DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.55.2019.185930

АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ

Олег Михайлович Одінцов

Анотація


Процес формування регіональних агропромислових кластерів в Черкаській області як основи активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки, на наш погляд, може розглядатися в якості пріоритетної задачі, вирішення якої буде сприяти реалізації стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіону. Нині орієнтація на пріоритетне прискорення темпів економічного зростання й підвищення якості життя населення потребує застосування ефективних методів та прийомів ведення національного господарства, сучасний розвиток якого характеризується протіканням певних кризових явищ, які справляють негативний вплив на соціально-економічну модель країни.

В аграрному секторі економіки ряд структурних ланок АПК, відчуваючи нестачу якісної сільськогосподарської сировини, розглядають можливість створення інтегрованих формувань з тим, щоб об’єднати процеси виробництва сировини й кінцевої продукції та відшукати засоби інвестування виробничих процесів. Для всіх агропромислових формувань, незалежно від обраної форми інтеграції, головним залишається те, що вони об’єднують весь виробничий процес − від сільськогосподарського товаровиробника до споживача готової продукції. Учасники системи забезпечують просування продукту по всьому технологічному ланцюгу: виробництво − переробка − реалізація, що в кінцевому підсумку сприяє досягненню ефекту боротьби з кризовими явищами. Без посередньої участі держави, науки, освіти, розвиненої інфраструктури даний технологічний ланцюг не дає позитивного результату. Найбільш актуальним й ефективним інструментом боротьби з кризовими явищами є визнаний в багатьох розвинених країнах кластерний підхід, який базується на врахуванні позитивних синергетичних ефектів регіональної агломерації, тобто географічно прилеглої близькості виробника й споживача, мережевих ефектів, застосування знань й вмінь за рахунок спільної діяльності фахового персоналу інтеграційного об’єднання.

Мета статті – узагальнити теоретичні й практичні підходи щодо дослідження інвестиційної діяльності в процесі формування агропромислових кластерів та визначити базові умови для активізації інвестиційно-інноваційної складової кластерної політики агропромислового виробництва.

Одним з напрямів активізації інвестиційного розвитку регіональних агропромислових кластерів може бути впровадження інновацій. Економічні кластери дають можливість органам влади реалізовувати стратегію соціально-економічного розвитку регіону в напряму забезпечення конкурентних переваг економіки, впровадження інновацій і спеціалізації територіальної економічної системи.

Стаття присвячена проблемі активізації інвестиційної діяльності аграрного сектору економіки на основі формування регіональних агропромислових кластерів. Виділено дві основні організаційно-економічні моделі кластерної організації міжфірмової взаємодії: сіткову та відцентрову. Для реалізації кластерної політики запропоновано використовувати комбінований підхід.

Проаналізовано виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва у сільськогосподарських підприємствах та виявлено позитивні тенденції до збільшення обсягу виробництва, окрім виробництва молока, яке має негативну тенденцію до зниження.

Розроблено модель взаємодії учасників регіонального агропромислового кластеру в умовах інвестиційного процесу та обґрунтована його роль в активізації інвестиційної діяльності регіону. З’ясовано, що основною рушійною силою кластеру є сировинні зони переробних підприємств, які виступають полюсами концентрації факторів виробництва сировини й капіталу та забезпечують ефективну віддачу інвестицій в межах кластеру.

Наведено схему управління інвестиційно-інноваційними процесами агропромислового кластеру. Визначено, що в межах кластеру необхідно поглиблювати інтеграцію, так як виробництво сільськогосподарської продукції ще не є готовими до споживання продуктами.

Проаналізовано рівень інвестиційного розвитку сільського господарства, який є стабільно зростаючим, хоча область займає найнижчі місця серед регіонів країни за обсягом залучення інвестиційних ресурсів. Запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності аграрного виробництва.

Ключові слова


інвестиція; конкурентоспроможність; інтеграція; інновація; агропромисловий кластер

Повний текст:

PDF

Посилання


The Verkhovna Rada of Ukraine (2019) The Law of Ukraine «On investment activity», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012) The Law of Ukraine «On innovation activity», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012) The Law of Ukraine «On stimulating investment into top-priority sectors of economy for the purpose of creating new workplaces», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5205-17/

Weber, A. (1922) Ueber den Standort der Industrien [in zweiteil]. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Erster Teil: Reine Theorie des Standorts, 247 p., available at: https://archive.org/details/ueberdenstandort00webeuoft

Coase, R. (2007) The firm, the market, and the law, transl. from Engl. Moscow: Novoe izd-vo, 224 p. [in Russian].

