DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201676

ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖІЛЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Оксана Володимирівна Захарова

Анотація


Метою статті є розкриття особливостей здійснення інвестування у людський капітал на рівні підприємства як основного важеля активізації інноваційного розвитку країни. У статті обґрунтовано доцільність підвищення інтенсивності інвестування у людський капітал та доведено необхідність активізації інноваційного розвитку. Розглянуто міжнародні аспекти та українські законодавчі ініціативи щодо активізації інноваційної діяльності через нагромадження людського капіталу. Проведено аналіз рейтингу України за Глобальним індексом конкурентоспроможності протягом 2010-2019 рр., проаналізовано тенденції зміни субіндексів людського розвитку – «здоров’я» та «навички», субіндексу «інноваційні можливості». Визначено та проаналізовано основні джерела інвестування у людський капітал. Наведено конкретні приклади найкращих практик інвестування у людський капітал через створення відокремлених структурних підрозділів професійного розвитку найбільшими роботодавцями в Україні. Проаналізовано два основних економічно доцільних варіанти збільшення рівня професійної компетенції працівників малих та середніх підприємств в Україні. Конкретизовано управлінські підходи, які можуть бути реалізованими за наявності обмеження фінансових ресурсів та можливостей інвестування підприємством коштів у людський капітал.


Ключові слова


інвестування у людський капітал; інноваційний розвиток; підприємство; конкурентоспроможність; навчальний центр; професійний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


The concept of development of the national innovation system: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2009). Official Gazette of Ukraine, no. 47, рр. 53-57 [in Ukrainian].

Scientific and innovative activity of Ukraine (2018) Statistical Digest. Kiev: State Service of Ukraine, 108 p. [in Ukrainian].

Chukhno, A. (2009) Actual problems of the development of economic theory at the present stage. The economy of Ukraine, no. 5, рр. 15-34 [in Ukrainian].

Kolot, A.M., Kravchuk, A.I. (2015) Man and the new economy: theoretical and methodological analysis of interaction and development dominants. Economic theory, no. 1, рр. 5-25 [in Ukrainian].

Grishnova, О.A. (2014) Human intellectual and social capital of Ukraine: essence, interconnection, assessment, development directions. Social and labor relations: theory and practice, no. 1, рр. 34-42 [in Ukrainian].

Breach, V.Ya., Snigur, H.A. (2017) Innovation in the human development system. Innovative economy, no. 5-6, рр. 37-41 [in Ukrainian].

Cherna, L.O., Zachesa, O.D. (2017) Scientific and methodological approaches to the innovative development of human capital. Agromir, no. 6, рр. 17-20 [in Ukrainian].

Antokhov, A.A. (2018) Mutual human capital and innovative economic development. Business Navigator, iss. 1(2), рр. 32-35 [in Ukrainian].

Fedulova, L.I., Prisyazhnyuk, A.Yu. (2015) The human innovative factor in the socio-economic development of Ukraine: the international dimension. Economic Annals-XXI, no. 1-2(1), pp. 15-19 [in Ukrainian].

Antonyuk, V.P. (2007) Formation and use of human capital in Ukraine: socio-economic assessment and development support. NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics. Donetsk, 348 p. [in Ukrainian].

Human Resources Development Recommendation, 2004 (No. 195). International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ INSTRUMENT_ID:312533.

Education and training for work in a knowledge-based society (2002) International Labor Conference. Session 91, Geneva [Reports]. Report 4 (1). Geneva, 149 с.

The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf.

The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf.

The Global Competitiveness Report 2014-2015. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.

The Global Competitiveness Report 2013-2014. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.

The Global Competitiveness Report 2012-2013. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.

The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.

The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.

Zakharova, O.V. (2010) Management of investing in human capital: methodology, assessment, planning. Donetsk: DRUK-INFO, 378 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Концепція розвитку національної інноваційної системи: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. №680-р. Офіційний вісник України. 2009. №47. Ст. 1593. С. 53-57.


Наукова та інноваційна діяльність України. 2018. Статистичний збірник. Київ: Державна служба України, 2019. 108 с.


Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі. Економіка України. 2009. № 5. С. 15-34.


Колот А.М., Кравчук О.І. Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку. Економічна теорія. 2015. № 1. С. 5-25.


Грішнова О.А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. №1. С. 34-42.


Брич В.Я., Снігур Х.А. Інновації в системі людського розвитку. Інноваційна економіка. 2017. №5-6. С. 37-41. 


Чорна Л.О., Зачоса О.Д. Науково-методичні підходи інноваційного розвитку людського капіталу. Агросвіт. 2017. № 6. С. 17-20.


Антохов А.А. Взаємовпливи людського капіталу та інноваційного розвитку економіки. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1(2). С. 32-35.


Федулова Л.І., Присяжнюк А.Ю. Людський інноваційний фактор у соціально-економічному розвитку України: міжнародний вимір. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 1-2(1). С. 15-19.


Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: моногр. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2007. 348 с.


Human Resources Development Recommendation, 2004 (No. 195). International Labour Organization. URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ INSTRUMENT_ID:312533.


Обучение и подготовка к трудовой деятельности в обществе, основанном на знаниях / МОТ. Международная конференция труда. Сессия 91, Женева [Доклады]. Доклад 4 (1). Женева: МБТ, 2002. 149 с.


The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.


The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf.


The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.


The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf.


The Global Competitiveness Report 2014-2015. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.


The Global Competitiveness Report 2013-2014. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.


The Global Competitiveness Report 2012-2013. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.


The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.


The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.


Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: монографія. Донецьк: ТОВ «ДРУК-ІНФО», 2010. 378 с.

Copyright (c) 2020 Оксана Володимирівна Захарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420