DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.55.2019.187504

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ (В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ)

Володимир Іванович Захарченко

Анотація


У статті відповідно до основних напрямів економічної теорії розглянуто положення теорії державних фінансів, а також спеціальні теоретичні підходи до бюджетування та реформування бюджетної системи, які можуть скласти теоретичний базис бюджетної реформи в Україні. Підкреслено, що в рамках класичної теорії державних фінансів вагоме значення мають наукові положення німецьких камералістів, зокрема щодо оптимальних ставок оподаткування, фізіократів щодо балансування доходів і видатків бюджету, представників класичної політичної економії стосовно бюджетування сприятливих умов для ринку, представників німецької історичної школи щодо збільшенням частки державних витрат у ВВП, маржиналістів щодо еквівалентності розмірів податків та суспільних благ, представників неокласичної економічної школи для введення прогресивної системи оподаткування. Зауважено, що в рамках сучасної теорії державних фінансів важливе значення мають наукові положення кейнсіанства та неокейнсіанства з антициклічного бюджетного регулювання економіки, монетаризму щодо впливу на сукупний попит зміни кількості грошей в обігу, нової неокласики зі зниження податкового навантаження на бізнес, неокласичного синтезу та інституціоналізму щодо бюджетної політики на засадах соціальної справедливості, а неоінституціоналізму щодо інститутів державного бюджетування.


Ключові слова


економічна теорія (за основними напрямами); теорія державних фінансів; бюджетна система; бюджетування; бюджетне регулювання; теоретичні основи бюджетної реформи

Повний текст:

PDF

Посилання


Churkina, I. E. (2014) The evolution of scientific concepts on the problems of the budget system. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 2, pp. 164–172 [in Ukrainian].

Blancart, S. (2000) Public finance in a democracy: An introduction to financial science, transl. from german. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Marx, K. (1853/1957) Soap for the people, a tidbit for the Times – the budget of the coalition government. Marx, K. und Engels, F. Works. 2nd species. Moscow: Gospolitizdat, vol. 9, pp. 78–85 [in Russian].

Sidelnikova, L. (2017) Genesis of tax theory in the Western scientific tradition. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no 1, pp. 7–13 [in Ukrainian].

Marx, K. (1867/1963) Capital. Criticism of political economy, vol. I. Book. I: The process of producing capital (1867) Marx, K. und Engels, F. Works. 2nd species. Kyiv: Politvydav Ukrainy, vol. 23 [in Ukrainian].

Fedosov, V. M. and Yurij, S. I., eds. (2012) Budget system: textbook. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury; Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Laffer Arthur B., Seymour Jan P., eds (1979) The Economics of the Tax Revolt. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Musgrave, R. A., Musgrave, P. B. (2009) Public finance: theory and practice / transl. from engl. Moskva: Biznes Atlas, 2009 [in Russian].

Kuzmenko, V. P. (2004) The theory of social choice: a retrospective analysis in the context of a transitive economy. Naukovi zapysky NaUKMA: Ekonomichni nauky, vol. 30, pp. 3–12 [in Ukrainian].

Lysyak, L. V. (2009) Budget policy in the system of state regulation of socio-economic development of Ukraine. Kyiv: Akademiia finansovoho upravlinnia [in Ukrainian].

Gritsenko, A. A., ed. (2008) Institutional architectonics and dynamics of economic transformations. Kharkov: Fort [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Чуркіна І. Є. Еволюція наукових концепцій щодо проблематики бюджетної системи. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2. С. 164–172.


Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / пер. з нім. Київ: Либідь, 2000. 654 с.


Маркс К. Мыло для народа, лакомый кусок для «Times» – бюджет коалиционного правительства (1853). Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Москва: Госполитиздат, 1957. Т. 9. С. 78–85.


Сідельникова Л. Генеза теорії податків у західній науковій традиції. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 1. С. 7–13.


Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Т. I. Кн. I: Процес виробництва капіталу (1867). Маркс К., Енгельс Ф. Твори. 2-ге вид. Київ: Політвидав України, 1963. Т. 23. 848 с.


Бюджетна система: підручник / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна думка, 2012. 871 [1] с.


The Economics of the Tax Revolt / Arthur B. Laffer, Jan P. Seymour, eds. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. 138 p.


Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б. Государственные финансы: теория и практика / пер. с англ. Москва: Бизнес Атлас, 2009. 716 с.


Кузьменко В. П. Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у контексті транзитивної економіки. Наукові записки НаУКМА: Економічні науки. 2004. Т. 30. С. 3–12.


Лисяк Л. В. Бюджетна політика в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України. Київ: Академія фінансового управління, 2009. 600 с.


Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. Харьков: Форт, 2008. 928 с.

Copyright (c) 2019 Володимир Іванович Захарченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420