Porter, M. (2005) Competition, transl. from Engl. Moscow: Williams [in Russian].

Shumpeter, Y. (2014) The theory of economic development, transl. from Germ. Moscow: Progress, 455 p. [in Russian].

Vojnarenko, M. P. (2011) Clusters in the institutional economy: monograph. Hmelnyckyj: HNU, Triada-M, 502 p. [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F., and Rossoha, V. V. (eds.) (2015) Integration and self-organization of agrarian business in the conditions of power decentralization: monograph. Kyiv: In-t agrarnoyi ekonomiky, 482 p. [in Ukrainian].

Sabluk, P. T. (2010) Clustering as a mechanism for improving the competitiveness and social orientation of the agrarian economy. Ekonomika APK, no. 1, pp. 3-12 [in Ukrainian].

Sokolenko, S. I. (2006) Strategy of competitiveness of the Ukrainian economy on the basis of cluster integration systems. Sevastopol: Ribest, 37 p. [in Ukrainian].

Maslak, O. I. and Talover, V. A. (2016) Comprehensive assessment of investment climate. Ekonomichnyj forum, vol. 3, рр. 51–59 [in Ukrainian].

Odintsov, O. M. (2016). The formation of preconditions of agricultural production cluster organization: author's abstract for Dr. Sc. in Economics: spec. 08.00.03 "Economics and management of national economy" / Institute of agrarian economics. Kyiv, 40 p. [in Ukrainian].

Competitive rhombus by M. Porter, available at: http:/macro-economic.ru/content/31/18

Denysenko, M. P. (2016) The main provisions of the formation of investment and innovation strategy of the enterprise. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 17-20 [in Ukrainian].

Kisil, M. I. (2003) Investment attractiveness. Finansovyj slovnyk-dovidnyk; in M. Ya. Demyanenko (ed.). Kyiv: IAE UAAN, pp. 204-205 [in Ukrainian].

Gross regional product in 2017: statistical yearbook (2019) Kyiv: Derzh. sluzhba statystyky Ukrayiny [in Ukrainian].

Regional development of Cherkasy region: statistical yearbook (2019) Cherkasy: Derz. sluzhba statystyky Ukrayiny [in Ukrainian].

The official website of the Ministry of regional development, construction and housing and communal services of Ukraine (2019) «Monitoring of socio-economic development of regions for 2017», available at: http://www.minregion.gov.ua (Accessed 10 April 2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1561-ХІІ / Верховна Рада України. ВВР. 1991. № 47. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12


Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV / Верховна Рада України. ВВР. 2002. № 36. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15


Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5205-VI / Верховна Рада України. ВВР. 2013. № 32. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5205-17


Weber A. Ueber den Standort der Industrien [in zweiteil]. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Erster Teil: Reine Theorie des Standorts. 1922. 247 p. URL: https://archive.org/details/ueberdenstandort 


Коуз Р. Фирма, рынок и право; пер. с англ. Москва: Новое изд-во, 2007. 224 с.


Портер М. Э. Конкуренция; пер. с англ. Москва: Вильямс, 2005. 608 с.
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития; пер. с нем. Москва: Прогресс, 1982. 455 с.


Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці. Хмельницький: ХНУ, Тріада-М, 2011. 502 с.


Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади / [Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко, М. Й. Малік та ін.]; за ред. М. Ф. Кропивка та В. В. Россохи. Київ: ННЦ ІАЕ, 2015. 484 с.


Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 3–12.


Соколенко С. Стратегія конкурентоспроможності економіки України на основі інтеграційних систем – кластерів. Севастополь: Рібест, 2006. 37 с.


Маслак О. І., Таловер В. А. Комплексна оцінка інвестиційної привабливості країни. Економічний форум. 2016. № 3. С. 51–59.


Одінцов О. М. Формування передумов кластерної організації агропромислового виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Ін-т аграрної економіки. Київ, 2016. 40 с.


Конкурентный ромб М. Портера. URL: http:/macro-economic.ru/content/31/18
Денисенко М. П., Бродюк І. В., Сташенюк Д. Г. Основні положення формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 17–20.


Кісіль М. І. Інвестиційна привабливість. Фінансовий словник-довідник / за ред. М. Я. Дем’яненка. Київ: ІАЕ УААН, 2003. С. 204–205.

Валовий регіональний продукт у 2017 році: стат. зб. Київ: Держ. служба статистики України, 2019. 158 с.

Регіональний розвиток Черкаської області за 2018 рік: стат. зб. Черкаси: Держ. служба статистики України, 2019. 248 с.


Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2017 р. / Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.ua

Copyright (c) 2019 Олег Михайлович Одінцов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420