ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ (досвід США)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.65.2022.262899

Ключові слова:

освітня сфера, освітня діяльність, кадровий потенціал, фінансове забезпечення, якість знань, реверс

Анотація

Стаття присвячена вдосконаленню однієї з найважливіших сфер людської діяльності – освіти, функціонування якої спрямовано на розвиток людини-носія знань, особистості, індивідуальності та головного чинника подальшого розвитку будь-якої країни. Зазначається, що освіта усе більш важливу роль відіграє в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, зокрема в умовах глобалізації, коли конкуренція, змагальність, суперництво націй, країн, держав набуває глобального, загальнопланетарного характеру, охоплюючи всі сфери життя. Висвітлюється цілий ряд проблем, які наразі визначаються своєю гостротою. Підкреслюється, що для подолання цих проблем важлива роль відводиться використанню досвіду інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. Важливою характеристикою освіти цієї країни є постійне вдосконалення методів і форм навчальної діяльності. Значна увага приділена питанню підвищення якості освіти, у тому числі за рахунок прискорення інтеграційних процесів.

Біографії авторів

О.В. Гаращук, Державна служба якості освіти України

доктор економічних наук, професор, начальник відділу комунікацій та міжнародного співробітництва

В.І. Куценко, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки

Посилання

Гаращук О. В., Куценко В. І. Якісна освіта – об’єднуюча сила української держави. Київ: Видавництво Європейського університету, 2020. 304 с.

Титова В., Лямзин О. Сфера образования и многоотраслевые интегрированные структуры: проблемы и перспективы взаимодействия. Высшее образование сегодня. 2007. № 1. С. 61-66.

Варламова А. И. Решение проблем повышения качества образования в США. ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2014. №1. С. 118-125.

Тітаренко І. С. Розвиток ідеї альтернативної освіти в історії американської педагогічної думки.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. №11(2). Ч. ІІ. С. 44-50.

Глузман О. В., Володько В. М. Особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах США. Педагогіка і психологія. 1998. №4. С. 133-140.

Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: монографія / за ред. Н. Г. Ничкало В. О. Кудіна. Черкаси: Вибір, 2002. 322 с.

Лютых А. А. Высшее образование и наука в России и США: некоторые аспекты развития и сотрудничества. // Образование – ХХІ век: непрерывное образование – основа социализации личности: Материалы Междунар. науч.‐практ. конф. / под ред. Н. А. Проворотовой, П. А. Бабкина. Воронеж, 2004. С. 84–89.

Стойка, О. Я. Вища освіта США та України: відмінні та спільні риси. Науковий вісник Ужгородського університету: збірник наукових праць. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 1 (40). С. 280-283.

Братко М.В. Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2017. № 3-4. С. 252-268.

Вачевський М. Реформа освіти у США та компетентності викладачів навчальних закладів. Молодь і ринок. 2014. №9 (116). С. 9-13.

Бурдаєв В. П. Моделі баз знань: монографія. Харків: Видавництво ХНЕУ. 2010. 300 с.

Реформування фінансового контролю в Україні : проблемні питання та напрями їх вирішення: монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Т. О. Крівцова та ін.; за заг. ред.канд.екон.наук, професора Дікань Л. В. Харків: Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 220 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). Київ: Грамота, 2003. 216 с.

Мельник Н. І. Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 20.

С. 218-222.

America After 3PM: Afterschool Programs in Demand. Washington, D.C. Afterschool Alliance. 2014. 40 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-22

Номер

Розділ

Статті