DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178564

МЕТОД УПРАВЛІННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ЗАГРОЗАМИ В ПРОЕКТАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Oлена Борисівна Данченко, Олена Віталіївна Коломицева, Оксана Русланівна Денчик, Конрад Януш Круль

Анотація


Стаття присвячена розробленню інструментарію для проектів агропромислового комплексу. Розроблений метод та описано алгоритм управління можливостями та загрозами в проектах агропромислового комплексу, а також сценарії управління можливостями. Метод управління можливостями та загрозами в проектах агропромислового комплексу ґрунтується на використанні інтерактивної матриці Вейріха для аналізу можливостей і загроз проектів, а на основі отриманих даних пропонується розроблення стратегій як по отриманню максимального зиску з можливостей проекту, так і по боротьбі з можливими загрозами проекту та посиленню слабких сторін проекту. Рекомендується використовувати цей метод на фазі планування проектів агропромислового комплексу для малих та середніх суб’єктів господарювання як зручний інструмент для забезпечення cвоєчасного та адекватного реагування не лише на ризики, але й на можливості проекту.


Ключові слова


проект; управління проектами; управління можливостями проекту; ризик-менеджмент; стратегії управління можливостями; сценарії управління можливостями; метод; проекти агропромислового комплексу

Повний текст:

PDF

Посилання


Denchyk, O. R., Bedryj, D. I., Savchenko, O. S. (2017) Project Risk Analysis in Agricultural sphere. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Tekhnichni nauky, no. 1, pp. 100–109.

Kobylyansʹka, O. M. (2011) Production risks Agricultural Enterprises: Autor’s thesis: avtoref. dis., 20 p.

Nguyen, N., Wegener, M., Russell, I., Cameron, D., Coventry, D., Cooper I. (2017) Risk management strategies by Australian farmers: two casestudies. AFBM Journal, vol. 4, no. 1–2, pp. 23–30.

Kahan, D. (2008) Managing risk in farming. Rome: FAO, 107 p. (in Eng.).

Hurduzeu, G., Huidumac, C., Hurduzeu, R. (2014) The most important agriculture risk. The risk culture: Proceedings of the 7th International Management Conference "New Management for the New Economy", pp. 413–418.

Danchenko, O. B., Denchyk, O. R., Krol, K. J. (2018) Stakeholder management in agroindustrial projects. Proceeding of the 14th International Conference “Project management in the development of society”, pp. 79–81.

Krol, K. J. (2017) Features of stakeholder risk management of agroindustrial projects. Proceeding of the 14th International Conference «Project management: Status and Prospects», pp. 63–64.

Freeman, R. E. (1984) Strategic Management: A stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman.

Pedersen, E. R. (2009) All Animals are Equal, but…: How Managers in Multinational Corporations perceive Stakeholders and Societal Responsibilities. CBS Center for Corporate Social Responsibility. Working paper, no. 05.

Denchyk, O. R. (2016) Features of using Weirich interactive matrix in agricultural project management. Proceeding of the 13rd International scientific-practical Conference “Project Management: Status and Perspectives, pp. 26–28.

Weihrich, H. (1982) The TOWS Matrix a Tool for Situational Analysis. Long Range Planning, vol. 15, no. 2, pp. 54–66.

Krinitsyina, Z. V., Vidyaev, I. G (2014) Financial Management, Resource Efficiency, and Resource Saving: a Training Manual. Tomsk Polytechnic University, 73 p.

Denchyk, O. R., Krol, K. J. (2019) Opportunity management in agro-industrial projects. Project management in the development of suspension. Proceeding of the 16th International Conference «Project management in the development of suspension», pp.100–102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Денчик О. Р., Бедрій Д. І., Савченко С. О. Аналіз ризиків проектів в агропромисловому комплексі. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки. 2017. № 1. С. 100–109.

Кобилянська О. М. Виробничі ризики сільськогосподарських підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2011. 20 с.

Nguyen N. C., Wegener M., Russell I., Cameron D., Coventry D., Cooper I. Risk management strategies by Australian farmers: Two case studies. AFBM Journal. 2007. 4(1–2). Р. 23–30.

Kahan D. Managing risk in farming. Rome: FAO, 2008. 107 p.
Hurduzeu G., Huidumac C., Hurduzeu R. The most important agriculture risk. The risk culture. New Management for the New Economy (07.1108.11.2014): Proceedings of the 7th International Management Conference, Faculty of Management, Academy of Economic Studies. Bucharest, Romania: Academy of Economic Studies, 2014. Vol. 8(1). P. 413–418.

Данченко О. Б., Круль К. Я., Денчик О. Р. Управління зацікавленими сторонами в проектах агропромислового комплексу. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки». Тези доповідей XV міжнародної конференції (Київ, 18–19 травня 2018 р.) / відп. за вип. С. Д. Бушуєв. Київ: КНУБА, 2018. С. 76–78.

Круль К. Я. Особливості управління ризиками стейкхолдерів проектів агропромислового комплексу. Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11–14 вересня 2018 р., Миколаїв). Миколаїв: НУК, 2017. C. 63–64.

Freeman R. E. Strategic Management: а stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman, 1984.

Pedersen E. R. All Animals are Equal, but…: How Managers in Multinational Corporations perceive Stakeholders and Societal Responsibilities. CBS Center for Corporate Social Responsibility. Working paper. 2009. No. 05.

Денчик О. Р. Особливості використання інтерактивної матриці Вейріха в управлінні сільськогосподарськими проектами. Управління проектами: стан та перспективи: матеріали ХІІI міжнародної науково-практичної конференції (12–15 вересня 2016 р., Миколаїв). Миколаїв: НУК, 2017. C. 26–28.

Weihrich H. The TOWS Matrix a Tool for Situational Analysis. Long Range Planning. 1982. Vol. 15. № 2. pp. 54–66.

Криницына З. В., Видяев И. Г. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение: учеб.-метод. пособ. Томск: Изд-во Томск. политехнич. ун-та, 2014. 73 с.

Денчик О. Р., Круль К. Я. Управління можливостями в проектах агропромислового комплексу. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема «Управління проектами в умовах очікування глобальних змін». Тези доповідей XVІ міжнародної конференції (Київ, 17–18 травня 2019 року) / відп. за вип. С. Д. Бушуєв. Київ: КНУБА. 2019. С. 100–102.

Copyright (c) 2019 Oлена Борисівна Данченко, Олена Віталіївна Коломицева, Оксана Русланівна Денчик, Конрад Януш Круль

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420