КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ЦІЛЬОВІ ІНТЕРЕСИ РЕГІОНІВ ТА РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.62.2021.241830

Ключові слова:

cluster policy, economic interests, national interests, region, ecological and social management

Анотація

У статті здійснено теоретико-методичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання актуальної наукової проблеми, що полягає в обґрунтуванні  практичних рекомендацій щодо формування та розвитку наукового напряму кластерної економіки та розширення використання сучасних положень екологічного менеджменту. Наведено та систематизовано низку літературних джерел  та характеристик процесу розвитку наукової думки щодо формування сучасної системи знань кластерної економіки та кластерної політики, екологічного менеджменту та циркулярної економіки. Обґрунтовано кластерну економіку, її теоретичне та методологічне наповнення  як системного знання та відображення в новітніх узагальнених положеннях – соціального та екологічного менеджменту.

Обґрунтовано авторське бачення сучасних  тенденції економічного прогресу, що формують новітнє бачення економічних, екологічних, соціальних інтересів  як інтегрованого прояву,  поєднання соціальної, економічної та культурної сфер  людства. Наведено та обґрунтовано тезу потреби та актуальності  залученням трансдисциплінарних знань і методів регулювання процесів регіонального відтворення;  інтеграція та диференціація знань менеджменту; антропогенного безпекового розвитку людини; системної соціалізація на платформі кластерної та циркулярної економік. Доведено, що інтеграція як інструмент поєднання системи сучасних знань менеджменту та економіки формує потенціал суспільства й спрямовує вектори руху господарської діяльності до стандартів довіри та соціалізації.

Розглянуто та системно проаналізовано знання менеджменту  в питаннях формування кластерної економіки України на основі системної інтеграції   та балансу національних інтересів з рекомендаціями щодо подальшого дослідження існуючої специфіки  суспільного прогресу, управління знаннями та практики удосконалення дієвості заходів влади та бізнесу.

Обґрунтовано та наведено авторське бачення класифікація інтересів у стимулюванні кластероутворення підприємств та заходах регіональної кластерної політики на платформах дії принципів – довіри, наукоємності заходів, цільового інформаційного забезпечення, відповідності євроінтеграційним цінностям.

Отримані висновки та рекомендації щодо регіональної кластерної політики підтверджують перспективність руху регіонів України до найпрогресивніших форм екологічного менеджменту  із залученням регіональних, галузевих кластерних проєктів і програм ЄС. Конкретизовано дієвість і фундаментальні вектори регіональної політики ЄС, спрямовані на побудову нової моделі кластерної економіки на засадах довіри та балансу інтересів суб’єктів господарювання, влади і населення.

Біографії авторів

Олеся Фінагіна, Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Інна Битюк, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Євген Буряк, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

Олександр Запорожець

старший судовий експерт сектору БЗДтОД

Посилання

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe”. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?qid=1415352499863&uri=CELEX:52014DC0398R%2801%29

Adamanova Z.O. Innovation clusters in national economic systems (NES): world experience and possibilities of its adaptation in the conditions of Ukraine. Formation of market relations in Ukraine. 2012. # 5/1. S. 162-163

Andrusiv U.Ya. The concept of "cluster" and its diversity of interpretation in the works of foreign scientists. Problems of formation of the new economy of the XXI century: IV international. scientific-practical conference, 2011. URL: http://www.confcontact.com/20111222/5_andrusiv.php. (data of access: 14.05.2017).

Budko I.R. Clustering as a mechanism of innovative development of higher education. Public administration: improvement and development, 19.12.2016. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1026 (data of access: 10.05.2019).

Buriak Ye. V., Bilyk A. V. Potential of cluster formation in Ukraine: the future of interaction of enterprises, government and population. Modern theory and practice of management and business administration: Coll. abstracts of reports IV All-Ukrainian. scientific-practical conf. (Cherkasy, April 30, 2020), Cherkasy state technological university. Cherkasy: Vydavets Ponomarenko R.V., 2020. P. 16–19.

Buriak Ye. V., Finahina O. V. Complex development of territories in terms of development of integration processes: risks of cluster formation. Information technologies and financial system: current state, efficiency, prospects: Coll. abstracts of scientific works of participants International. scientific-practical conf. for students, graduate students and young scientists (Kyiv, January 31, 2020). Kyiv: Analitychnyi tsentr «Nova Ekonomika», 2020. P. 54–57.

Buriak Ye. V. Research of cluster formation processes in the conditions of increasing the potential of integration processes. Actual problems of economic sciences. Kyiv, 2020. #2(224).

Buriak Ye. V. Integration processes in the system of knowledge of regional management: theory and methodology of cluster analysis. Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management. Scientific journal. Series: Economics and Management. Cherkasy: SUEM, 2019. # 1(26). P. 90–100.

