiarities of formation of enterprise marketing strategy in the implementation of foreign economic activity. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytskoho torhovelnoekonomichnoho instytutu KNTEU. Vinnytsia: VTEI KNTEU, issue. 34, pp. 23–30.

Zhadan, T. A. (2009) Segmentation of the market and positioning of products of sunflower processing enterprises. Access mode: http://base.dnsgb.com.ua/files/ journal / Visnyk-Lvivskogo-Nats-agraruniver / Zem/2009/files/09ztaosa.pdf.

Belyaeva, N. S. (2016) Strategic positioning as an element of strategic enterprise management system. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, issue. 1, pp. 119–123.

Zozuliov, O. V., Pisarenko, N. L. (2004) Market positioning: where does successful branding begin. Kyiv: Knowledge Press, 199 p.

Zozuliov, O. V. (2008) Types of positioning of goods and brands in the consumer market. Marketing in Ukraine, issue 6. pp. 49–52.

Primak T. O. (2012) Positioning strategies in marketing theory. Marketynh i menedzhment innovatsii, issue 1, pp. 13–20.

Starostina, A. O., Dligach, A. O., Kravchenko, V. A. (2005) Industrial Marketing: Theory, Worldview, Ukrainian Practice / za red. A. O. Starostinoi. Kyiv: Znannia, 764 p.

Fathutdinov, R. A. (2000) Strategic Marketing. Moskva, 640 p.

Kotler, F., Armstrong, G., Saunders, D., Wong, V. (1999) Fundamentals of Marketing / trans. with English. М.; St. Petersburg; K.: Ed. Williams House, 1152 p.

Ukraine's agriculture for 2017. Statistical collection. Kyiv: Publication of the State Statistics Committee of Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Траут Дж., Райс Е. Позиционирование. Битва за узнаваемость / пер. с англ. С. Жильцова. СПб.: Питер, 2004. 256 с.

Козак Л. В. Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціонування продукції аграрних підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2014. Вип. 25. С. 42–49.

Кошарна П. С. Формування стратегічного інструментарію позиціонування підприємства: дис. на здоб. наук. ступ. к. е. н.: 08.00.04. Х., 2015. 225 с.
URL: http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/NAUKA/Vchenna_rada/ KosharnaP.S.-Disertaciya.pdf

Артюхова К. В., Бондаренко В. В. Формування ринкової позиції сільськогосподарських підприємств. URL: http://www.khntusg.com.ua/files/tez3.pdf.

Бондар О. І. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2016. Вип. 34. С. 23–30.

Жадан Т. А. Сегментація ринку та позиціонування продукції підприємств з переробки соняшнику. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/ journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agraruniver/Zem/2009/files/09ztaosa.pdf.

Бєляєва Н. С. Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 1. С. 119–123.

Зозульов О. В., Писаренко Н. Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. Київ: Знання Прес, 2004. 199 с.

Зозульов О. В., Писаренко Н. Л. Типи позиціонування товарів і марок на споживчому ринку. Маркетинг в Україні. 2008. № 6. С. 49–52.

Примак Т. О. Стратегії позиціонування у теорії маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 13–20.

Старостіна А. О., Длігач А. О., Кравченко В. А. Промисловий маркетинг: теорія, світовий погляд, українська практика / за ред. А. О. Старостіної. Київ: Знання, 2005. 764 с.

Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. Москва, 2000. 640 с.
Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / пер. с англ. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 1999. 1152 с.

Сільське господарство України за 2017 рік. Статистичний збірник. Київ: Держкомстат України, 2018.

Copyright (c) 2019 Олег Олександрович Григор, Олександр Анатолійович Сергієнко, Юлія Олегівна Суботіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420