DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.55.2019.186583

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Олег Олександрович Григор, Тетяна Петрівна Потапенко

Анотація


Однією з передумов безперебійного функціонування та розвитку підприємств та зростання конкурентних переваг є переформатування їх діяльності на основі інновацій. Інноваційний шлях розвитку суб’єктів підприємництва потребує залучення значних додаткових ресурсів. Саме венчурне інвестування є одним зі способів активізації інноваційної діяльність підприємств. Практика функціонування венчурного підприємництва в Україні є недостатньо розвиненою та перебуває на стадії формування  з періоду здобуття незалежності. Потребують вирішення та урегулювання ряд проблем, зокрема щодо нормативно-правового, організаційного та фінансового забезпечення. Тому доцільним є врахування зарубіжного досвіду та перспектив його впровадження в умовах вітчизняної економіки.

Метою статті є дослідження особливостей державного регулювання венчурного підприємництва у інших країнах; виявлення чинників, котрі стримують розвиток венчурного інвестування в Україні; розробка пропозицій щодо використання зарубіжного досвіду в умовах вітчизняної економіки.

У статті розглянуто особливості інноваційної активності вітчизняної економіки: рівень витрат  підприємств на інновації, частку інноваційної продукції. Виявлено, що зростання кількості венчурних підприємств не сприяє зростанню інноваційної активності економіки України. Зазначено, що малий та середній бізнес сприяє формуванню конкурентного середовища, гнучкості та індивідуалізації виробництва, що забезпечує йому необхідні передумови для впровадження інновацій. Однак, доступ зазначеного сектора бізнесу до традиційних джерел фінансування обмежений, що загострює потребу у розвитку венчурного інвестування. Активізація венчурного підприємництва потребує втручання держави.

Вказано, що державне регулювання венчурного підприємництва має бути спрямованим на формування найбільш сприятливих умов для забезпечення ризикового інвестування провідних ланок інноваційної сфери національної економіки, зокрема, високотехнологічних процесів, які забезпечують конкурентні переваги вітчизняного бізнесу на міжнародних ринках. Оскільки, у багатьох країнах держава не лише формує правове поле з метою стимулювання розвитку венчурного інвестування, але й є безпосереднім учасником процесу фінансування, розглянуто інструменти державного впливу на розвиток венчурного інвестування закордоном, а саме у наступних країнах: Ізраїль, Фінляндія, Нідерланди, Чилі, Угорщина. Зважаючи на суттєве випереджання інноваційного та соціально-економічного розвитку даних країн в цілому порівняно з Україною, основну увагу зосереджено на тих моментах, які дозволяють використати цей досвід у вітчизняній практиці.       


Ключові слова


інноваційне підприємство; венчурне підприємництво; інститут спільного інвестування; державне регулювання економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalyshyn, P. (2010) Venture business in USA. From crisis to crisis. Ekonomist: sci. journ., no. 7, pp. 69-71 [in Ukrainian].

Official site of State statistics service in Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Official site of Ukrainian association of investment business. Available at: http://www.uaib.com.ua

Onyshchenko, V. V. (2014) State regulation and support of venture entrepreneurship in economic development process. Naukovi pratsi NDFI, iss. 4, pp. 64-71 [in Ukrainian].

Adamovska, V. S. (2017) Mechanism of economy state regulation and the choice of economic policy direction in modern conditions of management. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, no. 4. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063

Yong, L. (2008) Duration analysis of venture capital staging: A real options perspective. Journal of Business Venturing, vol. 23 (5), pp. 497-512.

Lobas, I. (2012) Foreign experience of state support of innovative activity venture investment. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, iss. 1, pp. 196-203 [in Ukrainian].

Herneho, Yu. O. (2017) Scandinavian model of innovation activity support: experience of Finland. Naukovi pratsi NDFI, iss. 2, pp. 53-64 [in Ukrainian].

Official site of Israel Science and Technology Homepage. Available at: https://www.science.co.il/

World Investment Report (2008): Transnational corporations and the infrastructure challenge / UNCTAD. New York; Geneva: UN, XXVI, 384 p.

Voinova, Ye. I. (2009) Innovative strategy of TNCs in post-socialist countries in the context of the global financial crisis. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Ekonomika, iss. 15 (14), pp. 37-49 [in Ukrainian].

Dmytriv, V. I. (2014) World experience of financial regulation of investment and innovation activities. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_48


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи. Економіст: наук. журн. 2010. № 7. С. 69–71.


Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua


Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. URL: http://www.uaib.com.ua


Онищенко В. В. Державне регулювання та підтримка венчурного підприємництва в процесі розвитку економіки. Наукові праці НДФІ. 2014. Вип. 4. С. 64–71.


Адамовська В. С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063


Yong L. Duration analysis of venture capital staging: A real options perspective. Journal of Business Venturing. 2008. Vol. 23 (5). Р. 497–512.


Лобас І. Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 1. С. 196–203.


Гернего Ю. О. Скандинавська модель підтримки інноваційної діяльності: досвід Фінляндії. Наукові праці НДФІ. 2017. Вип. 2. С. 53–64.


Офіційний сайт Israel Science and Technology Homepage. URL: https://www.science.co.il/


World Investment Report, 2008: Transnational corporations and the infrastructure challenge / UNCTAD. New York; Geneva: UN, 2008. XXVI. 384 p.


Войнова Є. І. Інноваційна стратегія ТНК у постсоціалістичних країнах в умовах світової фінансової кризи. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2009. Вип. 15. Т. 14. С. 37–49.


Дмитрів В. І. Cвітовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Ефективна економіка. 2014. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_7_48

Copyright (c) 2019 Олег Олександрович Григор, Тетяна Петрівна Потапенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420