DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201632

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ МАЛОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Олег Михайлович Одінцов

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування регіональних агропромислових кластерів малої форми господарювання як основи стабільного розвитку аграрного сектору економіки.

Запропоновано в якості інтеграційної форми кластерного об’єднання створити агропромислове інфраструктурне управління, що діє на основі логістичної координації й забезпечує максимальний синергетичний ефект та узгодження економічних інтересів учасників господарських процесів в кластері.

Розроблено модель взаємодії учасників регіонального агропромислового кластеру малої форми господарювання в сучасних економічних умовах та обґрунтована його роль в активізації розвитку малого бізнесу в аграрній економіці регіону.

З’ясовано, що агропромислове інфраструктурне управління, як частина кластеру повинна складатися з сукупності елементів визначальної та підтримуючої систем, які об’єднанні матеріальними потоками. В свою чергу, визначальна система має чотири взаємопов’язані групи елементів (переробка, транспортування, складування та збут) і підтримуюча система має чотири взаємопов'язані групи елементів (нормативно-правова, фінансова, матеріально-технічна та кадрова підтримка).

Наведено види малих форм господарювання на селі, які є базою до формування регіональних агропромислових кластерів малої форми господарювання, а саме: малі сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті селянські господарства, домогосподарства, індивідуальні підприємці, сільськогосподарські кооперативи.

Формування агропромислових кластерів малої форми господарювання як ефективного механізму розв’язання соціально-економічних проблем на селі сприяє зайнятості населення й підвищенню конкурентоспроможності агропромислового виробництва.

Ключові слова


кластер; малі форми господарювання; агропромислове інфраструктурне управління; визначальні та підтримуючі об’єкти кластеру; агропромисловий кластер малої форми господарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bului, O. (2018) Cluster forms of organization of production in the agricultural sector. Kooperatyvni chytannia: 2018 rik : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., 01.06.2018. Zhytomyr : ZhNAEU, pp.135–140 [in Ukrainian].

Postol, A. A. (2017) Using the strategies of focusing, differentiation, cooperation and clustering in the management of the development of small agricultural enterprises. Elektronne naukove vydannia «Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky». Mykolaivskyi natsionalnyi universytet im. V. O. Sukhomlynskoho. Mykolaiv, vol. 15, pp. 298-300 [in Ukrainian].

Stepanova, T. A., Kvilinsky, A. S. (2010) The Clustering as Method of the Stability Increasing of Small Business Subjects. Ekonomichnyi Visnyk Donbasu, vol. 1, pp. 150-158 [in Ukrainian].

Stepanova, T. A., Kvilinsky, A. S., Siuziaeva, O. V. (2011) Creating opportunities for small businesses’ development under conditions of the cluster. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichna. Donetsk: DonNTU, vol. 39-1, pp. 114-121 [in Russian].

Kropyvko, M. F. (2013) Development of cluster systems as a booster for the level of competitiveness and social orientation of agrarian enterprises. Ekonomika APK, no. 3, pp. 3-15 [in Ukrainian].

Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku / za red. Yu. O. Lupenka, V. Ya. Mesel-Veseliaka. K.: NNTs «IAE», 2012. 182 p [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F., and Rossoxa, V. V. (Eds.) (2015) Integraciya ta samoorganizaciya agrarnogo biznesu v umovax decentralizaciyi vlady: monohrafiia [Integration and self-organization of agrarian business in conditions of decentralization of power: monograph]. K.: Instytut agrarnoyi ekonomiky, 482 p [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F., Kovalova, O. V. (2018) Sutnist klastera yak novitnoyi merezhevoyi organizaciyi spilnoyi diyalnosti v agropromyslovomu vyrobnycztvi [Essence of the cluster as the latest network organization of joint activities in agro-industrial production]. Ekonomika APK, No. 6, pp. 18–30 [in Ukrainian].

Lupenko, Yu. O., Shpykuliak, O. H., Malik, M. Y. Rozvytok malykh ahrarnykh pidpryiemstv u rynkovomu instytutsiinomu seredovyshchi: indykatory ta efektyvnist : monohrafiia. K.: NNTs «IAE», 2017. 204 p [in Ukrainian].

