ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТОКЕНІВ І ФЛЕШ-НАКОПИЧУВАЧІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278774

Ключові слова:

активи, кваліфікований електронний підпис, малоцінні необоротні матеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, токен, флешка

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми та підходи до визнання в бухгалтерському обліку токена (КЕП) у сучасних умовах. Досліджено тлумачення малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) у нормативно-правовій базі України. Подано основні критерії поділу малоцінних засобів на МШП та МНМА й обґрунтовано необхідність вдосконалення законодавчо-нормативної бази з обліку МШП.

Біографії авторів

Валентина Гавриленко, Черкаський державний технологічний університет

д-р екон. наук, професор кафедри обліку, аналізу і оподаткування

Вікторія Пасенко, Черкаський державний технологічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри обліку, аналізу і оподаткування

Яна Павелко, Черкаський державний технологічний університет

здобувач вищої освіти факультету економіки та управління

Посилання

Китайчук Т. Г. Актуальні питання обліку малоцінних активів. Економіка: реалії часу: наук. журн. 2021. № 7. С. 16–20. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2021/5.pdf

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція Міністерства фінансів України від 30 листоп. 1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 15.11.2022).

Кесарчук Г. С., Машика М. В. Облік МШП: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Вип. 1 (42). С. 223–227.

Куцик П. О., Шумило Р. Р. Визначення економічної суті швидкозношуваних та малоцінних необоротних предметів як передумова раціональної організації їх обліку і контролю. Економічний аналіз. 2010. № 6. С. 99–102.

Макаренко А. П., Меліхова Т. О., Подмешальська Ю. В., Чакалова Н. С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посіб. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.

Облікова політика: навч. посіб. / [Савченко В. М., Пальчук О. В., Саловська Л. В. та ін.]; за ред. Г. М. Давидова. Київ: Знання, 2010. 479 с.

Онищенко В. Малоцінні швидкозношувані предмети (МШП). URL: https://www.golovbukh.ua/article/7581-malotsnn-shvidkoznoshuvan-predmeti-mshp

Податковий кодекс України: Закон України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 15.11.2022).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 27 квіт. 2000 р. № 72. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення: 15.11.2022).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовт. 1999 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення: 15.11.2022).

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05 жовт. 2017 р. № 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення: 15.11.2022).

Шваб В. М. Проблеми обліку малоцінних необоротних матеріальних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2010. № 1. С. 310–315.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті