DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202027

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ ЗА РІВНЕМ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Вікторівна Шевченко, Олександр Анатолійович Сергієнко

Анотація


В статті аргументується актуальність проведення диференціації регіонів за рівнем продовольчого забезпечення. Основною метою проведеного дослідження є виявлення типологічних груп регіонів зі схожими тенденціями розвитку продовольчого комплексу. Таке сегментування регіонів дозволить розробити найбільш актуальні і затребувані в кожній групі регіонів заходи щодо підвищення рівня продовольчого забезпечення, сприятиме обгрунтованому прийняттю стратегічних рішень щодо створення партнерських програм розвитку АПК.

Визначено доцільність і особливості застосування кластерного аналізу. Сформовано систему показників розвитку сільського господарства та харчової промисловості, як ключових структурних елементів продовольчого комплексу регіону. За допомогою ієрархічного агломеративного методу кластерного аналізу досліджено 24 регіони України, побудовано дендрограми групування регіонів за рівнем розвитку сільського господарства та харчової промисловості. На основі проведеного дослідження дана узагальнююча оцінка і здійснений міжрегіональний порівняльний аналіз показників продовольчого забезпечення регіонів та факторів, що визначають їх територіальну диференціацію.


Ключові слова


продовольчий комплекс; продовольче забезпечення; кластерний аналіз; сільське господарство; харчова промисловість; диференціація регіонів

Повний текст:

PDF

Посилання


Mertlova L., Prokop M. (2015). Cluster analysis as a method of regional analysis / 18th International Colloquium on Regional Sciences (Hustopece, Czech Republic, 17–19 Jun, 2015). - Hustopece: Masarykova Univ. - Pp. 56–63. - Doi: 10.5817 / CZ.MUNI.P210–7861–2015–6

Sinitsya S.M., Vakun O.V. Clusterization of regions beyond the level of economic potential. Economy and suspension. 2017 p., No. 12, p. 776-784. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/130.pdf

Brauksa I. (2013), Use of Cluster Analysis in Exploring Economic Indicator Differences among Regions: The Case of Latvia. / I. Brauksa // Journal of Economics. Business and Management. - Vol. 1. - 2013. - No. 1. - P. 42-45

Rowly O.A., Berkut O.V. Further structure and dynamics of differentiation of social and economic development of regions of Ukraine on the basis of cluster analysis. Economic Newsletter to Donbasu, No. 1 (143), 2016, pp. 60-67. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/87393771.pdf

Laboutková S., Bednářová P., Valentová V. (2016). Economic Inequalities and the Level of Decentralization in European Countries: Cluster Analysis // Comparative Economic Research. - 2016. - No. 19 (4). - Pp. 27–46. doi: 10.1515 / cer-2016-0028

Kronthaler F. (2003). A study of the competitiveness of regions based on cluster analysis, the example of East Germany / F. Kronthaler // Halle Institute for Economic Research. - 2003. - No. 179. - 22 p. 4

Sabluk P.T., Kropivko M.F. Cluster as a mechanism of competitive competitiveness and social directness of the agrarian economy. Ekonomika APK, 2010, No. 1. P. 4-10.

Zakharchenko V.I., Akulushina M.O. Viznachennya ryvnya іinvestitsіyno-інnovatsііїї privablivostі region_onu. Economy: real hour, No. 3-4 (4-5), 2012, p. 157-166. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2012/No3-4/157-166.pdf

Piskunova O., Osipova O. Cluster analysis of the model of food safety in the regional region. Newsletter of Kyiv National University im. T. Shevchenko, Economy. No. 9 (162), 2014, p. 82-88. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/162_82-88.pdf

Tsimbalista N.A. Potential clustering of the state gratitude of the Lviv region. Вісник ЖДТУ. Economic science. No. 1 (71), 2015, p. 152-158

Lazebnik Yu.O., Korepanov O.S., Khavalits D.L. Estimation of differentiation of the development of the government of the country beyond the regions of Ukraine. Investments: practice and additional. No. 21, 2019, pp. 15-20. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2019/5.pdf

Grigoruk P.M. Bagatomirne economical and statistical modeling. Navigator for students of higher mortgages. - Lviv: "New Light - 2000". 2006 .-- 148 p.

Вітлінський В.В. Economic and mathematical methods and models: optimization: navigational assistance.K .: KNEU, 2016. - 303 p.

Priymak V.I. Mathematical Methods of Economic Analysis: Naval Care. K .: Center for Educational Literature, 2009. - 296 p.

The official website of the State Statistical Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Mertlova L., Prokop M. (2015). Cluster analysis as a method of regional analysis / 18th International Colloquium on Regional Sciences (Hustopece, Czech Republic, 17–19 Jun, 2015). — Hustopece : Masarykova Univ. — Pp. 56–63. — Doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210–7861–2015–6
Синиця С.М., Вакун О.В. Кластеризація регіонів за рівнем економічного потенціалу. Економіка і суспільство. 2017 р., №12, с.776-784. URL:  http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/130.pdf
Brauksa I. (2013), Use of Cluster Analysis in Exploring Economic Indicator Differences among Regions: The Case of Latvia. / I. Brauksa // Journal of Economics. Business and Management. – Vol. 1. – 2013. – №1. – P. 42-45
Рядно О.А., Беркут О.В. Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу. Економічний вісник Донбасу, №1 (143), 2016, с.60-67. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/87393771.pdf
Laboutková S., Bednářová P., Valentová V. (2016). Economic Inequalities and the Level of Decentralization in European Countries: Cluster Analysis // Comparative Economic Research. — 2016. — №19 (4). — Pp. 27–46. doi: 10.1515/cer-2016– 0028
Kronthaler F. (2003). A study of the competitiveness of regions based on cluster analysis, the example of East Germany / F. Kronthaler // Halle Institute for Economic Research. – 2003. – №179. – 22 p. 4
Саблук П.Т., Кропивко М.Ф. Кластерізація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК, 2010, № 1. С. 4-10.
Захарченко В.І., Акулюшина М.О. Визначення рівня інвестиційно-інноваційної привабливості регіону. Економіка: реалії часу, №3-4 (4-5), 2012, с. 157-166. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2012/No3-4/157-166.pdf
Піскунова О., Осипова О. Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні. Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Економіка. №9 (162), 2014, с.82-88. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/162_82-88.pdf
Цимбаліста Н.А. Потенціал кластеризації сільського господарства Львівської області. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. №1 (71), 2015, с. 152-158
Лазебник Ю.О., Корепанов О.С., Хавалиць Д.Л. Оцінка диференціації розвитку підприємств сільського господарства за регіонами України. Інвестиції: практика та досвід. №21, 2019, с.15-20. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2019/5.pdf
Григорук П.М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання. Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: «Новий світ - 2000». 2006. – 148 с.
Вітлінський В.В. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізація: навч.посібник.К.: КНЕУ, 2016. – 303 с.
Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу: навч.посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Copyright (c) 2020 Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Вікторівна Шевченко, Олександр Анатолійович Сергієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420