МЕТОДИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.66.2022.268542

Ключові слова:

маркетингова оцінка, туристичні дестинації, методика оцінки туристичних дестинацій, моніторинг конкурентоспроможності туристичних дестинацій

Анотація

У статті розглянуто підходи до маркетингової оцінки туристичних дестинацій. Їх конкурентоспроможність та привабливість тісно повязані з процесом оцінки туристичної дестинації з погляду різних груп респондентів і, в першу чергу, туристів. Розглянуто, що одну з найбільш компетентних оцінок привабливості дестинації можуть дати професіонали в сфері туризму, які займаються залученням туристів та просуванням території.

Систематизовано методики маркетингової оцінки туристичних дестинацій, що пропонує сучасна наука, зокрема, розглянуто системний підхід до оцінки туристичних дестинацій, який описано моделлю Янсен-Вербекe; методику оцінки туристичних дестинацій М. Енрайта та Дж.Ньютона за допомогою двох груп чинників: конкретних та загальних; оцінку туристичних дестинацій за рівнями як багаторівневого продукту; методику моніторингу конкурентоспроможності туристичних дестинацій The Competitiveness Monitor (CM), яка включає вісім індикаторів конкурентоспроможності туризму, що дозволяє проводити конкретний і порівняльний аналіз галузі; багаторівневий підхід М. Янсен-Вербекe та Б. Колба до оцінки міста як специфічного турпродукту за трьома рівнями: основним; супутнім і додатковим; трифазну методику аналізу територій Н. Гончарової.

Обґрунтовано, що використання кількісних показників оцінки туристичних дестинацій неповною мірою характеризує туристичну привабливість, тому необхідним є доповнення статистичного аналізу експертними оцінками якісних критеріїв привабливості.

Запропоновано загальну схему методики оцінки привабливості туристичної дестинації, враховуючи метод глибинного інтервю експертів у галузі туризму.

Біографії авторів

Олена Коломицева, Черкаський державний технологічний університет

д-р екон. наук, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Діана Баранюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Світлана Бойко, Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

головний судовий експерт

Посилання

Буднікевич І. М., Гавриш І. І., Крупенна І. А. Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6568

Гавриш І. І. Крупенна І. А. Моніторинг показників регіонального туристичного ринку та оцінка туристичної привабливості регіону. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 54. C. 42–51. URL: http://ven.chdtu.edu.ua/article/

view/178391

Гавриш І. І. Формування та розвиток привабливості регіонів України: маркетинговий підхід: дис. канд. екон. наук: 08.00.05. ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2018. 256 с.

Гончарова Н. А. Развитие туристской дестинации. Ольборг: Ольборгский ун-т, 2010. 152 с.

Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: пер. с англ. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Юнити-Дана, 2012. 1071 с.

Портер М. Международная конкуренция. Москва: Междунар. отношения, 1993. 895 с.

Enright M., Newton J. Determinants of tourism destination competitiveness in Asia Pacific: Comprehensiveness and universality. Journal of Travel Research. 2005. Vol. 43 (4). P. 339–350.

Gooroochurn N., Sugiyarto G. Measuring competitiveness in travel and tourism industry, 2004. URL: http://www.nottingham.ac.uk]

Jansen-Verbeke M. Inner-city tourism: Resources, tourists and promoters. Annals of Tourism Research. 1986. Vol. 13 (1). P. 79–100.

Kolb B. M. Tourism Marketing for Cities and Towns. Elsevier, 2006. 310 p.

Navickas V., Malakauskaite A. The possibilities for the identification and evaluation of tourism sector competitiveness factors. Engineering Economics. 2009. No. 1 (61).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Номер

Розділ

Статті