Buriak Ye. V., Manzhelivska Yu.L. The role of financial flows in the management of the region's economy. Actual problems of society: materials of the XIX International scientific-practical conference (Kremenchuk, April 26-27, 2012). Kremenchuk: KrNU, 2012. P. 375–376.

Buriak Ye. V. Innovation clusters: a model of enterprise development in the regions of Ukraine. Black Sea Economic Studies: Science. magazine. Odesa, 2019. Issue 48, part 2. P. 143–147.

Weizsäcker Ernst Ulrich von. Politics on Earth. Real environmental policy in the age of environmental protection. - Darmstadt: b. y, 1989., p. 24

Heiets V.M. Strategic challenges of the XXI century to the society and economy of Ukraine: in 3 volumes/ Heiets V.M., Semynozhenko V.P., Kvasniuk B.Ye.; za red. akad. NAN Ukrainy V.M. Heitsia. Kyiv: Feniks, 2007. 539 p.

Hryniv L.V. Cluster analysis of enterprise competitiveness. Modeling of the regional economy: Collection of Science papers. Ivano-Frankivsk: Plai, 2006. #1(7). P. 3-15.

Gudz M.V. Cluster approach to the implementation of the strategy of effective use of the potential of resort and recreational areas. Prometheus. Regional Collection of Science papers in economics. 2010. Vyp. 1 (31). P.246-250.

Ecological safety of Ukraine: Textbook / M. I. Khylko. – K., 2017.

Zakharova O.V., Karlova O.A., Potapenko T.P. Priorities of socialization in the conditions of formation of regional cluster policy of Ukraine. Socio-economic development of regions in the context of international integration. Science. magazine. Kherson: 2018. # 29 (18). P. 2. P. 34-39.

Zakharchenko V.Y., Osypov V.N. Cluster form of territorial production organization. Part 2. Increasing regional competitiveness on the basis of a cluster campaign. Odesa: Favoryt, 2010. 236 p.

Karlova O.A. Innovative components of integration changes of elements of socio-economic systems. Adaptation and integration mechanisms for managing innovation processes in the economy: a collective monograph edited by Doctor of Economics, Prof. Prokhorova V.V. Kharkiv: Vydavnytstvo Ivanchenka I.S., 2019. P.154-163.

Karlova O.A., Parkhomenko N.M. Regional integration processes: investment aspect. Economy. Finances. Management: current issues of science and practice. All-Ukrainian scientific and production journal, 2016. Vyp. 3 (7). P.20-31.

Kyrylov Yu.Ye. Clusters as a tool to increase the competitiveness of the national economy in the context of globalization. Effective economics.2013. #12.URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2608 (date of access: 7.01.2017).

Clusters in the system of strategy and tactics of development of the region: monograph / L.V. Batchenko, A.V. Hurenko, H.S. Kononenko, R.V. Mann, O.V. Finahina, S.I. Tsykhmistro. Donetsk: «VIK», 2013. 287 p.

Kolomytseva O. Formation of the motivational mechanism of integration interaction of regional economic entities. Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences. 2015. Issue 40(4). P. 78-83.

Kuibida B.C., Bilokon Yu.M. Spatial planning in Ukraine: European principles and national experience. Kyiv: Lohos, 2009. 108 p.

Nekrasova L.A., Popenko S.O. Cluster formation as a direction of innovative economic development. Economy: the realities of time. Science magazine. 2014. #2 (12). P. 132-138.

Novikova O.F. Formation and use of social potential of sustainable development: conceptual approaches. Economic management: theory and practice. 2013. # 2013. P. 209-235

Potapenko V. H. Strategic priorities of secure development of Ukraine on the basis of "green economy": monograph / V. H. Potapenko ; [ed. Doctor of Economics, Prof. E.V. Khlobystov]. – K. : NISD, 2012. – 360 p.].

Sokolenko S.I. Clusters in the global economy: a monograph. Kyiv: Lohos, 2004. 848 p.

Sustainable development of the industrial region: social aspects: monograph / O.F. Novikova, O.I. Amosha, V.P. Antoniuk; NAN Ukrainy, Inst. Of Industrial Economics. Donetsk, 2012. 534 p.

The creation of the Polissya cluster will help solve the region's environmental problems. URL:https://ismav.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC/

Finagina O.V. Market transformation in the region: features of development and diagnosis: monograph / NAN Ukrainy; nst. Of Economic and Legal Research. Donetsk: TOV «Yuho-Vostok, Ltd», 2005. 228 p.

Finagina O.V., Prodanova L.V., Gulak D.V. Social management and priorities of development of the electricity market of Ukraine. Coll. Science. Proceedings of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences. Cherkasy, 2018. Issue 50. P. 13-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Номер

Розділ

Статті