Shkoda, M. S., Harkusha, I. R. (2019) Classification of subsidiaries of a small business based on franchising. Aktualni problemy innovatsiinoho rozvytku klasternoho pidpryiemnytstva v Ukraini : materialy III-oi Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kyiv: KNUTD, pp. 18-25 [in Ukrainian].

Odintsov, O. M. (2016) Formuvannya peredumov klasternoyi organizaciyi agropromyslovogo vyrobnycztva [Preconditions formation of agricultural production cluster organization]. Dis. author's abstract for the degree of doc. of econ.: special. 08.00.03 "Economics and management of national economy". Institute of agrarian economics. Kyiv, 40 p [in Ukrainian].

Zbarskyi, V. K., Hrybova, D. V.(2019) Mali formy hospodariuvannia yak seredovyshche formuvannia serednoho klasu na seli. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. Dnipro: UMSF, № 3, pp. 198-206. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_3_25 [in Ukrainian].

Legal Act of Ukraine as on 16.01.2003 No. 436-IV (2003). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

On Farming Enterprise as on 2003 No. 973-IV (2003). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15 [in Ukrainian].

On Individual Farm as on 2003 No. 742-IV (2003). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15 [in Ukrainian].

On All-Ukrainian Population Census as on 2000 No. 2058-III (2000). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-14 [in Ukrainian].

Legal Act of Ukraine as on 16.01.2003 No. 435-IV (2003). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

On Agricultural Cooperation as on 1997 No. 469/97 (1997). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булуй О. Г. Кластерні форми організації виробництва в аграрному секторі. Кооперативні читання: 2018 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1 черв. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 135–140.

Постол А. А. Використання стратегій зосередження, диференціації, кооперування та кластеризації в управлінні розвитком малих аграрних підприємств. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2017. Випуск 15. С. 298-300.

Степанова Т. А., Квилинский А. С. Кластеризація як спосіб підвищення стійкості суб’єктів малого бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 1. С. 150-158.

Степанова Т. А., Квилинский А. С., Сюзяева О. В. Формирование возможностей развития субъекта малого предпринимательства в условиях кластера. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Донецьк: ДонНТУ, 2011. Випуск 39-1. С. 114-121.

Кропивко М. Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 3-15.

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.

Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф., Малік М. Й. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади : монографія / Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко, М. Й. Малік, С. Я. Воскобійник, І. Л. Голік та ін., НААН України, ННЦ «Інститут аграрної економіки»; За ред. М. Ф. Кропивка, В. В. Россохи. Київ: Інститут аграрної економіки, 2015. 482 с.

Кропивко М. Ф., Ковальова О. В. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 18–30.

Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, М. Й. Малік; За ред. О. Г. Шпикуляка. К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.

Шкода М. С., Гаркуша І. Р. Кластеризація суб’єктів малого підприємництва на основі франчайзингу. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матеріали III-ої Всеукр. наук.-практ. конф. (28.03.2019). Київ: КНУТД, 2019. С. 18-25.

Одінцов О. М. Формування передумов кластерної організації агропромислового виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Інститут аграрної економіки. Київ, 2016. 40 с.

Збарський В. К., Грибова Д. В. Малі форми господарювання як середовище формування середнього класу на селі. Науковий погляд: економіка та управління. Дніпро: УМСФ, 2019, № 3. С. 198-206. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_3_25.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами і допов.), (редакція від 13.02.2020 р.). URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-IV / Верховна Рада України. ВВР. 2003. № 45. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. № 742-IV / Верховна Рада України. ВВР. 2003. № 29. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15.

Про Всеукраїнський перепис населення: Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2058-III / Верховна Рада України. ВВР. 2000. № 51-52. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-14.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами і допов.), (редакція від 13.02.2020 р.). URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР / Верховна Рада України. ВВР. 1997. № 39. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр.

Copyright (c) 2020 Олег Михайлович Одінцов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420