DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.202031

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ HR-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Михайло Данилович Ведерніков, Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Вадим Анатолійович Клімас, Аліна Юріівна Конопко

Анотація


У статті досліджено сучасні hr-технології у системі управління персоналом на підприємстві. Проведено вибір шляхів залучення та відбору персоналу та залежність їх від багатьох факторів: стану ринку праці, профілю вакансії, корпоративної культури підприємства, її фінансових можливостей. Розглянуто сучасні hr-технології, серед яких особливу увагу приділено рекрутингу, еxecutive, head hunting, прелімінарінгу та їх застосуванню системі управління персоналом на підприємстві. Досліджено комплексний процес управління персоналом, який включає: моніторинг потреби організації в персоналі, найм, підбір, вивільнення, розвиток, оцінка, атестація персоналу. На сьогоднішній час наймогутнішим інструментом забезпечення конкурентоздатності й розвитку є новітня система управління персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки. Керівникам потрібно не тільки брати на озброєння кадрові технології, а й використовувати у своїй практиці HR-технології з управління персоналом.


Ключові слова


HR-технології; управління персоналом; аутсорсинг; аутстафінг; коучинг; реінжиніринг; тренінг; Case Study; E-learning

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksieiev, S. B. (2014). Mekhanizm formuvannia ta vyboru stratehichnykh tsilei torhovelnoi merezhi na pidstavi analizu yii zovnishnoho stratehichnoho potentsialu [The mechanism of formation and selection of strategic goals of the trading network based on the analysis of its external strategic potential]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – The mechanism of regulation of the economy, 2. 88–95 [in Ukraine].

Herashchenko, N. O. (2010). Osoblyvosti formuvannia tsilei u proektakh sotsialnoho rozvytku [Features of goal setting in social development projects]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and production development, 1(33). 47–51 [in Ukraine].

Balabanova L.V. (2010) Stratehichne upravlinnya personalom pidpryyemstva v umovakh rynkovoyi ekonomiky : monohrafiya – Donets'k : Vyd-vo DonNUET im. M. Tuhan-Baranovs'koho. 229.

Lobza A. V. (2015) Suchasni personal-tekhnolohiyi yak zasib zabezpechennya efektyvnoyi systemy naymu ta adaptatsiyi personalu: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid/ Molodyy vchenyy. № 11 (26), chastyna 2. – P. 74-80.

Volyanska-Savchuk L.V. (2014) Suchasne ponyattya systemy upravlinnya personalom. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Vyp. 7. Ch. 2. 149–153.

Vedernikov, M., Zelena, M., Volianska-Savchuk, L., Litinska, V. & Boiko, J. (2020). Management of the Social Package Structure at Industrial Enterprises on the Basis of Cluster Analysis. TEM Journal, 9(1), 249-260.

Bezruchuk S.L. (2012) Aut·sorsynh, lizynh personalu abo posluhy z bukhhalters'koho obliku: kry- tychna otsinka terminiv. Mizhnarodnyy zb. nauk. prats'. Vyp. 3(12). P. 41-60.

Volyans'ka-Savchuk L. V. (2018) Vykorystannya suchasnykh komp"yuternykh ta informatsiynykh tekhnolohiy v rozvytku korporatyvnoyi kul'tury na pidpryyemstvi. Naukovo-vyrobnychyy zhurnal «Biznes-navihator». № 2 (45). — P. 189–196.

Novikova M.M. (2012) Tekhnolohiya upravlinnya personalom: teoretychni ta metodychni aspekty : monohrafiya. Khark. nats. akad. mis'k. hosp-va. – Kharkiv : Vyd-vo KhNAMH. – 215 p.

Tan'kov K.M. (2012) Personal-tekhnolohiyi yak klyuchovyy element systemy menedzhmentu turystychnoyi orhanizatsiyi. Biznes-inform. № 12. – P. 145-147.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1      Алексєєв С. Б. Механізм формування та вибору стратегічних цілей торговельної мережі на підставі аналізу її зовнішнього стратегічного потенціалу / С. Б. Алексєєв // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 88–95.

2      Геращенко Н. О. Особливості формування цілей у проектах соціального розвитку / Н. О. Геращенко // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. – № 1(33). – С. 47–51.

3      Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : монографія / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – Донецьк : Вид-во ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2010. – 229 с.

4      Лобза А. В. Сучасні персонал-технології як засіб забезпечення ефективної системи найму та адаптації персоналу: вітчизняний та зарубіжний досвід / А. В. Лобза, К. А. Юрченко // Молодий вчений. – 2015 р. – № 11 (26), частина 2. – С. 74-80.

5      Волянська-Савчук Л.В. Сучасне поняття системи управління персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 7. Ч. 2. С. 149–153.

6      Vedernikov, M., Zelena, M., Volianska-Savchuk, L., Litinska, V. & Boiko, J. (2020). Management of the Social Package Structure at Industrial Enterprises on the Basis of Cluster Analysis. TEM Journal, 9(1), 249-260.

7      Безручук С.Л. Аутсорсинг, лізинг персоналу або послуги з бухгалтерського обліку: критична оцінка термінів / С.Л. Безручук, С.М. Лайчук // Міжнародний зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 3(12). – С. 41-60.

8      Волянська-Савчук Л. В. Використання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій в розвитку корпоративної культури на підприємстві/ Л. В. Волянська-Савчук, В. Ю. Царук //Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». — 2018. — № 2 (45). — С. 189–196.

9      Новікова М.М. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти : монографія / М.М. Новікова, Л.О. Мажник; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : Вид-во ХНАМГ, 2012. – 215 с.

10  Таньков К.М. Персонал-технології як ключовий елемент системи менеджменту туристичної організації / К.М. Таньков, Г.М. Чепурда // Бізнес-інформ. – 2012. – № 12. – С. 145-147.

Copyright (c) 2020 Михайло Данилович Ведерніков, Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Вадим Анатолійович Клімас, Аліна Юріівна Конопко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420