DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202017

ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олена Іванівна Черниш, Сергій Анатолійович Гуренко

Анотація


У статті досліджено особливості функціонування промислових підприємств. Окреслено змінний характер вітчизняного бізнес-середовища. Розкрито причини, що призводять до нерівномірного використання матеріальних, інформаційних, людських і фінансових ресурсів. Досліджено проблеми управління виробництвом. Виявлено причини та наслідки недосконалої координації виробничих процесів. Обґрунтовано необхідність функціонального перерозподілу бізнес-процесів на сучасних промислових підприємствах. З’ясовано ефективні методи управління виробництвом. Наведено процедури впровадження реінжинірингу на великих промислових підприємствах. Визначено послідовність побудови стратегії реінжинірингу. Окреслено проблеми та принципові умови реалізації реінжинірингу на промислових підприємствах. Наведено перелік очікуваних результатів від впровадження стратегії реінжинірингу. Визначено перспективи та переваги застосування стратегії реінжинірингу бізнес-процесів на сучасних промислових підприємствах.


Ключові слова


промислові підприємства; виробничий менеджмент; проблеми управління; бізнес-процеси; реінжиніринг; стратегія реінжинірингу; ефективність управління; розвиток підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Vynohradova O.V. (2005) Reinzhynirynh biznes-protsesiv u suchasnomu menedzhmenti [Reengineering of business processes in modern management] (monohrafiya) Donetsʹk, DonDUET im. M. Tuhan-Barnovsʹkoho, 195 [in Ukrainian].

Gurenko A.V. (2016) Peredumovy ta etapy rozvytku rehionalʹnoyi infrastruktury rynku [Prerequisites and stages of development of regional market infrastructure] Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu CH.I. Kherson, VD «Helʹvetyka», 20, 126-129 [in Ukrainian].

Kyrychek V. O. (2015) Rolʹ reinzhynirynhu biznes-protsesiv u pidvyshchenni efektyvnosti upravlinnya pidpryyemstvom ta rozvytku yoho personalu [The role of business process reengineering in improving the efficiency of managing an enterprise and developing its staff] Rynok pratsi ta zaynyatistʹ naselennya, 1, 23-25 [in Ukrainian].

Kozachenko A.V. Praktychni pidkhody do polipshennya biznes-protsesiv [Practical approaches to improving business processes] URL: http://www.elitarium.ru (accessed 28.03.2020) [in Ukrainian].

Komandrovsʹka V.YE. Biznes-protsesy pidpryyemstva: sutnistʹ ta metody vdoskonalennya [Business processes of the enterprise: essence and methods of improvement] URL:http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/325 (accessed 07.04.2020) [in Ukrainian].

Lysenko O.A. Klasyfikatsiya biznes-protsesiv na promyslovykh pidpryyemstvakh: teoretychni aspekty [Classification of business processes in industrial enterprises: theoretical aspects] URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9488/1/15.pdf. (accessed 05.04.2020) [in Ukrainian].

Ravyn Dzhesutasan, Dzhon Budro (2019) Reynzhynyrynh byznesa: Kak hramotno vnedrytʹ avtomatyzatsyyu y yskusstvennyy yntellekt [Business Reengineering: How to Automatically Implement Automation and Artificial Intelligence] Per. s anhl. M. : Alʹpyna Pablysher, 278 [in Russian].

Taranyuk L.M. (2011) Metodolohiya reinzhynirynhu biznes-protsesiv promyslovykh pidpryyemstv [Methodology of reengineering business processes of industrial enterprises] Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, 1, 111-119 [in Ukrainian].

Khmelevsʹkyy O.V. Intehratsiyni perspektyvy promyslovykh pidpryyemstv Ukrayiny [Integration prospects of industrial enterprises of Ukraine] URL: http://mev.khnu.km.ua/load/2013/6_vpliv_mizhnarodnikh_vidnosin_na_formuvannja_konkurentnikh_perevaiemstv/36-1-0-198 (accessed 05.04.2020) [in Ukrainian].

Chukhray N.I., Matviy S.I. Reinzhynirynh biznes-protsesiv u tsentralizatsiyi upravlinnya promyslovym pidpryyemstvom [Reengineering business processes in the centralization of industrial enterprise management] URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_172_181.pdf (accessed 25.03.2020) [in Ukrainian].

Harrinhton, D. (2002) Optimizatsiia biznes-protsessov: documentirovaniie, analiz, upravlenie, optimizathiia [Optimization of business-processes: documentation, analysis, management, optimization]. Saint Petersburg: ABC BMikro [in Russian].

Marshall, Paul W. (1979) A Note on Process Analysis Harvard Business School Case. - Boston: Harvard Business School Publishing [in English].

Hammer M (1990). Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterat. - Harvard Business Review, 104-112 [in English].

Hammer, M., & Champy, J. (1993) Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution. London: Nicholas Brealey Publishing [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія / О.В. Виноградова. – Донецьк, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барновського, 2005. – 195 с.

2. Гуренко А.В. Передумови та етапи розвитку регіональної інфраструктури ринку / А.В. Гуренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип.20 Ч.І. Херсон, ВД «Гельветика», 2016. – С.126-129.

3. Киричек В. О. Роль реінжинірингу бізнес-процесів у підвищенні ефективності управління підприємством та розвитку його персоналу / В. О. Киричек // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 23-25.

4. Koзaчeнкo А.В. Практичні підходи до поліпшення бізнес-процесів [Електронний ресурс] / А.В.Козаченко. – Режим доступу: http://www.elitarium.ru.

5. Командровська В.Є. Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи вдосконалення [Електронний ресурс] / В.Є. Командровська. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/325.

6. Лисенко О.А. Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / О.А. Лисенко. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9488/1/15.pdf.

7. Реинжиниринг бизнеса: Как грамотно внедрить автоматизацию и искусственный интеллект / Равин Джесутасан, Джон Будро ; Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 278 с.

8. Таранюк Л.М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств / Л.М. Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2011. – №1. – С. 111-119.

9. Хмелевський О.В. Інтеграційні перспективи промислових підприємств України [Електронний ресурс] / О.В.Хмелевський, Н.А.Тарасова. – Режим доступу: http://mev.khnu.km.ua/load/2013/6_vpliv_mizhnarodnikh_vidnosin_na_formuvannja_konkurentnikh_perevaiemstv/36-1-0-198.

10. Чухрай Н.І., Матвій С.І. Реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління промисловим підприємством [Електронний ресурс] / Н.І. Чухрай Н.І., С.І. Матвій - Режим доступу:  http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_172_181.pdf

11. Харрингтон Д., Эсселинг К., Нимвег Х. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Д. Харрингтон, К.Эсселинг, Х. Нимвег CПб, 2002. – 328с.

12. Marshall, Paul W. “A Note on Process Analysis”. Harvard Business School Case No. 9-675-038. Boston: Harvard Business School Publishing, rev. July 1, 1979.

13. Hammer M Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate / M. Hammer // Harvard Business Review, July – Agust 1990, p.104-112

14. Hammer M. Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution / M. Hammer, J. Champy. – London : Nicholas Brealey Publishing, 1993. – 340 p.
Copyright (c) 2020 Олена Іванівна Черниш, Сергій Анатолійович Гуренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420