DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202020

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Наталія Олександрівна Подлужна, Олександр Володимирович Якушев

Анотація


Метою наукового дослідження є систематизація показників, які дозволяють оцінити спроможність регіонів України до результативного формування економіки знань (далі – ЕЗ). Для реалізації поставленої мети використано системний підхід та метод логічного узагальнення. Результатом наукового дослідження є обґрунтування та систематизація показників, на основі яких доцільно здійснювати аналіз економічного потенціалу регіонів України до формування ЕЗ, забезпечити достатність інформаційної бази для якісного здійснення цієї процедури та пошук додаткових джерел інформації щодо визначення стану досягнутого рівня готовності країни до знаннєвого розвитку. Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні критеріальної бази діагностики потенційних можливостей регіону до формування ЕЗ, яку систематизовано за її компонентами. Практична значимість дослідження визначається подальшим розвитком інформаційного забезпечення оцінки формування ЕЗ у регіонах України.


Ключові слова


економіка знань; регіон; оцінка; потенціал; інформаційне забезпечення; освіта; інформаційно-комунікаційні технології; наука; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Podluzhna N. The role of economy of knowledge in The postindustrial environment. International Journal of New Economics and Social Sciences. Warszawa. 2017. № 1 (5). С.130-143.

Smal', V. (2012), Do vyvchennia ekonomiky znan': formuvannia systemy pokaznykiv. Chasopys sotsial'no-ekonomichnoi heohrafii. Vol. 13(2). pp. 21-26.

Pankova, L.I., Potapenko, T.P. (2016), Metodychni aspekty otsinky efektyvnosti innovatsijnoho seredovyscha iak umova rozvytku biznes-inkubatsii. Intelekt KhKhI. №6. S. 187-197.

Kotsiubynskyj, V.A., Eremkyn, V.A. (2014), Yzmerenye urovnia ynnovatsyonnoho razvytyia: myrovaia praktyka y rossyjskyj opyt. Moskva: Yzdatel'skyj dom «Delo», RANKhyHS, 194 s.

Semiv L.K., Huzar U.Ye. (2011), Trudova diial'nist' v ekonomitsi znan': pidkhody do otsinky vplyvu znannievykh faktoriv. Rehional'na ekonomika. №3. S.131-140.

Hurova, Y. (2014), Vysokotekhnolohychnyj eksport SNH: problema yzmerenyia. Evrazyjskaia ekonomycheskaia yntehratsyia. №4 (25). S. 31-46.

Podluzhna, N.O. (2018), Ekonomika znan': problemy ta perspektyvy formuvannia v rehionakh Ukrainy. Monohrafiia. Kharkiv: FLP Panov A.N. 416 s.

Knowledge Assessment Methodology 2012. URL: http://web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,menuPK:1414738~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1414721,00.html.

Sokolik, M.P. (2007), Indeks rozvitku suspilstva znan v Ukrayini. Ekonomika i prognozuvannya. №4. S. 7-24.

Ligonenko, L. (2012), Ocinka innovacijnosti ekonomiki Ukrayini v mizhderzhavnih rejtingah. Visnik KNTEU. №3. S.5-22.

Yakushev O.V. Formation of business incubators in innovation and education clusters: problems and prospects of Ukrainian regions. Bulletin of Cherkasy University. Series: Economic Sciences. Cherkasy: ChNU, 2017. №4. Part 2. P. 110-118.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Podluzhna N. The role of economy of knowledge in The postindustrial environment. International Journal of New Economics and Social Sciences. Warszawa. 2017. № 1 (5). С.130-143.


2. Смаль В. До вивчення економіки знань: формування системи показників. Часопис соціально-економічної географії. 2012. Вип. 13(2). С. 21-26.


3. Панкова Л.І., Потапенко Т.П. Методичні аспекти оцінки ефективності інноваційного середовища як умова розвитку бізнес-інкубації. Інтелект ХХІ. 2016. №6. С. 187-197.


4. Коцюбинский В.А., Еремкин В.А. Измерение уровня инновационного развития: мировая практика и российский опыт. Москва: Издательский дом «Дело», РАНХиГС, 2014. 194 с.


5. Семів Л.К., Гузар У.Є. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів. Регіональна економіка. 2011. №3. С.131-140.


6. Гурова И. Высокотехнологичный экспорт СНГ: проблема измерения. Евразийская экономическая интеграция. 2014. №4 (25). С. 31-46.


7. Подлужна Н.О. Економіка знань: проблеми та перспективи формування в регіонах України. Монографія. Харків: ФЛП Панов А.Н., 2018. 416 с.


8. Knowledge Assessment Methodology 2012. URL: http://web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,,menuPK:1414738~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1414721,00.html (дата звернення: 16.02.2020).


9. Соколик М.П. Індекс розвитку суспільства знань в Україні. Економіка і прогнозування. 2007. №4. С. 7-24.


10. Лігоненко Л. Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах. Вісник КНТЕУ. 2012. №3. С.5-22.

11. Якушев О.В. Формування бізнес-інкубаторів у інноваційно-освітніх кластерах: проблеми та перспективи регіонів України. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧНУ, 2017. Вип. №4. Ч. 2. С. 110-118.

Copyright (c) 2020 Наталія Олександрівна Подлужна, Олександр Володимирович Якушев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420